ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448/2010/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ BÃI BỎ VĂN BẢN KHÔNG CÒNPHÙ HỢP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 31 (ba mươi một) văn bản do Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ 08 (tám)văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành có nội dung không còn phùhợp (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở,ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã GòCông căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Phòng

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNHHẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH:

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

I. QUYẾT ĐỊNH:

01

Quyết định số 01/1999/QĐ-UBND ngày 15/01/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về việc quản lý, khai thác và bảo vệ mạng tin học diện rộng (WAN) của UBND tỉnh.

Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

02

Quyết định số 27/2002/QĐ-UBND ngày 06/7/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh thay thế.

03

Quyết định số 37/2002/QĐ-UBND ngày 29/10/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2002 - 2005 và năm 2002 của tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

04

Quyết định số 07/2003/QĐ-UBND ngày 24/02/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ xúc tiến thương mại.

Thực hiện Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh.

05

Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 12/6/2005 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty cấp thoát nước Tiền Giang.

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

06

Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005 của UBND tỉnh về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh thay thế.

07

Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh thay thế.

08

Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng 2020.

Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

09

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh ban hành quy trách nhiệm quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thuộc kinh phí ngân sách Trung ương ủy quyền trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh thay thế.

10

Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 5122/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế.

11

Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy chế quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh thay thế.

12

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

13

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

14

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009.

Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

15

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

16

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh điều chỉnh quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh.

Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

17

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang.

Thực hiện Nghị quyết số 233/2010/NQ-HĐND ngày 25/01/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

18

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền cấp phép xây dựng và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh thay thế.

II. CHỈ THỊ:

01

Chỉ thị số 09/2002/CT-UBND ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng chống bệnh dại.

Thực hiện Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh.

02

Chỉ thị số 19/2002/CT-UBND ngày 15/8/2002 của UBND tỉnh về việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Hết hiệu lực về thời gian.

03

Chỉ thị số 08/2005/CT-UBND ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh về việc vận động toàn dân trên địa bàn tỉnh giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

04

Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.

Hết hiệu lực thi hành.

05

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 24/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

06

Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 19/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai sản xuất lúa đông xuân 2008-2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

07

Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 20/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

08

Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 24/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tết nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

09

Chỉ thị số 45/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

10

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

11

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đáng Kỷ Sửu năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

12

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

13

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP:

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung

Lý do không còn phù hợp

I. QUYẾT ĐỊNH:

01

Quyết định số 11/1999/QĐ-UBND ngày 17/6/1999 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ cung ứng lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Tiền Giang.

Không còn phù hợp với thực tế.

02

Quyết định số 22/1999/QĐ-UBND ngày 11/9/1999 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời chế độ luân phiên trực sẵn sàng chiến đấu của dân quân tại các cơ quan quân sự huyện, thành, thị.

Không còn phù hợp với thực tế.

03

Quyết định số 23/2001/QĐ-UBND ngày 09/7/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các trung tâm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng.

Không còn phù hợp với Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

04

Quyết định số 26/2004/QĐ-UBND ngày 03/6/2004 của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Không còn phù hợp với thực tế.

05

Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền, địa hạt thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với Luật Công chứng.

06

Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II. CHỈ THỊ:

01

Chỉ thị số 04/1998/CT-UBND ngày 04/4/1998 của UBND tỉnh về củng cố và phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với Luật Hợp tác xã.

02

Chỉ thị số 14/2004/CT-UBND ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhân dân.

Không còn phù hợp Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.