BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244 /QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượngNông Lâm sản và Thủy sản;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cụcvà Trưởng phòng Quản lý chất lượng thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý chất lượng thủy sản(Phòng Chất lượng 1) là tổ chức thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản vàThủy sản, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý về công tácchất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng hoặc tham giaxây dựng: các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch xây dựngpháp luật hàng năm của Bộ; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình,dự án, đề án, văn bản quy định kỹ thuật thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách theosự phân công của Cục trưởng.

2. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đầumối tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản trongphạm vi được phân công quản lý:

a) Tổ chức triển khai công tác thôngtin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực thủy sản;

b) Thẩm định, trình phê duyệt và tổchức thực hiện các chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm; triểnkhai công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm thủy sảntheo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức truy xuất nguồn gốc, điềutra nguyên nhân, thu hồi và xử lý thực phẩm thủy sản không bảo đảm an toàn theoquy định;

d) Tổ chức đánh giá, chỉ định, quảnlý các tổ chức chứng nhận hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sảntheo quy định;

đ) Tổ chức thẩm tra hồ sơ đăng ký,kiểm tra hệ thống bảo đảm an toàn thực phẩm tại nước xuất khẩu để công nhận,hủy bỏ công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nước ngoài xuất khẩu thực phẩm cónguồn gốc thủy sản vào Việt Nam;

e) Thực hiện công tác đào tạo giảngviên quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản theo quy định;

g) Tổ chức thực hiện việc xác nhậnkiến thức an toàn thực phẩm thủy sản cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuấtkinh doanh thủy sản.

3. Trong lĩnh vực phụ trách củaphòng:

a) Trình Cục trưởng các quyết địnhquản lý hành chính và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

b) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổchức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quyhoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt.

4. Tham mưu quản lý điều kiện bảođảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản:

a) Cập nhật các qui định của ViệtNam, quy định của các thị trường nhập khẩu thủy sản về điều kiện bảo đảm antoàn thực phẩm thủy sản, phổ biến tới các đơn vị liên quan;

b) Hướng dẫn thống nhất nghiệp vụ:kiểm tra, công nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinhdoanh thủy sản (cảng cá, tàu cá, chợ cá, cơ sở thu mua, vận chuyển, bảo quản,sơ chế, chế biến, chuyên kinh doanh thực phẩm thủy sản, cơ sở sản xuất nước đácho chế biến thủy sản);

c) Tổ chức kiểm tra, chứng nhận, hủybỏ chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinhdoanh thủy sản;

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiệnkiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sảncủa các cơ quan chức năng theo phân cấp;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận, huỷ bỏ công nhận các cơsở sản xuất kinh doanh thuỷ sản nước ngoài được phép xuất khẩu vào Việt Nam; đềxuất và tổ chức kiểm tra tại nước xuất khẩu đối với các cơ sở sản xuất đăng kýxuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam;

e) Định kỳ cập nhật, công bố danhsách các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Cục; cơsở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, cơ sở được phép xuất khẩu vào cácthị trường theo quy định; cập nhật công bố danh sách các cơ sở nước ngoài đượcphép xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn;

5. Tham mưu quản lý hoạt động kiểmtra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản, chứng nhận antoàn dịch bệnh thực phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Cập nhật các qui định của ViệtNam, quy định của các thị trường nhập khẩu thủy sản về chất lượng, an toàn thựcphẩm thủy sản, kiểm dịch thực phẩm thủy sản, phổ biến tới các đơn vị liên quan;

b) Hướng dẫn thống nhất nghiệp vụ,kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, antoàn thực phẩm thủy sản theo quy định của Việt Nam, thỏa thuận song phương vàyêu cầu của các thị trường nhập khẩu;

c) Tổ chức kiểm tra chứng nhận antoàn dịch bệnh thủy sản xuất khẩu, kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủysản nhập khẩu làm nguyên liệu để chế biến tái xuất theo pháp luật Việt Nam, quyđịnh của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu;

d) Giải quyết các vấn đề phát sinhliên quan đến hoạt động kiểm tra chứng nhận chất lượng, kiểm dịch thực phẩmthủy sản (lô hàng bị cảnh báo về an toàn thực phẩm…);

e) Xử lý các thông tin lô hàng thủysản nhập khẩu bị phát hiện vi phạm đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với cáccơ sở sản xuất lô hàng tại nước xuất khẩu;

g) Đề xuất xử lý các trường hợp viphạm về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực phẩm thủy sản;

h) Phối hợp kiểm tra hồ sơ, kiểm trachất lượng, an toàn thực phẩm các lô hàng thủy sản tại cửa khẩu biên giới, cảngbiển, sân bay, bưu điện theo quy định của pháp luật Việt Nam, của các tổ chứcquốc tế và nước nhập khẩu.

6. Tham mưu quản lý các chương trìnhgiám sát quốc gia (giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản và sảnphẩm thủy sản nuôi, chương trình giám sát an toàn thực phẩm vùng thu hoạchnhuyễn thể 2 mảnh vỏ; giám sát an toàn thực phẩm thuỷ sản sau thu hoạch…) vàtrực tiếp tổ chức triển khai khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra):

a) Cập nhật các qui định của ViệtNam, qui định của thị trường có liên quan đến giám sát dư lượng các chất độchại trong thủy sản, sản phẩm thủy sản nuôi; nhuyễn thể 2 mảnh vỏ; đề xuất bổsung, điều chỉnh các chương trình giám sát phù hợp với thực tế sản xuất và quyđịnh của Việt Nam và thị trường nhập khẩu;

b) Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp,trình phê duyệt kế hoạch và hướng dẫn thực hiện thống nhất tại các cơ quan, đơnvị trực thuộc Cục, các địa phương;

c) Tổ chức kiểm tra, thẩm tra kếtquả hoạt động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục và các địa phương;

d) Chủ trì tổ chức triển khai, tổnghợp thông báo kết quả giám sát hàng tháng tại khu vực phía Bắc; báo cáo tổngkết kết quả thực hiện hàng năm trong toàn quốc;

7. Quản lý chất lượng các sản phẩmthủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm):

a) Tham mưu, xây dựng các chươngtrình, chính sách, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lýchất lượng sản phẩm thủy sản phi thực phẩm;

b) Đề xuất giám sát, thẩm tra vàkiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện bảo đảm chất lượng trong toàn bộ quátrình sản xuất sản phẩm thủy sản phi thực phẩm;

c) Đề xuất tổ chức kiểm tra, chứngnhận chất lượng đối với sản phẩm thuỷ sản phi thực phẩm nhập khẩu để chế biếnvà sản phẩm sản xuất trong nước trước khi xuất khẩu hoặc đưa ra tiêu thụ nộiđịa theo pháp luật Việt Nam, quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thoả thuậnsong phương với nước nhập khẩu.

8. Tổ chức thực hiện thanh trachuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

a) Đề xuất kế hoạch và tổ chức đàotạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ làm công tác quản lýchất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản trong hệ thống Cục và các cơ quan chứcnăng địa phương;

b) Đầu tư - xây dựng: tham gia gópý, đề xuất danh mục, thẩm định các chương trình, dự án quy hoạch, dự án đầu tưcó liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh thủy sản theophân công của Cục trưởng;

c) Công tác điều tra, thống kê: chủtrì, phối hợp thực hiện công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách củaphòng;

d) Về khoa học công nghệ: tham giađề xuất các chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiếnbộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn; thực hiện thẩm địnhđề cương, đề tài nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, antoàn thực phẩm thủy sản; đề xuất đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiệntheo phân công của Cục trưởng;

đ) Hoạt động khuyến nông/khuyến ngư:tham gia triển khai hoạt động khuyến ngư trong lĩnh vực chất lượng, an toànthực phẩm, an toàn dịch bệnh thuỷ sản theo phân công của Cục trưởng;

e) Hợp tác quốc tế: phối hợp, thamgia đề xuất nội dung hợp tác với các nước, khối nước, tổ chức quốc tế; tổ chứcthực hiện các nội dung đã ký kết trong các văn bản hợp tác; thực hiện các nộidung Hiệp định TBT/SPS thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng theo phân công củaCục trưởng;

g) Cải cách hành chính: đề xuất vàtổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực do phòng phụtrách theo chỉ đạo của Cục trưởng.

h) Quản lý nhà nước đối với các tổchức thực hiện dịch vụ công: tham gia quản lý các tổ chức cung ứng dịch vụ côngtrong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản; tổ chức đánh giátrình cấp có thẩm quyền chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về chất lượng, antoàn thực phẩm thuỷ sản; kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật của các tổ chứcthực hiện dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

i) Quản lý nhà nước hoạt động củahội, tổ chức phi Chính phủ: tham gia hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chứcphi Chính phủ tham gia các hoạt động có liên quan lĩnh vực do Phòng phụ trách;tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu việc đề xuất, phản biện của hội, tổ chức phiChính phủ để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về chất lượng, an toànthực phẩm thủy sản; kiến nghị việc xử lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chứcphi Chính phủ.

k) Tham gia kiểm tra việc thực hiệnchính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức,công dân và tham gia các đoàn thanh/kiểm tra liên quan đến lĩnh vực do phòng phụtrách theo phân công của Cục trưởng;

l) Xúc tiến thương mại: tham gia cáchoạt động xúc tiến thương mại có liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩmthủy sản theo phân công của Cục trưởng.

m) Tham mưu quản lý về công nghệ caoliên quan chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản;

n) Thực hiện chế độ báo cáo về chấtlượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản theo quy định.

10. Quản lý cán bộ, công chức, hồsơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theophân công của Cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng vàcác Phó trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lýcán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

Trưởng Phòng chỉ đạo, điều hành hoạtđộng của phòng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạtđộng của phòng.

Các Phó trưởng phòng giúp Trưởngphòng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởngphòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công.

2. Các Tổ chuyên môn:

a) Tổ bảo đảm an toàn thực phẩmtrong sản xuất kinh doanh thủy sản (Tổ điều kiện sản xuất);

b) Tổ giải quyết các vấn đề thịtrường liên quan chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản (Tổ Thị trường).

Theo nhu cầu thực tế, Trưởng phòngđề xuất giao nhiệm vụ Tổ trưởng; quy định cụ thể nhiệm vụ của Tổ chuyên môn; bốtrí cán bộ phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả vị trí việc làm vànhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thihành

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký, thay thế Quyết định số 426/QĐ-QLCL ngày 14/10/2010 của Cục Quản lýchất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòngQuản lý chất lượng thủy sản, Trưởng các phòng thuộc Cục và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Vụ TCCB (để b/c);
- Website của Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp