ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠCẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ ban hành quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởngBộ Nội vụ về việchướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình s 1900/TTr-SNV ngày 29/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãibỏ Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 16/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phướcvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của BanThi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không còn phù hợp về thẩmquyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức theo Thông tư s 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Giámđốc Sở Nội vụ ban hành văn bản quy định cụ thchức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - khen thưởng theo quyđịnh.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SNội vụ và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- S
Nội vụ: 03 bản;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P: NC-NgV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm