ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2431/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM PHỤ NỮ TỈNH BÌNHPHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ; Thông tư số 20/TT-BLĐTBXH ngày22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hànhmột số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP về việc quy định điều kiện, thủ tụcthành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tỉnh tại Tờ trình số 1744/TTr-LĐTBXH ngày 20/11/2013

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ hoạtđộng của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Phước; địa chỉ: số 878 QL14, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Thời gian tạm đình chỉ: 3 tháng (90ngày);

Điều 2. Lý do tạm đình chỉ:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữtỉnh chưa thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày28/02/2005 của Chính phủ; Thông tư số 20/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghịđịnh số 19/2005/NĐ-CP về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạtđộng của tổ chức giới thiệu việc làm.

Điều 3. Trách nhiệm củaTrung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Phước:

1. Báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh có văn bản đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm các thủ tục đổi tênvà các điều kiện hoạt động khác theo đúng quy định;

2. Trường hợp Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh muốn thành lập mới Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Hội liên hiệp Phụ nữtỉnh trên cơ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ tỉnh thì Hội Liên hiệp Phụ nữViệt Nam phải có văn bản thu hồi Quyết định số 313/QĐ-ĐCT ngày 14/11/2000 củaĐoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3. Trong thời gian 3 tháng (90 ngày),nếu Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ tỉnh không hoàn thiện các nội dung nêutrên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên ngành kiểm tra và thu hồi giấy phéphoạt động theo quy định.

Điều 4. Các ông/bà Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệpPhụ nữ tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội LHPN Việt Nam;
- CT, PCT;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng VX, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong