ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định một số Chính sách khuyến khích

phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2002 – 2005

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Cân cứ Kế hoạch số 03/KH-TU ngày 30/5/2001 về việc triển khai thực hiện một số mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2005 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XII;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số: 242/TT-NNPTNT ngày 22/3/2002; Sở Tài chính - Vật giá tại văn bản số 154/TT-TC ngày 11/3/2002 về việc ban hành Quy định bổ sung một số Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy định một số Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2002 - 2005.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

(Được tuyên truyền trên báo, đài)

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh