ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2438/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ DUYỆT HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ TIẾP NHẬN CÁN BỘ ĐIỀU ĐỘNG, LUÂNCHUYỂN ĐẾN TRONG NĂM 2013

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửađổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chínhvề việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ vềviệc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnhủy Thanh Hóa tại Công văn số 1057-CV/VPTU ngày 29/3/2013 của Văn phòng Tỉnh ủyThanh Hóa về việc: “Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị có cán bộ điều động, luânchuyển công tác”;

Căn cứ Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhànước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnhThanh Hóa tại Công văn số 2330/STC-HCSN ngày 08/7/2012 về việc: “Đề nghị hỗ trợkinh phí cho các đơn vị có tiếp nhận cán bộ điều động, luân chuyển đến trongnăm 2013”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinhphí cho các đơn vị có tiếp nhận cán bộ điều động, luân chuyển đến trong năm2013; để các ngành, các địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện; vớicác nội dung chính như sau:

1. Mức hỗ trợ:

1.1. Đơn vị tiếp nhận cán bộ để giữcác chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thànhphố và các chức vụ lãnh đạo Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; được hỗ trợ mức 25triệu đồng/01 đồng chí/đơn vị.

1.2. Đơn vị tiếp nhận cán bộ để giữcác chức vụ tăng thêm như: Phó Bí thư huyện ủy phụ trách cơ sở, Phó Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã, thành phố; được hỗ trợ mức 35 triệu đồng/01 đồng chí/đơn vị.

2. Tổng kinh phí hỗ trợ là: 1.120,0triệu đồng. (Một tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng).

Trong đó:

2.1. Kinh phí hỗ trợ cho các đơn vịcấp tỉnh là: 325,0 triệu đồng.

2.2. Kinh phí hỗ trợ cho các huyện,thị xã, thành phố là: 795,0 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phícho các đơn vị có cán bộ điều động, luân chuyển đến công tác trong năm 2013 để muasắm trang thiết bị, sửa chữa nơi ở, nơi làm việc của cán bộ.

4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi kháctrong dự toán dự toán ngân sách tỉnh năm 2013.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổsung dự toán, cấp kinh phí cho các đơn vị cấp tỉnh, thông báo bổ sung có mục tiêucho ngân sách huyện, thị xã, thành phố để thực hiện, đảm bảo theo đúng các quyđịnh hiện hành của nhà nước.

5.2. Các đơn vị được cấp kinh phí cótrách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quảvà thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạcNhà nước tỉnh Thanh Hóa, các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ vào nộidung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thựchiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính Thanh Hóa theo chứcnăng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung côngviệc có liên quan đến ngành; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện củacác đơn vị được hỗ trợ kinh phí, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành củaNhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

PHỤ BIỂU

TỔNGHỢP KINH PHÍ BỔ SUNG CHO CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÓ CÁN BỘ ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂNĐẾN CÔNG TÁC NĂM 2013
(KèmtheoQuyếtđnhsố2438/QĐ-UBNDngày15/7/2013củaChủtchUBNDtỉnhThanhHóa)

TT

Tên đơnv,cánbđiuđng, luânchuyn

Chức vụ, cơ quancông tác cũ

Chức vụ, cơ quan công tác mới

KP bổ sung mua sắm, sửa chữa (tr.đ)

Ghi chú

Tngkinhp:

1.120

I

ĐƠN VCẤPTNH:

325

1

BanT chứcTỉnhy.

50

VõDuySang

Bí thưThịySm Sơn

PhóbanTổ chứcTnhy

25

Phm BáDim

Bí thưHuynyQuanSơn

PhóbanTổ chứcTnhy

25

2

BanTuyêngiáoTỉnhy.

25

LêThanhHi

Bí thưHuynyNhưXuân

PhóbanTuyên giáoTnh y

25

3

UBKimtraTỉnhy.

25

McTunAnh

PBí thưTT huynLangChánh

PChủnhimyban Kim traTnhy

25

4

VănphòngHĐNDtỉnh.

25

LêVănDũng

ChủtịchUBND thịxã Bm Sơn

PhóVănphòngHĐNDtnh

25

5

BanThiđuaKhenthưng (SởNộivụThanhHóa).

25

NguynQuốcTun

Bí thưHuynyHàTrung

PhóGĐSởNộivụ, TrưởngbanTĐKTtỉnh

25

6

SLĐ-TB&XHThanhHóa.

25

LêMinhHành

ChủtịchUBND huynLangChánh

PhóGiámđốcSLĐTB&XH

25

7

Sở Tư pháp Thanh Hóa.

25

Phạm Thanh Sơn

Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

25

8

Ban Dân tộc Thanh Hóa.

25

Lương Văn Bường

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát

Phó Trưởng ban Dân tộc

25

9

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

25

Vũ Đình Quế

Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

25

10

UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

25

Lục Đăng Khoa

Bí thư Huyện ủy Thường Xuân

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

25

11

Hội Nông dân tỉnh TH.

25

Trịnh Đình Châu

Phó Bí thư TT Huyện ủy Ngọc Lặc

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

25

12

Đảng ủy Khối doanh nghiệp

25

Nguyễn Văn Tiến

Phó Bí thư TT thị xã Sầm Sơn

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

25

II

HUYỆN, THỊ XÃ, TP

795

1

Huyện Thường Xuân.

25

Nguyễn Văn Thành

Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy

Bí thư Huyện ủy Thường Xuân

25

2

Huyện Quan Sơn.

85

Lò Đình Múi

Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn

Bí thư Huyện ủy Quan Sơn

25

Nguyễn Văn Đồng

Phó CT UBND huyện Quan Sơn

Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn

25

Vũ Văn Vân

Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm

Phó CT UBND huyện Quan Sơn

35

3

Huyện Như Xuân.

60

Đỗ Quốc Cảnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bí thư Huyện ủy Như Xuân

25

Lê Sỹ Nghiêm

TP Tài chính - Văn phòng TU

Phó CT UBND H. Như Xuân

35

4

Huyện Ngọc Lặc.

110

Lại Thế Nguyên

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

25

Bùi Trung Anh

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc

Phó BT Thường trực huyện Ngọc Lặc

25

Ngô Tiến Ngọc

Phó GĐ Sở KH&ĐT

Chủ tịch UBND H. Ngọc Lặc

25

Lê Văn Tuấn

Phó phòng - VP UBND tỉnh

Phó CT UBND H. Ngọc Lặc

35

5

Huyện Hà Trung.

25

Đào Xuân Yên

Phó TB Tuyên giáo TU

Bí thư Huyện ủy Hà Trung

25

6

Thị xã Sầm Sơn.

75

Trịnh Tuấn Sinh

Giám đốc Sở GTVT

Bí thư Thị ủy Sầm Sơn

25

Võ Mạnh Sơn

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Phó BT thường trực thị xã Sầm Sơn

25

Trịnh Huy Triều

Phó GĐ Sở KHĐT

Chủ tịch UBND TX Sầm Sơn

25

7

Huyện Lang Chánh.

50

Lê Tiến Lam

Phó ban KTNS - HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND H. Lang Chánh

25

Phạm Đăng Lực

Phó CT UBND H. Lang Chánh

Phó Bí thư TT huyện Lang Chánh

25

8

Huyện Mường Lát.

25

Cao Văn Cường

GĐ Khu BTTN Pù Luông

Chủ tịch UBND H. Mường Lát

25

9

Thị xã Bỉm Sơn.

25

Bùi Huy Hùng

Phó TB quản lý KKT Nghi Sơn

Chủ tịch UBND TX Bỉm Sơn

25

10

Huyện Thọ Xuân.

35

Lê Anh Xuân

Phó Chánh VP Tỉnh ủy

Phó BT cơ sở H. Thọ Xuân

35

11

Huyện Hoằng Hóa.

35

Lê Xuân Thu

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Phó BT cơ sở H. Hoằng Hóa

35

12

Huyện Quảng Xương.

35

Hoàng Mai Tính

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Phó BT cơ sở huyện Quảng Xương

35

13

Huyện Nông Cống.

35

Lê Đình Tuấn

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy

Phó BT cơ sở huyện Nông Cống

35

14

TP Thanh Hóa.

35

Nguyễn Như Huệ

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Phó BT cơ sở TP. Thanh Hóa

35

15

Huyện Bá Thước.

35

Lê Đức Thuận

Giám đốc Vườn QG Bến En

Phó CT UBND huyện Bá Thước

35

16

Huyện Thạch Thành.

35

Vũ Ngọc Dương

Phó phòng - VP UBND tỉnh

Phó CT UBND huyện Thạch Thành

35

17

Huyện Triệu Sơn.

35

Trần Quốc Huy

Phó phòng - Ban Tổ chức TU

Phó CT UBND huyện Triệu Sơn

35

18

Huyện Tĩnh Gia.

35

Phạm Văn Nhiệm

Giám đốc Ban GPMB Tĩnh Gia

Phó CT UBND huyện Tĩnh Gia

35