ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V việc ban hành quy định tổ chức thực hiện kiên cố hóa

kênh mương thủy lợi tỉnh Lào Cai

________________
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương;

Căn cứ Thông tư số 94/1999/TT-TTg ngày 31/7/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng thuế đất nông nghiệp, thủy lợi phí và các khoản thu khác để thực hiện kiên cố hoá kênh mương; Thông tư số 134/1999/TT-BNN-QLN ngày 25/9/1999 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kiên cố hóa kênh mương;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 473/TT-NN ngày 26/6/2000 về việc đề nghị ban hành quy định tổ chức thực hiện kiên cố hóa kênh mương thủy lợi tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định tổ chức thực hiện kiên cố hoá kênh mương thủy lợi tỉnh Lào Cai ".

Điều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn các địa phương, Chi cục quản lý nước và Công trình thủy lợi và các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện theo kế hoạch kiên cố hoá kênh mương hàng năm, đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử