ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Dự án 513 – Bộ Nội vụ về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1757/TTr-SNV ngày 28/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước) bao gồm các ông có tên dưới đây:

* Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Văn Trăm

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Trưởng ban

2. Ông Trần Văn Lân

- Giám đốc Sở Nội vụ

- Phó Trưởng ban TT

3. Ông Trần Văn My

- P. Giám đốc Sở TC

- Phó Trưởng ban

4. Ông Lê Đăng Nhật

- P. Giám đốc Sở TN&MT

- Phó Trưởng ban

5. Ông Nguyễn Văn Thành

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Ủy viên

6. Ông Nguyễn Tuấn

- Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Ủy viên

7. Ông Vũ Đức Sơn

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Ủy viên

8. Ông Nguyễn Thanh Bình

- Phó Giám đốc Sở KH&ĐT

- Ủy viên

9. Ông Trần Thái Sơn

- Trưởng P.XDCQ-ĐGHC, SNV

- Ủy viên, kiêm Thư ký

* Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo:

1. Ông Vũ Đức Sơn

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Tổ trưởng

2. Ông Trần Thái Sơn

- Trưởng P.XDCQ-ĐGHC, SNV

- Tổ phó, kiêm Thư ký

3. Ông Hồ Kim Công

- Phó Trưởng P.NC-NgV, Văn phòng UBND tỉnh

- Thành viên

4. Ông Hoa Vận Khải

- Phó Trưởng P.TCNS, Sở Tài chính

- Thành viên

5. Ông Phạm Văn Thẩm

- Phó Trưởng P.ĐKĐĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thành viên

6. Ông Võ Minh Hùng

- Chuyên viên P.PTKTN, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

a) Chỉ đạo thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 của UBND tỉnh.

b) Theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 513 của các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã.

c) Lãnh đạo và Ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước được huy động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

d) Các văn bản của Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước do Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Thường trực ký. Các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của UBND tỉnh. Các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo

a) Giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 của UBND tỉnh.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án 513 của các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã để báo cáo Ban Chỉ đạo.

c) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện Dự án và tổ chức kiểm tra, nghiệm thu dự án, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thời gian quy định; theo dõi, kiểm tra việc giao nộp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho các cơ quan theo quy định của Chính phủ.

d) Các văn bản của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo do Tổ trưởng ký và được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

đ) Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước được huy động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước được trích từ nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước.

2. Hàng quý, Sở Nội vụ có trách nhiệm thanh toán kinh phí hoạt động cho các lãnh đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo, Thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước trên cơ sở kinh phí thực hiện Dự án 513 của Phương án kinh tế - kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (bc);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (bc);
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT (T-HSĐG-29/11)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm