ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý các hoạt động trong Vườn quốc gia Hoàng Liên

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 12/8/1991;

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch ngày 20/02/1999;

Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 10/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phồng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên; Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg ngày 12/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Khu bào tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

Căn cứ Quyết định số 391/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cùa Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên tại tờ trình 144/TT-VQG ngày 30/5/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời quản lý các hoạt động trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Điều 2. Giao cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên phối hợp với UBND các huyện Sa Pa, Than Uyên, Văn Bàn và các ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Chủ tịch UBND các huyện Sa Pa, Than Uyên, Văn Bàn, Thủ trưởng các sở, ban ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng