NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM PHÁT HÀNH TRÁIPHIẾU NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG

Căn cứ Pháp lệnh Ngânhàng nhà nước ban hành theo lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24-5-1990 của chủ tịchHội đồng nhà nước;

Căn cứ nghị định số15-CP ngày 23 -3-1993 của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý nhà nước của bộ , cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của vụtrưởng vụ nghiên cứu kinh tế và tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Cho phép Ngân hàngCông thương Việt Nam được phát hành trái phiếu ngân hàng thương mại bằng đồngViệt Nam để bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn và đầu tư cho một số dự áncụ thể.

Điều 2

Việc phát hành tráiphiếu Ngân hàng Công thương phải thực hiện đúng các quy định trong Thể lệ pháthành trái phiếu ngân hàng thương mại và Ngân hàng đầu tư phát triển của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3

Tổng giám đốc Ngânhàng Công thương Việt Nam căn cứ quyết định này ban hành các văn bản hướng dẫncụ thể, lập kế hoạch triển khai và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàngNhà nước.

Điều 4

Quyết định này có hiệulực từ ngày ký.

Chánh văn phòng Thốngđốc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thủtrưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước trung ương chịu trách nhiệmgiám sát thi hành quyết định này.

KT . THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Chu Văn Nguyễn