ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 928/TTr-SDL ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Quy chế phối hp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2.Giao Sở Du lịch tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn ph
òng Chính ph;
- Bộ Văn h
óa, Thể thao và du lịch;
- TTr T
nh y; TTr HĐND tỉnh;
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo B
à Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU(Ban hành kèm theo Quyết định số 2442/Q Đ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp của UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện), các s, ban, ngành trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Các nội dung phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định có liên quan của Ủy ban nhân dân tnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

2. Đi tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

a) Công tác phối hợp quản lý nhà nước dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện được thực hiện bảo đảm đồng bộ, kịp thời, chặt ch, thống nhất trong công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Du lịch có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh chỉ đạo công tác phối hợp quản lý nhà ớc về hoạt động du lịch trên địa bàn tnh và thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

c) UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 3. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch

1. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, đu tư, khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn, trừ trường hợp tài nguyên du lịch nằm trong khu vực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho một tổ chức, đơn vị khác.

2. Đi với tài nguyên du lịch thuộc s hu của tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân quản lý, bo vệ vkhai thác phục vụ du lịch nhưng phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định và thông báo cho Sở Du lịch để thực hiện việc quản lý theo quy định hiện hành.

3. Trong trường hợp cần sử dụng tài nguyên du lịch tự nhiên đã được giao cho tổ chức, cá nhân qun lý để tổ chức các hoạt động vì mục đích chung, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định trưng dụng thì tổ chức, cá nhân được giao quản lý phải chấp hành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý, khai thác các khu, điểm, tuyến du lịch

1. SDu lịch

a) Phối hợp với các sở, nnh, UBND cấp huyện tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch đã được cp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan căn cứ tính chất, quy mô, yêu cầu phát trin du lịch và tình hình thực tế của địa phương tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tnh giao cho một tổ chức, đơn vị đủ điều kiện, năng lực quản lý bảo đảm phù hợp với Luật Du lịch năm 2017 và các văn bn có liên quan. Đối với qun lý khu du lịch, việc quản lý, bảo vệ, khai thác thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Du lịch năm 2017.

c) Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành các quy định đi với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú, hướng dẫn viên du lịch, ăn ung, mua sm, vui chơi giải trí và dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp vi các sở, ngành liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh quyết định chtrương đầu tư, dự án đầu tư tại các khu, điểm du lịch. Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND cấp huyện theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch.

3. S Giao thông vận tải

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; quy hoạch, cấp phép các bến, bãi đỗ xe, phương tiện thủy nội địa tại các khu, điểm du lịch.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đi với các phương tiện vận tải khách du lịch đến khu, điểm du lịch; các phương tiện vận tải khách trong khu, điểm du lịch có liên quan đến hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nội địa theo thẩm quyền.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo các ban, ngành chức năng liên quan, y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện hoặc phi hợp với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao quản lý khu, điểm du lịch thực hiện các biện pháp qun lý, bảo vệ tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn; giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu, điểm du lịch.

b) Phối hợp với các ngành chức năng của tnh quản lý hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

1. Sở Du lịch có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch theo quy định của pháp luật; phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch khác bên ngoài các cơ sở lưu trú du lịch.

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn được pháp luật quy định, xử lý và giải quyết tình trạng bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám đảm bảo an toàn cho du khách các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý an ninh, trật tự du lịch

1. Công an tỉnh:

a) Bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn tnh, tài sản, quyền và li ích hợp pháp của khách du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh l hành nội địa, doanh nghiệp kinh doanh lhành quốc tế, đại lý lữ hành, văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Chđộng trao đổi, phối hợp với Sở Du lịch về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo các ch trương, quy đnh về những khu vực cụ thể không được tổ chức cho khách du lịch đến; những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh cần được xin ý kiến trước khi khai thác du lịch tại những khu vực này.

d) Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, bo đm trật tự an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch. Ngoài ra, các đơn vị Công an theo trách nhiệm được phân công chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại các khu, điểm du lịch để bo đm an ninh, trật tcho các hoạt động kinh doanh và khách du lịch trên địa bàn.

đ) Quản lý việc thực hiện đăng ký khách lưu trú; xuất nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế; quản lý người nước ngoài cư trú, làm việc, hoạt động trong lĩnh vc du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cnh, quá cảnh, cư trú, đi lại tại Việt Nam và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự. Phát hiện điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch theo pháp luật.

e) Tuyên truyền, phổ biến, hưng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh và trật tự, an toàn xã hội liên quan đến hoạt động du lịch đi với các cơ sở kinh doanh du lịch; thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, trật tự nhm nâng cao tinh thần cnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành du lịch với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. S Du lịch:

a) Phối hợp với Công an tỉnh phổ biến, hướng dn các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện đúng các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy cha cháy và các quy định khác có liên quan đến an ninh trật tự.

b) Kịp thời trao đổi bằng văn bản với Công an tỉnh và các ngành chức năng khi triển khai chương trình du lịch mới do tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch tại các vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phi hợp với các s, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, ăn xin đeo bám du khách tại các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám khách du lịch, ăn xin; các hành vi gây mất trật tự, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh du lịch; phòng, chống các tệ nạn xã hội trong khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn qun lý.

5. Các cơ skinh doanh du lịch có trách nhiệm thc hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; tổ chức lực lượng bảo vệ theo nội quy và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự trong khu, điểm du lịch mà đơn vị hoạt động kinh doanh.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Quản lý môi trường:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục, quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, UBND cấp huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác phối hợp với thanh tra chuyên ngành du lịch, Cảnh sát môi trường trong việc kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

c) UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp và các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch ở địa phương, bảo vệ môi trường, cnh quan; xây dựng và niêm yết nội quy trong đó có những quy định về bo vệ môi trường. Tổ chức phương tiện, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng đúng quy định.

2. Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

a) Các S: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương phối hợp, thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

b) UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đi với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch trên địa bàn.

c) Tổ chức, cá nhân, kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gc, kém chất lượng, thực phẩm quá hạn sử dụng, phẩm màu độc hại và chất phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.

Điều 8. Trách nhiệm quản lý thuế, giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ du lịch

1. Sở Du lịch có trách nhiệm phi hp kiểm tra, kiểm soát về giá, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, đặc biệt trong những ngày cao điểm, Lễ, Tết.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phi hp vi Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các chính sách, biện pháp quản lý giá, ngăn ngừa tình trng nâng giá dịch vụ du lịch vào mùa cao điểm, Lễ, Tết; phối hợp kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết trong lĩnh vực kinh doanh du lịch phù hợp với quy định hiện hành.

3. Cục Thuế tỉnh:

a) Hướng dẫn việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ du lịch; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại các cơ skinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định

b) Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật về thuế có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với sDu lịch kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về kinh doanh hàng hóa; xử lý vi phạm các trường hợp mua bán hàng cm, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng,... đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết trong lĩnh vực kinh doanh du lịch theo quy định hiện hành; xử lý các hành vi vi phạm tăng giá đột biến theo thm quyền và các quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp quản lý quy hoạch, xây dựng các công trình phục vụ du lịch

1. S Xây dựng: Có trách nhiệm thm định, cấp giấy phép xây dựng công trình phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện quản lý đất đã được quy hoạch phát triển du lịch, đất trong khu, điểm du lịch đã được công nhận.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có trách nhiệm thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, các đề án, dự án liên quan đến du lịch; thẩm tra cấp giấy chứng nhận cho các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các quy hoạch, dự án đầu tư phát triển du lịch; phối hợp với UBND cấp huyện, Sở Xây dựng, SDu lịch tham mưu, đề xut UBND tỉnh thu hồi các dự án du lịch chậm triển khai và không thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm phối hợp trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch, dịch vụ du lịch

1. SKế hoạch và Đầu tư:

a) Cấp giấy chng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức có đăng ký kinh doanh vlĩnh vực du lịch theo quy định.

b) Phối hợp với các ngành liên quan, UBND cấp huyện giám sát, theo dõi việc thực hiện các dự án du lịch của nhà đầu tư theo nội dung mà nhà thầu đã đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư; phối hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương kịp thời giải quyết nhũng khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện dự án.

c) Phi hợp các ngành có liên quan, UBND cấp huyện kiểm tra doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực du lịch theo những nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư; xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tnh xử lý những vi phạm về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Sở Du lịch có trách nhiệm:

a) Hướng dn các tổ chức, cá nhân về đầu tư kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, kinh doanh lhành, ô tô vận chuyển khách du lịch,... khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

b) Phi hp SGiao thông vận tải cấp biển hiệu xe tô vận chuyển khách du lịch; phương tiện thủy nội địa vận chuyn khách du lịch.

3. UBND cấp huyện:

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh về lĩnh vực du lịch theo quy định.

b) Hướng dẫn, kiểm tra theo nội dung theo giấy chng nhận hộ kinh doanh.

Điều 11. Trách nhiệm phối hợp trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, cung cấp thông tư và thống kê du lịch

1. SDu lịch:

a) Phối hợp với Công an tỉnh, các sở ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan phổ biến tuyên truyền pháp luật, các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tnh.

b) Thông báo kịp thời các quy định mới trong lĩnh vực du lịch và các vấn đề cần phối hợp thực hiện trong công tác quản lý về du lịch cho các s, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.

c) Hằng năm phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá mức đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

2. Công an tỉnh:

Cung cấp cho SDu lịch thông tin, sliệu về lượng khách du lịch do các cơ sở lưu trú du lịch khai báo; tình hình an ninh trật tự ở các khu, điểm du lịch,... định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.

3. UBND cấp huyện:

Thưng xuyên kiểm tra, rà soát, báo cáo các trường hợp cơ skinh doanh dịch vụ du lịch (lưu trú, lữ hành...) không thông báo hoạt động, không treo biển hiệu, không gắn bin thhiện hạng đã được công nhận, hoặc đã ngưng, tạm ngưng hoạt động mà không thông báo,... về UBND tỉnh qua Sở Du lịch để phối hợp quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm phối hợp về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch

1. Các s, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện:

a) Phối hợp với Sở Du lịch trong việc thanh, kim tra hoạt động du lịch đảm bảo không trùng lắp về nội dung, thời điểm và đi tượng kiểm tra theo quy định.

b) Thông báo bng văn bản cho Sở Du lịch về các cơ sở kinh doanh du lịch vi phạm các quy định của nhà nước về an ninh trật tự, PCCC, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế, niêm yết giá, khai báo khách lưu trú... sau các đt thanh tra, kiểm tra.

2. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn và lực lượng công an địa phương trong việc phi hợp Thanh tra sDu lịch thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch như: Homestay, Hostel, Offictel, căn hộ du lịch (Condotel) và các loại hình lưu trú khác ...các chủ cơ sở không thực hiện các quy định về đăng ký kinh doanh, hoặc có nhưng không treo biển hiệu, không đảm bo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, có hành vi trốn thuế và không thông báo và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; thông báo kết qukiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch cho Sở Du lịch sau các đợt thanh tra, kiểm tra.

3. S Du lịch ch trì phi hợp các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch, đảm bảo không trùng lp về nội dung, thời điểm và đối tượng kiểm tra theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm phối hợp hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an toàn cho khách du lịch

1. S Du lịch

- Là cơ quan chủ trì, đầu mối cung cấp thông tin và tiếp nhận các yêu cầu, phản ánh, đề nghị của khách du lịch trên địa bàn tnh; đồng thời, chủ động liên hệ các đầu mối của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc phối hợp hỗ trợ khách du lịch.

- Tổng hợp, cung cấp thông tin cho khách du lịch; tiếp nhận trực tiếp từ các trạm thông tin, hỗ trợ du khách hoặc thông qua sđiện thoại đường dây nóng, email, hộp thư về các yêu cầu cần thiết và chính đáng của khách du lịch; thông báo chính xác, kịp thời các thông tin này đến các cơ quan có chức năng liên quan để phi hợp h trxử lý, giải quyết các tình hung kp thời, hiu quả.

- Chủ động, tích cực trong việc tiếp nhận thông tin, giúp đỡ khách du lịch trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao với thái độ nhiệt tình, trách nhiệm.

- Ghi nhận phản ánh của khách du lịch về tình hình phục vụ, chất lượng dịch vụ, giá cả và thông tin kịp thời để các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý, chn chỉnh các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sy tế sn sàng tiếp nhận và kịp thời xử lý các tình huống cấp cứu có liên quan đến sức khỏe, tính mạng của khách du lịch như: đột quỵ, tai nạn, ngộ độc, nhiễm độc, dịch bệnh và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của khách du lịch khi nhận được thông tin từ Sở Du lịch.

- Chủ trì và phi hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ việc về vệ sinh an toàn thực phẩm có liên quan đến khách du lịch.

4. S Công Thương

Phân công bộ phận, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận thông tin phản ánh của khách du lịch từ Sở Du lịch, xử lý các vấn đề liên quan đến gian lận thương mại, kinh doanh hàng gi, hàng nhái, hàng kém chất lượng: các hành vi cạnh tranh không lành mạnh...

5. S Giao thông Vận tải

Phân công bộ phận, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận thông tin từ Sở Du lịch liên quan đến: trật tự giao thông, chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách du lịch của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch.

6. Công an tỉnh

- Htrợ, hướng, dẫn khách du lịch thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thất lạc các giấy tờ cá nhân quan trọng như: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, visa... trong thời gian nhanh nhất.

- Phát hiện, điều tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến khách du lịch, hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật.

7. Cục Thuế tỉnh

Phân công bộ phận, đơn vị có thm quyền tiếp nhn thông tin từ SDu lịch về việc kiến nghị xử lý các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định đối với khách du lịch.

8. Sở Văn hóa và Thể thao

Ch trì, phi hợp Sở Du lịch, UBND cấp huyện cung cấp thông tin và hỗ trợ giải đáp nhng thắc mc của khách du lịch về các sản phm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tnh.

9. UBND cấp huyện

Chỉ đạo Ban Qun lý các khu, điểm du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin phi hợp các cơ quan liên quan chủ động tiếp nhận và xlý thông tin phản ánh từ khách du lịch liên quan đến an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường, giá, phí, lệ phí, an toàn tính mạng, tài sản du khách... tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn, trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết vụ việc.

Điều 14. Trách nhiệm phối hợp quảng bá, giới thiệu hình ảnh về du lịch của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tổ chức các hội nghị tiếp xúc với nhà đầu tư quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh trong các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh. Phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến đầu tư du lịch.

b) Xây dựng cơ s dliệu về tiềm năng của tỉnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư du lịch; phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tchức quảng bá môi trường đu tư kinh doanh, các chính sách khuyến khích về đầu tư, thương mại và du lịch thông qua các hội nghị, hội thảo, phương tiện truyền thông và các hình thức khác.

2. S Du lịch

Chủ trì, phối hợp với sVăn hóa, Thể thao, s Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch, gii thiệu hình ảnh du lịch của tỉnh tại các sự kiện văn hóa, thể thao, hội chợ; hội thảo, triển lãm du lịch của tỉnh, khu vực và quốc tế.

3. Sở Ngoại vụ

a) Tham gia, phối hợp thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư quảng bá du lịch có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các hoạt động kết hợp công tác đối ngoại.

b) Hướng dn thủ tục và htrợ các đoàn công tác tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư qung bá du lịch tại nước ngoài theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện

a) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Quy chế này. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

b) Tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức, cá nhân trong phạm vi khu, điểm du lịch và tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giữ gìn, bo quản, khai thác và quản lý hoạt động du lịch.

c) Sở Du lịch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo ngành du lịch hàng năm những vấn đề phát sinh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 16. Khen thưởng, xử lý vi phạm

a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh được xem xét khen thưng hàng năm theo quy định.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện Quy chế, buông lỏng quản lý trong các lĩnh vực được phân công phụ trách, để phát sinh hậu quả thì tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định./.