Số TT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH-TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯPHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính vàNghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công bố, công khai thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 1283/TTr-STP ngày 26 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mộtsố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (3);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 2442/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Trang

I. Lĩnh vực Hành chính-Tư pháp

1.

T-QBI-176617-TT

Thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp.

6

2.

T-QBI-176620-TT

Thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

11

3.

T-QBI-057538-TT

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp ;

- Thông tư số 09b/ 2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình.

16

4.

T-QBI-176664-TT

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp ;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình

21

5.

T-QBI-176645-TT

Thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp ;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình

26

6.

T-QBI-176681-TT

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình .

31

7.

T-QBI-196991-TT

Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình.

37

8.

T-QBI-176625-TT

Thủ tục ghi vào Sổ đăng ký khai sinh việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp;

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình.

41

9.

T-QBI-176784-TT

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình.

43

10.

T-QBI-176996-TT

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

-Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình.

48

11.

T-QBI-176724-TT

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp.

54

12.

T-QBI-057728-TT

Thủ tục công nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ;

- Quyết định số 19/2010/ QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình.

61

13.

T-QBI-207017-TT

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trực tiếp yêu cầu

Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp.

63

14.

T-QBI-207107-TT

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (thông qua ủy quyền)

Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp.

68

15.

T-QBI-207133-TT

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp.

73

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình