ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KH
ÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủtục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tưpháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kếtquả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 6410/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ CôngThương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của BộCông Thương;

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ- UBNDngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp thựchiện rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ảnhkiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy địnhhành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 45/TTr-SCT ngày 06 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:2433/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

- Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Công Thương Khánh Hòa

STT

Tên thủ tục hành chính

I.

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa