ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ BA (03) VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004.

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 132/TTr-SNV ngày 25 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ ba (03) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh An Giang.

2. Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

3. Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ gồm: Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh còn lại;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Sở Nội vụ (02b);
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Ban TĐ-KT;
- Chi cục VT-LT;
- Phòng HC-TC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh