UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦADỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNGTẠI KHU VỰC BẢN MÒN, THỊ TRẤN MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môitrường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt,kiểm tra xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phụchồi môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điềucủa Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy địnhvề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệmôi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 311/TTr-STNMT ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánhgiá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vậtliệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện MộcChâu, tỉnh Sơn La:

- Địa điểm thực hiện: Bản Mòn, thị trấn MộcChâu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn xâydựng và thương mại Thế Kỷ.

(có Báo cáo đánh giá tác động môi trường đãchỉnh sửa kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đề án cải tạo,phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệuxây dựng thông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu,tỉnh Sơn La, với những nội dụng sau:

1. Phương án cải tạo phục hồi môi trường: “Cảitạo mặt bằng khai thác, khu mặt bằng phụ trợ và chế biến, bãi cấp liệu, kho mìnvề gần với hiện trạng ban đầu trước khi có hoạt động của dự án”

2. Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường

Tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trườnglà 698.147.000 đồng.

2.1. Giai đoạn 1: Giai đoạn khai thác từ năm2013 - 2020.

- Tổng số tiền ký quỹ: 584.633.330 đồng.

- Số tiền năm đầu tiên ký quỹ tương đương: 25%tổng số tiền phải ký quỹ:

584.633.330 đồng x 25% = 134.465.665. đồng

- Từ năm thứ 2 trở đi là:

(584.633.330 đồng - 134.465.665 đồng)/6 năm =75.027.944. đồng

2.2. Giai đoạn 2: Giai đoạn khai thác từ năm2021 - 2027.

Tổng số tiền ký quỹ: 698.147.000 đồng -584.633.330 đồng = 113.513.670 đồng.

2.3. Thời gian thực hiện việc ký quỹ

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báoyêu cầu ký quỹ, Chủ Đề án phải thực hiện ký quỹ lần đầu với số tiền 134.465.665đồng tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La, sau đó thông báo bằng văn bản đếnUBND tỉnh Sơn La và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

Các lần ký quỹ tiếp theo sẽ thực hiện trước ngày30 tháng 01 của năm thứ 2 đến năm thứ 7 khi tiến hành dự án với số tiền 75.027.944đồng/năm.

Trường hợp Công ty tiếp tục được cấp phép khaithác khoáng sản giai đoạn từ năm 2021- 2027. Tiến hành ký quỹ với tổng số tiền113.513.670 đồng sau 30 ngày kể từ khi nhận được Quyết định cấp phép khai tháckhoáng sản giai đoạn từ năm 2021 - 2027.

Điều 3. Chủ dự án có trách nhiệm thựchiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môitrường; Đề án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của pháp luật hiệnhành trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và thiết kế cáchạng mục công trình của dự án.

2. Tổ chức việc xây dựng và khai thác mỏ theođúng thiết kế mỏ và thiết kế các hạng mục công trình của Dự án được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt; chống trôi lấp đất đá thải ra môi trường xung quanh.

3. Trong quá trình khai thác khoáng sản phảituân theo các quy định của pháp luật về khoáng sản và an toàn, kiểm soát bức xạ.

4. Thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn côngnghiệp và sinh hoạt đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo đúng các quy định.Thực hiện nghiêm túc Quy chế về quản lý chất thải nguy hại theo quy định tạiThông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

5. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuậttrong quá trình khai thác, không để xảy ra các sự cố môi trường trong khu vực;tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ, ứng cứu sự cố, rủiro, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ các hoạtđộng của Dự án.

6. Chủ dự án phải lập, phê duyệt và niêm yếtcông khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại UBND thị trấn Mộc Châu đểnhân dân biết, kiểm tra và giám sát; nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệmôi trường trong quá trình thi công, khai thác khoáng sản.

7. Thực hiện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xácnhận việc hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự ánđi vào vận hành chính thức.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiệncác nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giátác động môi trường được duyệt và lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý nhànước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Điều 4.Chủ dự án phải tuân thủ nghiêmtúc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của Báo cáo đánh giátác động môi trường đã được duyệt và các yêu cầu của Quyết định này theo quyđịnh tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT và phảituân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phụchồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung Dự án cảitạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định nàyvà Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT.

Điều 5. Báo cáo đánh giá tác động môitrường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng côngtrình đầu tư khai thác đá lộ thiên và chế biến đã vôi làm vật liệu xây dựngthông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh SơnLa và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này là cơ sởđể các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thựchiện công tác bảo vệ môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường của Chủ dự án.

Điều 6. Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có những thay đổi về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trườnghoặc Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có vănbản báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện những thay đổi đó saukhi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểmtra, giám sát các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong Dự án cải tạo,phục hồi môi trường đã được phê duyệt, công tác bảo vệ môi trường trong quátrình cải tạo, phục hồi môi trường và yêu cầu tại Điều 2, Điều 3 của Quyết địnhnày.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xâydựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Giám đốcCông ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thế Kỷ (Chủ dự án); Thủ trưởng các đơn vịvà các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Như Điều 5;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, HS - Hiệu 30 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải