ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚIHÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN BÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện,hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địagiới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dựán Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sởdữ liệu về địa giới hành chính, giai đoạn 2012 -2015;

Căn cứ Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Dự án 513 Bộ Nội vụ về việc ý kiến của Ban Chỉđạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1757/TTr-SNV ngày 28/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện,hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựngcơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Dự án 513 tỉnhBình Phước).

Điều 2. SởNội vụ (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước) chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chứcthực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉđạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủtịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (bc);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
-
UBND cốc huyện, thị xã;
-
Các Sở: Nội vụ, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Kế hoạch & đầu tư, Ngoại vụ;
- Báo Bình Phước; Đài PTTH tỉnh;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT(T-HSĐG-3/12).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNHVÀ XÂY DỰNG CƠ SDỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2438/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định, hoàn thiện mạng lưới mốcđịa giới hành chính theo phạm vi lãnh thổ của tỉnh với các tỉnh, thành liênquan; giữa đơn vị hành chính các huyện, thị xã và giữa các đơn vị hành chínhxã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo khép kín đường địa giớihành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia giáp ranh vớiVương quốc Campuchia.

- Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bình Phước, bản đồ địa giới hành chính cáchuyện, thị xã (gọi tắt là cấp huyện), bản đồ địa giới hành chính các xã,phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) đảm bảo tính khoahọc, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh và dữ liệu quốc gia.

- Giải quyết các tồn tại, chưa thốngnhất có liên quan đến địa giới hành chính các cấp: tỉnh, huyện, xã (nếu có).

- Giải quyết các phát sinh trong quátrình điều chỉnh địa giới, chia tách, sáp nhập, thành lập mới các đơn vị hànhchính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết củaChính phủ và các phát sinh thực tế trong quá trình quản lýtại địa phương.

2. Yêu cầu

- Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp côngnghệ và sản phẩm của Dự án thực hiện theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, hiệnđại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giớihành chính.

- Đánh giá thực trạng về địa giớihành chính và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ sơ, bản đồ địa giới và mc địa giới hành chính các cấp, làm cơ sở xác địnhcác giải pháp về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ để thực hiện Dự án.

- Đảm bảo áp dụng kỹ thuật, công nghệtiên tiến về đo đạc, bản đvà xử lýthông tin, dữ liệu trong công tác xây dựng, hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bảnđồ địa giới hành chính; xác định tọa độ vị trí mốc địa giới hành chính và xâydựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính của tỉnh; các sản phẩm trên được xửlý, xây dựng bằng công nghệ tin học, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý theo hướnghiện đại.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạmvi thực hiện

Dự án được thực hiện trên phạm vitoàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Đối với cấp tỉnh:

- Xác định rõ phạm vi quản lý giữatỉnh Bình Phước với các tỉnh liên quan gồm: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, LâmĐồng và Đắk Nông.

- Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính tỉnh Bình Phước.

b) Đối với cấp huyện:

- Xác định rõ phạm vi quản lý giữa 10đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính cấp huyện.

c) Đối với cấp xã:

- Xác định rõ phạm vi quản lý giữa111 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính cấp xã.

2. Nộidung thực hiện

- Thu thập, phân tích, đánh giá hiệntrạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp theoChỉ thị 364-CT.

- Khảo sát thực địa, đối soát tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉthị 364-CT với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp; kiểm tra, rà soáthệ thống mốc địa giới hành chính trên bản đồ và thực địa, thống kê tình trạngmất, hỏng, di dời các mốc địa giới hành chính.

- Xây dựng Báo cáo tổng quan về hiệntrạng địa giới hành chính, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giớihành chính các cấp.

- Lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnhBình Phước (sau đây gọi tắt là Thiết kế Kỹ thuật - dự toán513).

- Đúc mốc, cắm mốc bổ sung, điềuchỉnh, cắm lại các mốc địa giới hành chính bị mất; khôi phục các mốc địa giớihành chính bị hư hng.

- Đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc địa giới hành chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000bằng công nghệ định vị GPS. Tọa độ được đo nối từ các trạm định vị GPS cố địnhvà các điểm tọa độ, độ cao nhà nước; được đo nối từ lưới tọa độ, độ cao cấp “0”và lưới tọa độ, độ cao hạng I, II của nhà nước và điểm địa chính cơ sở. Lập sơđồ vị trí mốc địa giới hành chính các cấp theo Quy chuẩnkỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính; thể hiện vị trí các mốc địagiới lên bản đồ địa giới hành chính.

- Sửa đổi, bổ sung các biên bản xácnhận mô tả đường địa giới hành chính các cấp và cập nhật chỉnh lý, bổ sungđường địa giới hành chính, các yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới hànhchính vào bản đồ địa giới hành chính.

- Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính cấp xã ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 và 1/10.000 trên giấy và dữ liệu bảnđồ số theo Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000.

- Thành lập bộ hồ sơ, bản đđịa giới hành chính cấp huyện tlệ 1/10.000,1/25.000 và 1/50.000 trên giấy và dữ liệu bản đồ stheoHệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000.

- Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính cấp tỉnh tỷ lệ 1/50.000 trên giấy và dữ liệubản đồ số theo Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000.

- Tổ chức hội nghị ký kết pháp lý bộhồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định.

- Kiểm tra nghiệm thu hồ sơ, bản đồđịa giới hành chính các cấp theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 13/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng hướng dẫnquản lý côngtác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia; Quyết định s 12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia về phân địnhđịa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

III. SẢN PHM

Sản phẩm hoàn thiện, hiện đại hóa hồsơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chínhtỉnh Bình Phước của từng cấp (xã, huyện, tỉnh) theo quy định tại Quyết định số12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường banhành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơđịa giới hành chính các cấp và theo Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bảnđồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địagiới hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, bao gồm:

- Các văn bản về xác định địa giớihành chính các cấp;

- Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hànhchính cấp xã tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 và 1/10.000 theo HệVN-2000 được thể hiện đầy đủ đường địa giới, mốc địa giới,địa danh hành chính các cấp in trên giấy có ký xác nhận của các đơn vị hànhchính liền kề làm cơ sở pháp lý đưa vào quản lý, sử dụngvà nộp lưu trữ quốc gia;

- Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hànhchính cp huyện, tỉnh ở tỷ lệ 1/10.000; 1/25.000 đến1/50.000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 được thể hiện đầy đủ đường địa giới,địa danh hành chính các cấp, mốc địa giới, in trên giấy cóký xác nhận của các đơn vị hành chính liền kề làm cơ sở pháp lý đưa vào quảnlý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia;

- Hệ thống mốc địa giới hành chính cáccấp; giá trị tọa độ và độ cao các mốc địa giới hành chínhđược đo đạc bằng công nghệ định vị vệ tinh (GPS) theo Hệ VN-2000 và thống nhấtvới hệ tọa độ của bản đồ được ghi trên đĩa CDROM;

- Bộ bản đồ địa giới hành chính cáccấp được thể hiện đầy đủ đường địa giới hành chính các cấp, mốc địa giới, đườngbiên giới giáp Campuchia trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN-2000 dạng tậptin số phục vụ cho quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoàn thin, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh từ nguồn ngânsách tỉnh và bổ sung của Trung ương (theo Công văn số 13878/BTC-HCSN ngày17/10/2013 của Bộ Tài chính).

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủyban nhân dân tỉnh

- Thành lập Ban Chỉ đạo hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉđạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước).

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán chitiết kinh phí đảm bảo nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án ở địa phương theotiến độ kế hoạch hàng năm.

- Lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán cụthể cho các hạng mục công việc của địa phương phù hợp theo tiến độ thực hiện Dựán trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trungương và địa phương liên quan tổ chức Hội nghị hiệp thương giải quyết những điểmcó sự chưa thống nhất (nếu có) giữa ranh giới hiện trạng quảnlý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

- Tổ chức thực hiện việc đúc mốc,chôn mốc, đo tọa độ mốc, vẽ sơ đồ vị trí mốc địa giới hành chính và lập hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính các cấp ở địa phương.

- Tchức hộinghị ký kết pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chínhcác cấp đối với các đơn vị hành chính thuộc địa phương và các đơn vị hành chính giáp ranh.

2. BanChỉ đạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước

1. Chỉ đạo thực hiện Dự án Hoànthiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước theo Quyết định số513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thựchiện Dự án 513 của UBND tỉnh.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánhgiá kết quả thực hiện Dự án 513 của các đơn vị có liên quan và UBND các huyện,thị xã.

3. Theo dõi tiến độ thực hiện, kịpthời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn vướng mc trong quá trình thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địagiới hành chính. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kếtquả thực hiện Dự án 513 của các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã.

3. S Nội vụ

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉđạo Dự án 513 tỉnh Bình Phước, thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của BanChỉ đạo;

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnhBình Phước và UBND tỉnh lựa chọn đơn vị thi công Phương án Hoàn thiện, hiện đạihóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữliệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước theo Kế hoạch và Thiết kế kỹ thuật- dự toán các hạng mục công việc của Dự án trình Ban Chỉ đạo Bộ Nội vụ thống nhấtbằng văn bản trước khi ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị thi công. Tổ chức thựchiện các nội dung công việc theo Phương án Thiết kế kỹ thuật - dự toán các hạngmục công việc của Dự án đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, định kỳ báocáo UBND tỉnh về tiến độ, kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban,ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ: Giải quyếtnhững tranh chấp đất đai liên quan tới địa giới hành chính(nếu có) và giải quyết những điểm có sự chưa thống nhất giữa ranh giới hiệntrạng quản lý và ranh giới trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (nếu có); tổchức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn triển khai thực hiện nhiệm vụ củaDự án.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên- Môi trường hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án; trìnhBộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Thiết kếkỹ thuật - dự toán kinh phí và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị cóliên quan trong việc rà soát, khảo sát thực tế, phân tích,đánh giá, giải quyết những điểm có sự chưa thống nhất giữa ranh giới hiện trạngquản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện và theo dõi quá trình kim tra nghiệm thu; kýxác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theoquy định; chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc trìnhBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ thẩm định sản phẩm hồ sơ, bản đồ địagiới hành chính các cấp đúng quy định;

- Hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trong quá trình khảo sát thực địa đối soát tính thống nhất gia hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thựctế quản lý địa giới hành chính và trong quá trình thực hiện Dự án hoàn thiện,hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo từng cấp.

- Phối hợp với các cơ quan có liênquan của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung sau:

+ Thu thập, phân tích, đánh giá hiệntrạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp theoChỉ thị 364-CT.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn khảo sát thực địa, đốisoát tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị364-CT với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp.

+ Rà soát những nội dung tỉnh Bình Phước đã tổ chức thực hiện để lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán,trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

+ Triển khai thực hiện công tác hoànthiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bình Phước theo đúngThiết kế kỹ thuật - dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo bàn giao sảnphẩm đúng tiến độ.

- Tham mưu UBNDtỉnh dự toán chi tiết kinh phí đảm bảo nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án theotiến độ từng năm. Thẩm định trình các Bộ ngành có liên quan ở Trung ương vàUBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán các hạng mục công việc của Dựán. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dựtoán kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo,Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án.

4. Sở Tài nguyên và Môitrường

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơnvị có liên quan trong việc khảo sát thực tế, rà soát, phân tích, đánh giá, giảiquyết những đim có sự chưa thống nht(nếu có) giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ địagiới hành chính 364-CT; phối hợp xây dựng phương án đềxuất UBND tỉnh giải quyết những tuyến địa giới hành chínhhiện nay chưa hợp lý.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn vềchuyên môn, kỹ thuật; xử lý những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, kỹ thuậttrong quá trình thực hiện; phối hợp kiểm tra kỹ thuật đối với các sản phẩm hồsơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợpvới Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phân bngânsách hàng năm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

6. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí theoThiết kế kỹ thuật - dự toán.

- Phối hợp với sở, ban, ngành có liênquan và UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và quyết toánkinh phí của Dự án theo đúng quy định của Luật Ngân sáchNhà nước.

7. S Ngoại vụ

Cung cấp số liệu, kim tra hồ sơ, bản đồ đường địa giới hành chính giáp Vương quốcCampuchia.

8. Ủy ban nhân dân cáchuyện, th

- Phối hợp với các sở, ban, ngành vàđơn vị thực hiện Dự án việc xác định đường ranh giới hành chính, rà soát, báocáo số lượng và tình trạng mc giữa hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính và thực địa, đề xuất phương án giải quyết tuyến địa giới hành chính cấp huyện chưa hợp lý.

- Tổ chức thực hiện việc ký xác nhậnpháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thịtrấn thực hiện những nội dung công việc sau:

+ Xác định đường ranh giới hànhchính, rà soát, báo cáo số lượng và tình trạng mốc giữa hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính và thực địa, đề xuất phương án giải quyết tuyến địa giới hành chínhchưa hợp lý.

+ Tổ chức thực hiện việc ký xác nhậnpháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo quy định.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Bước 1: Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Dự án

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp vớicác sở, ban, ngành có liên quan, căn cứ khối lượng công việc của Dự án đã được phê duyệt thực hiện hàng năm tham mưu UBNDtỉnh lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

2. Bước 2: Thành lập BanChỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc BanChỉ đạo thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg bao gồm các thành phần sau:

a) Ban Chỉ đạo:

- Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

- Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban Thường trc;

- Đại diện lãnh đạoSở Tài chính và Sở Tài nguyên & Môi trường - Phó Trưởng ban;

- Các y viênBan Chỉ đạo gồm: Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụvà Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trưởng phòng Phòng Xây dựng chínhquyền - Địa giới hành chính, Sở Nội vụ - y viên kiêm Thưký Ban Chỉ đạo.

b) TGiúp việcBan Chỉ đạo

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Tổ trưởng;

- Trưởng phòng Phòng Xây dựng chínhquyền - Địa giới hành chính, Sở Nội vụ - Tổ phó, kiêm Thư ký.

Các thành viên TGiúp việc gồm: Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyênvà Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Bước 3: Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính:

1. Rà soát toàn bộ các nội dung vềmốc giới, về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Phước đã thựchiện để tổng hp, đánh giá làm cơ sở lập Thiết kế kỹ thuật- dự toán theo hiện trạng, trình cấp có thẩm quyền thẩmđịnh, phê duyệt.

2. Xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dựtoán kinh phí thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513, tham mưu UBND tnh báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định làm căncứ để tỉnh thực hiện.

3. Lựa chọn đơn vị thi công báo cáoBan Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ về kết quả lựa chọn đơn vịthi công thực hiện các hạng mục công việc của D án theoPhương án Thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Sau khi cóvăn bản thống nhất của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ, tổchức ký kết hợp đồng kinh tế để thực hiện.

Thời gian thực hiện (mục1-3) Quý I, II năm 2014.

5. Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bảnđồ địa giới hành chính:

- Khảo sát thực địa, đối soát tínhthống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lậptheo Chỉ thị 364-CT với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp; kiểm tra,rà soát hệ thống mốc địa giới hành chính trên bản đồ và thực địa, thống kê tìnhtrạng mất, hỏng, di dời các mốc địa giới hành chính.

- Xây dựng báo cáo tổng quan về hiệntrạng địa giới hành chính, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giớihành chính các cấp.

- Giải quyết các tồn tại, chưa thốngnhất (nếu có) liên quan đến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ những saisót trong quá trình lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Chỉthị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

- Đúc mốc; cắm mốc bổ sung, điềuchỉnh; cắm lại các mốc địa giới hành chính bị mất; khôi phục các mốc địa giớihành chính bị hư hỏng.

- Đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệthống mốc địa giới hành chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 bằng công nghệđịnh vị GPS.

- Sửa đổi, bổ sung các biên bản xácnhận mô tả đường địa giới hành chính các cấp và cập nhật chỉnh lý, bổ sungđường địa giới hành chính, các yếu tố địa lý có liên quan đến địagiới hành chính vào bản đồ địa giới hành chính.

- Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trên giấy và dữ liệu bảnđồ số theo Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000.

- Tổ chức Hội nghị ký kết pháp lý bộhồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định.

- Kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định,bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định.

Thi gian thựchiện: Quý III, IV năm 2014 và năm 2015.

Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc và Thủtrưởng các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, chỉ đạo thực hiện; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấnđề vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua SNội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./.