ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2447/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 20 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH,GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v banhành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quanhành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1713/SXD-QHKT ngày 07/9/2007và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh điểmb, mục 4.4 và 4.5, phần 4, khoản II Điều 1 của Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chínhtheo cơ chế “một cửa” của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Tại điểm b, mục 4.4, phần 4,khoản II Điều 1 của Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 20/8/2007:

“Thời hạn xét điều chỉnh giấy phépxây dựng là 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)” được điều chỉnhthành “Thời hạn xét điều chỉnh giấy phép xây dựng là 10 ngày làm việc (kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)”

2. Tại điểm b, mục 4.5, phần 4,khoản II Điều 1 của Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 20/8/2007:

“Thời gian xét cấp gia hạn giấyphép xây dựng là 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”) được điềuchỉnh thành “Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng là 05 ngày làm việc(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chứcvà cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND Tỉnh;
- Như Điều 3;
- Tổ Kiểm tra 1128;
- Lưu: VT, NC, SNV. Nhan (10b).

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành