UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v quy định tạm thời chế độ thu, chi của các cơ sở giáo dục và đào tạo mở các loại hình đào tạo tại chức, chuyên tu, mở rộng hệ đại học, cao đẳng và trung học.

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2000/TTLT /BTC-BGD&ĐT BLĐTB&XH ngày 23/5/2000 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngày công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU l: Mức thu đổi với các cơ sở giáo dục và đào tạo mở các loại hình đào tạo tại chức, chuyên tu, mở rộng hệ đại học, cao đang và trung học (gọi chung là cơ sở) theo nguyên tắc thu đảm bảo toàn bộ các chi phí cho giảng dạy và học tập, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí:

l. Mức thu học phí:

- Đối với hệ đại học: từ 800.000 đồng đến l.200.000 đồng/học viên/học kỳ

- Đối với hệ cao đẳng: từ 500.000 đồng đến 750.000 đồng/học viên/học kỳ

- Đối với hệ trung học: từ 500.000 đồng đến 650.000 đồng/học viên/học kỳ

2. Các loại thu khác như:

- Lệ phí hồ sơ

- Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí ôn văn hoá

- Lệ phí tài liệu ôn thi

Khoản thu về lệ phí hồ sơ và lệ phí tuyển sinh thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.

Khoản thu về lệ phí ôn văn hoá và lệ phí tài liệu ôn thi chỉ áp dụng cho những thí sinh có nhu cầu ôn luyện.

ĐIỀU 2: Mức thu được sử dụng:

l. Học phí:

+ 80% chi cho công tác giảng dạy và học tập như: tiền lương và các khoản có tính chất lương cho giáo iên hợp đồng và giáo viên thính giảng; chi từ các hợp đồng liên kết giảng dạy các thường đại học, cao đẳng và trung học; và các khoản chi khác có liên quan đến công tác giảng dạy và học tập.

Trường hợp nếu không sử dụng hết, đơn vị bổ sung vào kinh phí tăng cường cơ sở vặt chất của đơn vị.

+ 5% quản lý phí (chi phí cho công tác tổ chức và quản lý thu)

+ 2% nộp lên ngành Giáo dục và Đào tạo: đối với đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị không trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thì sứ dụng số kinh phí này để tăng cường cơ sở vật chất cho đơn vị.

+ 13% chi cho công tác mua sắm, sữa chữa và xây dựng các loại tài sản nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho đơn vị.

2. Các khoản thu khác: được sử dạng 100% để chi phí theo tính chất nội dung của từng loại thu.

Số học phí và lệ phí thu được ở các cơ sở phải nộp vào tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán thu, chi được cơ quan quản lý cấp trên duyệt chi để trả tiền theo đúng nội dung dự toán được duyệt. Nghiêm cấm các đơn vị toạ chi tiền mặt, sử dụng các nguồn thu sai mục đích.

ĐIỀU 3: Các chế độ trên được thực hiện từ tháng l năm 2000 cho đến khi có quy định mới Trung ương.

ĐIỀU 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ