ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận, tỉnh Sóc Trăng là 359.334 đồng/tấn; mức giá dịch vụ đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, có tính khấu hao và có trả nợ vay (không tính giá trị sản phẩm phụ thu hồi).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan:

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ có trách nhiệm công khai thông tin và niêm yết giá theo quy định; quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, thực hiện chế độ kế toán, tài chính; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm quyết toán với ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ niêm yết giá theo đúng quy định; định kỳ cuối năm thực hiện quyết toán nguồn thu từ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và cân đối ngân sách cấp bù cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ sau khi trừ lợi nhuận từ sản phẩm phụ thu hồi theo quy định.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ký kết hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện Quyết định này của các cơ quan, đơn vị.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quyết định này theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ký kết hợp đồng, nghiệm thu khối lượng rác thải sinh hoạt phải xử lý với đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng; các đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí