ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 (kỳ 2) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, bao gồm:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 38 văn bản;

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 10 văn bản;

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 414 văn bản;

- Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 74 văn bản.

(Có các Danh mục văn bản kèm theo; các văn bản tại các Danh mục văn bản được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản được công bố tại Quyết định này

1. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh; đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

2. Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 được công bố kèm theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính


Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND, UBND TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quản Trị)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

 

01

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND 08/4/2008

Về ban hành chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số giai đoạn 2008 - 2010, chiến lược đến năm 2020

Do Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030 thay thế

28/7/2018

02

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

10/6/2013

03

Quyết định

73/2006/QĐ-UBND 01/9/2006

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã, phường, thị trấn

Do Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ QĐ số 73/2006/QĐ- UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã, phường, thị trấn bãi bỏ

22/9/2018

04

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND 11/01/2007

Về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Do Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo bãi bỏ

10/10/2018

05

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND 18/7/2012

Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

01/10/2018

06

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 29/10/2013

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

Do Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND 21/11/2018 Ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng trị thay thế

01/12/2018

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

 

07

Nghị quyết

7.6/2006/NQ- HĐND 22/7/2006

Về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh

Do Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

01/01/2015

08

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng trị.

18/12/2018

09

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

01/01/2019

10

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

18/12/2018

11

Quyết định

852/2004/QĐ-UB 31/3/2004

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

Đã thực hiện xong

01/01/2007

12

Quyết định

71/2006/QĐ-UBND 17/8/2006

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá đảo Cồn Cỏ và phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

03/01/2015

13

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 16/02/2011

Phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

03/01/2015

14

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

Về việc quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

22/10/2015

15

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND 24/01/2014

Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

Do Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu ( đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp thay thế

26/6/2015

16

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh

Đã thực hiện xong

01/01/2018

17

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố

Đã thực hiện xong

01/01/2018

18

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND 13/5/2016

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh bãi bỏ

22/01/2018

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, UBND

 

 

19

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng trị

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 15/2018/QĐ- UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của VP UBND tỉnh Quảng trị

07/9/2018

20

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 12/2018/QĐ- UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

10/8/2018

 

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

21

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Chấp thuận chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018

Đã thực hiện xong

01/01/2019

22

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND 26/7/2011

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

01/01/2019

23

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Về việc ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bằng các Quyết định: Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 Ban hành Đơn giá xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2018

 

 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

24

Quyết định

199/QĐ-UBND 04/02/2015

Ban hành Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ- UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Quảng trị Ban hành Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

28/5/2018

 

 

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

 

25

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng trị

Đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng trị

18/12/2018

26

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND 21/11/2011

Về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc Bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ- UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

10/12/2018

 

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

27

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Nghị quyết về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2017

28

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND 02/10/2007

Về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

Đã bị bãi bỏ bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Quảng trị về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

09/12/2018

 

 

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

 

 

29

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND 20/6/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã bị bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Quảng trị về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17/9/2018

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

30

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND 02/6/2006

Ban hành Đề án Tăng cường cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị

01/7/2018

31

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND 22/11/2010

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 21/06/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2018

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

32

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND 29/10/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 18/01/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ- UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

29/01/2018

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẤU TƯ

 

 

33

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Đã thực hiện xong

01/01/2019

34

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Đã thực hiện xong

01/01/2019

35

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018

Đã thực hiện xong

01/01/2019

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

36

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND 19/9/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/10/2018

37

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND 11/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ- UBND ngày 12/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2018

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

38

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND 12/6/2006

Ủy quyền cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng dưới vĩa hè và quản lý, sử dụng vĩa hè vào mục đích dân sinh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2007/QĐ- UBND ngày 07/12/2007 về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình HTKT dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị

17/12/2007

Tổng số: 38 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HĐND, UBND TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quản Trị)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

 

 

1

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 Về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch quy định tại Điểm 5, Khoản A, Điểm 6, Khoản B Tiểu mục III, Mục B của Phụ lục I

Do Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch bãi bỏ

15/9/2018

 

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

02

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Khoản 3, Điều 12 Điểm b, Khoản 1 Điều 13

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

10/9/2018

 

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

 

03

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định mức chi đối với công tác xây dựng hoàn thiện, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

Phụ lục I mức chi cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 07/2018 ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện HTPL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

01/8/2018

 

04

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Mục 14 về chi hoạt động của Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ở Phụ lục Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Do Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Mục 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh bãi bỏ

01/8/2018

05

Nghị quyết

30/2016/NQ- HĐND ngày 14/12/2016 Về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch quy định tại Điểm 5, Khoản A, Điểm 6, Khoản B Tiểu mục III, Mục B của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ- HĐND

Do Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ- HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

28/7/2018

06

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phụ lục số I ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND

Do Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND 11/10/2018 về việc bãi bỏ Phụ lục I kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định Mức chi công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

22/10/2018

 

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

 

 

07

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Tiết ,1 Điểm a, Khoản 2, Điều 6

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

16/4/2018

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

08

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

- Sửa đổi, bổ sung Điều 2; - Bỏ nội dung “Tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân khi được giao đất, giao nhà phải ký bản cam kết với UBND huyện Đảo Cồn Cỏ trong đó không được chuyển nhượng quyền SDĐ, nhà ở trong thời gian 30 năm kể từ ngày giao đất, giao nhà” tại Điều 3 - Thay thế cụm từ “30 kg gạo/người/tháng” thành cụm từ “30 kg gạo/nhân khẩu/tháng” và bỏ cụm từ “đối với lao động” tại Điều 5

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 25/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

05/6/2018

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

09

Quyết định

209/1999/QĐ-UB ngày 12/2/1999 Về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ Quy định về trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật tại Quyết định số 209/1999/QĐ-UB ngày 12/02/1999 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Sáng tạo tỉnh Quảng Trị

24/6/2013

 

 

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

 

 

10

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND ngày 8/4/2008 Về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020

Điểm a, Mục 4.2, Khoản 4, Điều 1

Được sửa đổi bởi Nghị quyết 13/2010/NQ- HĐND ngày 23/7/2010 sửa đổi, bổ sung nội dung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa V

02/8/2010

 

TỔNG SỐ: 10 văn bản

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

 

Mẫu 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND, UBND TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quản Trị)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

 

1

Nghị quyết

10e/1998/NQ-HĐND 01/8/1998

Về việc chuyển và đổi tên xã Triệu Lễ thành phường Đông Lễ và xã Triệu Đông thành phường Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

11/8/1998

 

2

Nghị quyết

9e/2003/NQ-HĐND 18/11/2003

Về việc thông qua một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ

 

 

3

Nghị quyết

3.8/2004/NQ-HĐND 18/12/2004

Tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn và biên chế huyện đảo Cồn Cỏ

28/12/2004

 

4

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Hướng Hóa và UBND huyện Đakrông; đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20/12/2010

 

5

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND 09/12/2011

Về việc bãi bỏ Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh khóa V

19/12/2011

 

6

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/6/2013

 

7

Nghị quyết

12/2013/NQ- HĐND 31/5/2013

Về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

10/6/2013

Hết hiệu lực 1 phần

8

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường thị trấn và thôn, bản, khu phố

21/12/2013

 

9

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2017

 

10

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND ngày 31/05/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

01/7/2017

 

11

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030

28/7/2018

 

12

Quyết định

1168/2000/QĐ-UB 01/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung Học Y tế Quảng Trị

01/8/2000

 

13

Quyết định

3572/2004/QĐ-UB 16/12/2004

Về việc áp dụng cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01/01/2005

 

14

Quyết định

852/2005/QĐ-UBND 07/5/2005

Về việc Ban hành bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn

07/5/2005

 

15

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Gio Linh trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

16

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

17

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

18

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

19

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Đakrông trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

20

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

21

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hướng Hóa trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

22

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

23

Quyết định

55/2006/QĐ-UBND 13/07/2006

Về việc thành lập thôn Rào Trường, thuộc xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh

23/07/2006

 

24

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND 06/2/2007

Về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

16/02/2007

 

25

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND 20/3/2007

Về việc thành lập các thôn: Nông trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

30/3/2007

 

26

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND 10/8/2007

Về việc thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa

20/8/2007

 

27

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND 11/10/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

21/10/2007

 

28

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND 13/3/2008

Về việc thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ

23/3/2008

 

29

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND 21/7/2008

Về việc thành lập Khu Công nghiệp Quán Ngang

31/7/2008

 

30

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND 25/9/2008

Về việc đổi tên thôn Đơn Thạnh, xã Vĩnh Hòa thành tên: Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

05/10/2008

 

31

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND 15/01/2009

Về việc thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa

25/01/2009

 

32

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND 21/5/2009

Về việc thành lập thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

01/6/2009

 

33

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND 08/6/2009

Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã

18/6/2009

 

34

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND 28/7/2009

Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban ngành cấp tỉnh

07/8/2009

 

35

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND 27/8/2009

Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

06/8/2009

 

36

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND 26/3/2010

Về việc thành lập thôn Tân Phước, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

05/4/2010

 

37

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND 29/11/2010

Về việc ban hành Quy chế làm việc đối với cán bộ luân chuyển, công chức tăng cường về công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đakrông

09/12/2010

 

38

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND 03/8/2011

Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục

13/8/2011

 

39

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND 16/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn

26/5/2013

 

40

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND 15/7/2013

Ban hành Quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

25/7/2013

Hết hiệu lực 1 phần

41

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND 26/9/2013

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị 2013 - 2020

05/10/2013

 

42

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND 20/11/2013

Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị

30/11/2013

 

43

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND 02/12/2013

Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

12/12/2013

 

44

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND 16/01/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/01/2014

 

45

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 27/02/2014

Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh

07/3/2014

 

46

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND 04/3/2014

Ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

14/3/2014

 

47

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND 20/5/2014

Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

30/5/2014

 

48

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND 31/7/2014

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

10/8/2014

 

49

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND 10/2/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

20/02/2015

 

50

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

03/1/2016

 

51

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND 02/1/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

12/01/2016

 

52

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND 23/2/2016

Giao quyền hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

04/3/2016

 

53

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND 13/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

23/7/2016

 

54

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND 08/12/2016

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020

20/12/2016

 

55

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND 17/02/2017

Về việc bãi bỏ văn bản QPPL

03/03/2017

 

56

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND 15/11/2017

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/11/2017

 

57

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND 28/12/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

07/01/2018

 

58

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ- UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời)

22/9/2018

 

59

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2018

 

60

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

10/10/2018

 

61

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND 21/11/2018

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

01/12/2018

 

II

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

 

62

Nghị quyết

7e/2002/NQ-HĐND 31/01/2002

Phê duyệt Đề án giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm

10/2/2002

Hết hiệu lực 1 phần

63

Nghị quyết

6.5/2005/NQ-HĐND 15/12/2005

Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e của HĐND tỉnh khoá IV, về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

25/12/2005

Hết hiệu lực 1 phần

64

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND 24/7/2008

Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

03/8/2008

 

65

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

20/12/2010

 

66

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị

23/4/2012

 

67

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/6/2013

 

68

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

 

69

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/1/2017

Hết HL một phần

70

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/07/2017

 

71

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017 - 2020

14/12/2017

 

72

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/12/2017

 

73

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của HĐND tỉnh Quảng trị

28/7/2018

 

74

Nghị quyết

31/2018/NQ- HĐND 08/12/2018

Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18/12/2018

 

75

Nghị quyết

33/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2019

 

76

Nghị quyết

36/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Về việc bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị

18/12/2018

 

77

Quyết định

852/2004/QĐ-UB 31/3/2004

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

31/3/2004

 

78

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND 31/3/2006

Ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

10/4/2006

 

79

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND 25/8/2008

Về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

04/9/2008

 

80

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND 01/9/2011

Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

11/9/2011

Hết hiệu lực 1 phần

81

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND 11/2/2014

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/02/2014

 

82

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND 03/7/2014

Ban hành Quy định về thanh toán, quyết toán các nguồn vốn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/7/2014

 

83

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

Về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng QSD đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ

03/01/2015

 

84

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

03/01/2015

 

85

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND 26/12/2014

Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/01/2015

Hết hiệu lực 1 phần

86

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND 16/6/2015

Về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

26/6/2015

 

87

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND 14/12/2015

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2015

 

88

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh

03/01/2016

 

89

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố

03/01/2016

 

90

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/1/2016

 

91

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND 29/3/2016

Về việc Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

08/4/2016

 

92

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND 17/5/2016

Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

27/05/2016

 

93

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND 13/9/2016

Quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/9/2016

 

94

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND 20/12/2016

Về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2017

Hết hiệu lực 1 phần

95

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND 21/12/2016

Về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

Hết HL một phần

96

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND 15/02/2017

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức cơ chế hoạt động và nguồn vốn của quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

01/3/2017

 

97

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND 31/07/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/8/2017

 

98

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND 09/08/2017

Về việc quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20/08/2017

 

99

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND 29/06/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

09/07/2017

 

100

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND 25/01/2018

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/02/2018

 

101

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND 12/01/2018

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh

22/01/2018

 

102

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND 25/01/2018

Quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/02/2018

 

103

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND 25/01/2018

Quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/02/2018

 

104

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND 12/01/2018

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh thay thế

22/01/2018

 

105

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND 15/10/2018

Về việc Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ

25/10/2018

 

III

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

106

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị

27/8/2012

Hết hiệu lực 1 phần

107

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND 19/12/2012

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị

29/12/2012

 

108

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

10/6/2013

 

109

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2015

 

110

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Về việc điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị

29/8/2016

 

111

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch

29/8/2016

 

112

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2017

 

113

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2018

 

114

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác bổ sung trong năm 2018

28/7/2018

 

115

Nghị quyết

29/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019

18/12/2018

 

116

Nghị quyết

30/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Về việc thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18/12/2018

 

117

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND 26/7/2011

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/8/2011

 

118

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND 25/02/2014

Ban hành quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/3/2014

 

119

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND 20/6/2014

Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/6/2014

 

120

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND 27/11/2014

Quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/12/2014

Hết hiệu lực 1 phần

121

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND 27/4/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/5/2015

 

122

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND 27/5/2015

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/6/2015

 

123

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND 28/5/2015

Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

07/6/2015

 

124

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND 16/7/2015

Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/7/2015

 

125

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND 12/10/2015

Về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

22/10/2015

 

126

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND 07/12/2015

Về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

17/12/2015

 

127

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND 17/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/12/2015

 

128

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND 23/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

02/01/2016

 

129

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND 29/12/2015

Về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

08/11/2016

 

130

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/01/2016

 

131

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND 16/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

26/8/2016

 

132

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND 27/4/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/5/2016

 

133

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND 18/7/2016

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2016

Hết hiệu lực 1 phần

134

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND 18/7/2016

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2016

 

135

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND 27/7/2016

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/8/2016

 

136

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND 29/8/2016

Về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/9/2016

 

137

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND 23/9/2016

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

03/10/2016

 

138

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND 17/10/2016

Về việc ban hành cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.

27/10/2016

 

139

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND 15/11/2016

Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

15/11/2016

 

140

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND 15/12/2016

Về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà

25/12/2016

 

141

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND 20/12/2016

Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2017

 

142

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND 30/11/2017

Về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/1/2018

 

143

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND 20/11/2017

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

Hết HL 1 phần

144

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND 09/11/2017

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

 

145

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND 22/05/2017

Về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/6/2017

 

146

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND 26/12/2017

Về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền SDĐ cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/01/2018

 

147

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND 30/12/2014

Ban hành Đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho người trúng đấu giá quyền SDĐ trên địa bàn tỉnh

09/01/2015

 

148

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND , 21/6/2018

Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2018

 

149

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND 16/08/2018

Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/9/2018

 

150

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND , 28/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng trị

10/9/2018

 

151

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND 17/9/2018

Ban hành Đơn giá xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2018

 

152

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dungj thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2019

 

IV

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

153

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND 12/4/2007

Về Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020

22/4/2007

 

154

Nghị quyết

29/2015/NQ-HĐND 11/12/2015

Về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

21/12/2015

 

155

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

156

Nghị quyết

36/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

157

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

10/6/2013

 

158

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến 2020

10/6/2013

 

159

Quyết định

180/2005/QĐ-UB 27/01/2005

Ban hành Quy định bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công XDCT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/02/2005

 

160

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND 31/10/2007

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị

10/11/2007

 

161

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND 07/12/2007

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị

17/12/2007

 

162

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 06/12/2010

Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị

16/12/2010

 

163

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND 04/6/2013

Ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/6/2013

 

164

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND 25/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà

04/2/2014

 

165

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND 27/10/2014

Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/11/2014

 

166

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND 25/02/2016

Ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà

06/3/2016

 

167

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND 28/03/2017

Ban hành Quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

10/04/2017

 

168

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND 09/05/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/05/2017

 

169

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND 09/05/2017

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/05/2017

 

170

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND 05/09/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

171

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND 12/09/2017

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

22/09/2017

 

172

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND 05/09/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

173

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND 12/12/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2018

 

174

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND 21/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2019

 

V

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

175

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017

Về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

01/7/2017

 

176

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND 03/3/2006

Ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế- xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/3/2006

 

177

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND 17/5/2012

Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/5/2012

 

178

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 18/6/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/6/2012

 

179

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND 29/01/2013

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

08/2/2013

 

180

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND 03/5/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị

13/5/2013

Hết hiệu lực 1 phần

181

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND 06/6/2013

Về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

16/6/2013

 

182

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND 26/8/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

05/9/2013

 

183

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND 14/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/01/2014

 

184

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND 26/4/2014

Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/5/2014

 

185

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND 20/5/2014

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/5/2014

 

186

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND 09/7/2014

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/7/2014

 

187

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND 16/11/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị

26/11/2015

 

188

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND 17/12/2015

Về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/12/2015

 

189

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND 18/04/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị

28/04/2017

 

190

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND 29/8/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

08/9/2016

 

191

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND 21/07/2017

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thực số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/08/2017

 

192

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND 18/12/2017

Ban hành Quy chế Giải báo chí tỉnh Quảng Trị

01/01/2018

 

193

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND 01/09/2017

Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

194

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND 18/5/2018

Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

28/5/2018

 

VI

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

195

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND 17/7/2015

Quy định mức chi đối với công tác xây dựng hoàn thiện, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

27/7/2015

HHL một phần

196

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

27/7/2015

HHL một phần

197

Nghị quyết

32/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021

01/01/2019

 

198

Quyết định

2177/2005/QĐ- UBND 13/9/2005

Ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Tư pháp các cấp

23/9/2005

 

199

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND 02/10/2007

Về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

12/10/2007

 

200

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND 07/1/2008

Về việc ban hành văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật

17/01/2008

 

201

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND 06/11/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị

16/11/2009

 

202

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 30/3/2012

Về việc ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/4/2012

 

203

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND 30/11/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2012

 

204

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND 11/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/11/2013

 

205

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND 24/3/2014

Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

03/4/2014

 

206

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 19/05/2014

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/6/2014

 

207

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND 05/6/2015

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/6/2015

 

208

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND 21/8/2015

Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/8/2015

Hết hiệu lực một phần

209

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND 27/8/2015

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/9/2015

 

210

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND 29/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị

10/3/2016

 

211

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND 08/4/2016

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18/4/2016

 

212

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND 08/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào CSDL quốc gia về pháp luật

18/9/2016

 

213

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND 13/12/2016

Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh Quảng Trị

23/12/2016

 

214

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND 31/08/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/9/2017

 

215

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND 04/9/2018

Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch

15/9/2018

 

216

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND 28/11/2018

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

09/12/2018

 

VII

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

 

 

 

217

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND 19/10/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/10/2011

 

218

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND 06/09/2018

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17/9/2018

 

VIII

LĨNH VỰC DÂN TỘC

 

 

 

219

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Phê duyệt Chương trình Đề án “Giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao”

23/4/2012

 

220

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND , 18/7/2018

Về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022

28/7/2018

 

221

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND 24/04/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

04/5/2015

 

222

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND 21/8/2014

Ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

31/8/2014

 

223

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND 22/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

3/3/2016

 

IX

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

 

224

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Về tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn

04/4/2009

 

225

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về việc Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

24/12/2016

 

226

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liên tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

227

Nghị quyết

32/2017/NQ-HĐND ,

Về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 - 2021

01/01/2018

 

228

Quyết định

258/2004/QĐ-UB 13/2/2004

Ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức, lực lượng trên đảo Cồn Cỏ

13/02/2004

 

229

Quyết định

1095/2004/QĐ-UB 27/4/2004

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng hoạt động tại các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa phận Quảng Trị

27/4/2004

 

230

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND 28/11/2008

Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

08/12/2008

 

231

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND 23/8/2011

Ban hành Quy chế hoạt động trong khu vực phòng thủ

02/9/2011

 

232

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND 27/4/2012

Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2012

 

233

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND 22/7/2014

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/8/2014

 

234

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND 05/11/2015

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/11/2015

 

235

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND 29/3/2016

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

08/4/2016

Hết HL 1 phần

236

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND 15/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/11/2017

 

237

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND , 26/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

16/4/2018

 

238

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND , 29/11/2018

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2018

 

239

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND 29/11/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ- UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2018

 

X

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND

 

 

240

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/8/2017

 

241

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND 14/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

24/4/2011

 

242

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND 24/6/2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

05/7/2016

 

243

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

10/1/2017

 

244

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND 09/08/2017

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị

19/08/2017

 

245

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND 14/7/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/7/2014

 

246

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND , 31/7/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/8/2018

 

247

Quyết định

15/2018/QĐ- UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

07/9/2018

 

XI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

248

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND 12/8/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016

22/8/2011

 

249

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND 22/5/2017

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2017

 

XII

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

250

Nghị quyết

10f/2003/NQ-HĐND 30/7/2003

Ban hành Quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước

09/8/2003

 

251

Nghị quyết

4.6/2005/NQ-HĐND 22/4/2005

Về đặt tên đường phố tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh lần thứ nhất

02/5/2005

 

252

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND 8/4/2008

Về việc đặt tên đường phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

18/4/2008

 

253

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

04/4/2009

Hết hiệu lực 1 phần

254

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND 30/7/2009

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị

09/8/2009

 

255

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về Quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015, có tính đến năm 2020

30/4/2010

 

256

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về việc quy định đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/4/2010

 

257

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 05/2009/NQ- HĐND ngày 24/4/2009 về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

23/4/2012

 

258

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

23/4/2012

 

259

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về việc thông qua Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

24/12/2017

 

260

Nghị quyết

13/2018/NQ-HĐND 12/9/2018

Về việc đặt tên Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

12/9/2018

 

261

Quyết định

817/2005/QĐ-UBND 05/5/2005

Đặt tên đường phố thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

15/5/2005

 

262

Quyết định

969/2005/QĐ-UB 20/5/2005

Ban hành quy định tổ chức lễ hội Cách mạng tại Quảng Trị

30/5/2005

 

263

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND 26/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/02/2006

Hết hiệu lực 1 phần

264

Quyết định

610/QĐ-UBND 10/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 23/2006/QĐ- UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh về Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/4/2009

 

265

Quyết định

79/2006/QĐ-UBND 23/11/2006

Về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến năm 2015, có tính đến năm 2020

03/12/2006

Hết hiệu lực 1 phần

266

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND 4/12/2006

Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

14/12/2006

 

267

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND 28/3/2007

Về việc Đặt tên công viên (Công viên Lê Duẩn)

08/4/2007

 

268

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND 25/12/2007

Về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng- Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến năm 2020

04/01/2008

 

269

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND 28/12/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020

05/02/2011

 

270

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND 26/01/2011

Phê duyệt quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

05/02/2011

 

271

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND 24/6/2013

Ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị

04/7/2013

 

272

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 24/6/2013

Ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/7/2013

 

273

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND 20/3/2014

Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/3/2014

 

274

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND 19/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

29/10/2016

 

275

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ; 18/5/2018

Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

28/5/2018

 

XIII

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

 

276

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND 8/4/2008

Về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020

18/4/2008

Hết hiệu lực 1 phần

277

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đến năm 2020

10/6/2013

 

278

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

08/08/2017

 

279

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2017

 

280

Quyết định

487/2005/QĐ-UB 28/3/2005

Bổ sung đối tượng được hưởng quyền lợi từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

08/4/2005

 

281

Quyết định

801/2005/QĐ-UBND 29/4/2005

Quy định mức phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

09/5/2005

 

282

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND 20/6/2014

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/6/2014

Hết hiệu lực 1 phần

283

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND 21/01/2015

Về việc sửa đổi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/01/2015

 

284

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND 24/11/2015

Về việc quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/12/2015

 

285

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND 29/3/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/4/2016

 

286

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND 15/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế tỉnh Quảng Trị

25/11/2016

 

287

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND 27/11/2017

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

07/12/2017

 

288

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND 05/09/2017

Về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/09/2017

 

XIV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

289

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND 30/7/2009

Về thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Trị

09/8/2009

 

290

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

05/5/2014

 

291

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND 30/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

10/6/2013

 

292

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND 19/6/2013

Về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

29/6/2013

 

293

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND 03/3/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

13/3/2016

 

294

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND 16/4/2016

Về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/4/2016

 

295

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND 05/12/2017

Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng trị

15/12/2017

 

296

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND 26/12/2017

về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

05/01/2018

 

297

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ; 21/06/2018

Về việc Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của UBND tỉnh Quảng trị

01/7/2018

 

298

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ; 21/6/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng trị

01/7/2018

 

XV

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

299

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

05/8/2014

 

300

Nghị quyết

31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đọan 2017 - 2025

24/12/2017

 

301

Quyết định

209/1999/QĐ-UB 12/2/1999

Về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

12/2/1999

hết hiệu lực 1 phần

302

Quyết định

2084/2004/QĐ-UB 05/7/2004

Ban hành Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/7/2004

 

303

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND 15/4/2009

Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/4/2009

 

304

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND 06/4/2006

Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

16/4/2006

 

305

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 29/11/2010

Về hoạt động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

09/12/2010

 

306

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND 25/10/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/11/2013

 

307

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND 13/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

23/12/2013

 

308

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND 17/12/2014

Quy chế giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

27/12/2014

 

309

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND 25/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

05/7/2015

 

310

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND 16/12/2015

Về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

26/12/2015

 

311

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND 31/3/2016

Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/4/2016

 

312

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND 21/12/2016

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2017

 

XVI

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

313

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020 của tỉnh Quảng Trị

27/8/2012

 

314

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Về Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

05/5/2014

 

315

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

01/01/2017

 

316

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

01/7/2017

 

317

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

01/7/2017

 

318

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về xây dựng NTM đến năm 2020

24/12/2017

 

319

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 - 2020

01/8/2018

 

320

Quyết định

53/2006/QĐ-UBND 14/06/2006

Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020

24/06/2006

 

321

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND 09/4/2013

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị..

19/4/2013

 

322

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND 20/3/2014

Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/3/2014

 

323

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND 28/11/2014

Ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

08/12/2014

 

324

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND 18/9/2015

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/9/2015

 

325

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND 14/9/2015

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

24/9/2015

Hết hiệu lực 1 phần

326

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND 23/12/2015

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

02/01/2016

Hết hiệu lực 1 phần

327

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND 25/2/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

06/3/2016

 

328

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND 28/6/2016

Ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ và hưởng lợi của Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

08/7/2016

 

329

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND 13/7/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

23/7/2016

 

330

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND 15/8/2016

Ban hành Quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/8/2016

 

331

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/01/2017

 

332

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND 23/11/2017

Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/12/2017

 

333

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND 07/09/2017

ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

20/09/2017

 

334

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND 25/10/2017

Ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/11/2017

 

335

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND 01/09/2017

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

336

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND 01/08/2017

Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

15/08/2017

 

337

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND 18/01/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ- UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

29/01/2018

 

338

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND 25/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ di dân ra đảo Cồn cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

05/6/2018

 

339

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND 15/10/2018

Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020

25/10/2018

 

340

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND 21/12/2018

Quyết định về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đên đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2019

 

XVII

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

341

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND 23/7/2010

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa V

02/8/2010

Hết hiệu lực 1 phần

342

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020

04/8/2014

 

343

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND 27/9/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

07/10/2016

 

344

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND 24/6/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/7/2016

 

345

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND 01/8/2016

Về việc Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/8/2016

 

346

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND 25/12/2017

Ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/01/2018

 

XVIII

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

347

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

04/4/2009

 

348

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

01/1/2015

 

349

Nghị quyết

27/2015/NQ-HĐND 11/12/2015

Về phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

350

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

29/8/2016

 

351

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/8/2016

 

352

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020

29/8/2016

 

353

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021

28/7/2018

 

354

Nghị quyết

24/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019

08/12/2018

 

355

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Về Kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

18/12/2018

 

356

Nghị quyết

22/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

18/12/2018

 

357

Nghị quyết

17/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

18/12/2018

 

358

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016- 2020

24/12/2016

 

359

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020

01/7/2017

 

360

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

14/12/2017

 

361

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND 18/10/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/10/2010

 

362

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND 01/6/2011

Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/6/2011

 

363

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND 01/11/2013

Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/11/2013

 

364

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND 07/1/2014

Về việc phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17/01/2014

hết hiệu lực 1 phần

365

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND 16/9/2014

Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/9/2014

 

366

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND 26/3/2015

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/4/2015

 

367

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND 06/6/2016

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

16/6/2016

 

368

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND 27/4/2016

Ban hành Quy định thực hiện ký Quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/5/2016

 

369

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND 21/9/2016

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2016

 

370

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND 14/03/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/03/2017

 

371

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ; 25/01/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/02/2018

 

XIX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

372

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND 24/7/2008

Luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

03/8/2008

Hết hiệu lực 1 phần

373

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

20/12/2010

Hết hiệu lực 1 phần

374

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

27/8/2012

 

375

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về phổ cập bậc trung học tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

27/8/2012

 

376

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND 17/7/2015

Về việc Quy hoạch và phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

27/7/2015

 

377

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

378

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/5/2017

 

379

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

24/12/2017

 

380

Nghị quyết

35/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị

18/12/2018

 

381

Nghị quyết

34/2018/NQ-HĐND 08/12/2018

Nghị quyết về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021

18/12/2018

 

382

Quyết định

23/2005/QĐ-UB 05/1/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

15/01/2005

 

383

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 21/ 01/2013

Về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm

31/01/2013

 

384

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND 03/3/2016

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

13/03/2016

 

XX

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

385

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND 10/8/2007

Về Quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại - du lịch Quảng Trị và tuyến hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020

20/8/2007

Hết hiệu lực 1 phần

386

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

27/8/2012

 

387

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo

10/6/2013

 

388

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/8/2014

 

389

Quyết định

1933/2002/QĐ-UB 10/9/2002

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tại khu thương mại Lao Bảo

10/9/2002

 

390

Quyết định

2633/2002/QĐ-UB 10/12/2002

Ban hành Quy định quản lý hàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tại khu Thương mại Lao Bảo

10/12/2002

 

391

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND 04/10/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

14/10/2012

 

392

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND 18/7/2013

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo

28/7/2013

 

393

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND 30/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

09/01/2015

 

394

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/01/2016

 

395

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND 29/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

08/9/2016

 

396

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND 30/11/2016

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2016

 

397

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND 20/11/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

 

398

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND 20/09/2017

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2017

 

399

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND 01/09/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/09/2017

 

400

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND 31/07/2017

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị

10/8/2017

 

401

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND 25/9/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/10/2018

 

402

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND 25/9/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/10/2018

 

403

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND 15/10/2018

Ban hành Quy định về phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/10/2018

 

404

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND 12/12/2018

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2018

 

XXI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

 

 

405

Quyết định

2462/2005/QĐ-UB 10/10/2005

Ban hành Danh mục hàng hóa được miễn làm thủ tục hải quan tại cổng B Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

20/10/2005

 

406

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND 30/9/2009

Về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

10/10/2009

 

407

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND 02/2/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị

12/02/2010

 

408

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND 20/5/2015

Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

30/5/2015

Hết hiệu lực 1 phần

409

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

10/01/2016

 

410

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND 06/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

16/7/2016

 

411

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND 20/8/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/8/2018

 

XXII

LĨNH VỰC THANH TRA

 

 

 

412

Nghị quyết

89/2006/NQ-HĐND 9/12/2006

Về việc Thông qua đề án đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

19/12/2006

 

413

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND 20/02/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

02/3/2008

 

414

Quyết định

03/2015QĐ-UBND 16/3/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

26/3/2015

 

Tổng số: 414 văn bản (113 Nghị quyết, 301 Quyết định)

 

Mẫu số 06

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL CẦN ĐÌNH CHỈ THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HĐND, UBND TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quản Trị)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị

Cơ quan đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

I

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

 

 

01

Nghị quyết

9e/2003/NQ-HĐ 18/01/2003

Về việc thông qua một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ

Bãi bỏ

Do HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013

Sở Nội vụ

Năm 2019

02

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Sở Nội vụ

Năm 2019

03

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

Thay thế

Để phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Sở Nội vụ

Năm 2019

04

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Mặt khác, ngày 14/12/2016 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2019

05

Quyết định

3572/2004/QĐ-UB; 16/12/2004

Về việc áp dụng cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Để phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Sở Nội vụ

Năm 2019

06

Quyết định

464/2004/QĐ-UB ; 02/3/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Tân Hợp - Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Do Trạm Kiểm soát liên hợp Tân Hợp - Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã giải thể (Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Quảng trị về phương án giải thể Trạm Kiểm soát Tân hợp - Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Sở Nội vụ

Năm 2019

07

Quyết định

852/2005/QĐ- UBND 07/5/2005

Về việc ban hành bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Do UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2132/QĐ-CT ngày 20/10/2009, đồng thời, để phù hợp với quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Sở Nội vụ

Năm 2019

08

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND 08/6/2009

Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã

Thay thế

Các căn cứ ban hành Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND đã hết hiệu lực

Sở Nội vụ

Năm 2019

09

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND 27/8/2009

Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

Thay thế

Các căn cứ ban hành Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND đã hết hiệu lực

Sở Nội vụ

Năm 2019

10

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND 26/9/2013

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị 2013 - 2020

Thay thế hoặc bãi bỏ

Căn cứ trực tiếp để ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND là Nghị quyết số 12/2013. Tuy nhiên, ngày 23/5/2017 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND ngày 31/05/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020 và để phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Sở Nội vụ

Năm 2019

11

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 27/02/2014

Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh

Thay thế

Để phù hợp với quy định mới ban hành liên quan đến tuyển dụng viên chức (Sở Nội vụ đề xuất năm 2018 nhưng chưa thực hiện được)

Sở Nội vụ

Năm 2019

12

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND 31/7/2014

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

Thay thế

Để phù hợp với các quy định mới (Sở Nội vụ đề xuất năm 2018 nhưng chưa thực hiện được)

Sở Nội vụ

Năm 2019

13

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với tình hình thực tế

Sở Nội vụ

Năm 2019

14

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND 02/1/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Sở Nội vụ

Năm 2019

II

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

 

 

 

15

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND 27/4/2012

Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Ngày 08/12/2018 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012

Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Sở Tư pháp

Năm 2019

III

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

16

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khác nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khác trong nước

Sở Tài chính

Năm 2019

17

Nghị quyết

6.5/2005/NQ- HĐND 15/12/2005

Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e của HĐND tỉnh khóa IV, về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Bãi bỏ

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền SDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai hết hiệu lực toàn bộ do bị thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Sở Tài Chính

Năm 2019

18

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND 24/7/2008

Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ- HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ- HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

19

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND 25/8/2008

Về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

20

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND 31/3/2006

Ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Các căn cứ của Quyết định đã hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

21

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành (Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được thay thế bằng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 08/12/2018 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2018/NQ- HĐND thay thế Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014)

Sở Tài chính

Năm 2019

22

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND 17/5/2016

Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc bãi bỏ

Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

23

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND 09/08/2017

Về việc quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Trái với Luật Ban hành văn bản QPPL; có nội dung không phù hợp với Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND

Sở Tài chính

Năm 2019

24

Quyết định

50/2016/QĐ- UBND 20/12/2016

Về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

25

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND 31/07/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ- UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

IV

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

 

 

26

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 19/5/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Để phù hợp với Luật Phí và Lệ phí năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Sở Tư pháp

Năm 2019

27

Quyết định

2177/2005/QĐ- UBND 13/9/2005

Ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Tư pháp các cấp

 

Đã thực hiện xong

Sở Tư pháp

Năm 2019

V

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

28

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND 09/5/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

Tại Khoản 6, Điều 4 Quy chế: Đề nghị bỏ nội dung “Sở quản lý công trình xây dưng chuyên ngành có trách nhiệm mời Sở Xây dựng tham gia kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chuyên ngành”. Lý do: để phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 32; Khoản 1, Điều 55; Khoản 4, Điều 51 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Sở Xây dựng

Năm 2019

29

Quyết định

180/2005/QĐ- UBND, 27/01/2005

Ban hành Quy định bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công XD công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Các căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

30

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND 07/12/2007

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị

Bãi bỏ

Các căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

31

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 06/12/2010

Công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc bãi bỏ

Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

32

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND 04/6/2013

Ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Nhằm phù hợp với Thông tư 07/2018/TT- BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Năm 2019

VI

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

33

Quyết định

43/2014/QĐ- UBND 27/11/2014

Quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

34

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND 16/7/2015

Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ- UBND ngày 27//11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

35

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND 29/12/2015

Về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ- UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

Bãi bỏ hoặc thay thế

Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

36

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND 29/8/2016

Về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ- UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

Sở Tài nguyên và môi trường

Năm 2019

37

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành là Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bằng Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

38

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND 25/02/2014

Ban hành quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản là: Nghị định số 15/2012/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

39

Quyết định

28/2016/QĐ- UBND 18/7/2016

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng Luật Đấu giá tài sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

40

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND 15/11/2016

Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ- UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

41

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND 15/12/2016

Về quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Đông Hà

Sửa đổi, bổ sung

Đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế

UBND TP Đông hà

Năm 2019

42

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND 16/08/2018

Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

- Một số đơn giá chưa phù hợp với thực tế (đơn giá quá cao) - Một số đơn giá đã được quy định Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND tỉnh là phí và lệ phí

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Năm 2019

VII

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VP UBND

 

 

 

 

43

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND 14/04/2011

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT- VPCP-BNV ngày 23/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn phòng UBND tỉnh

Năm 2019

VIII

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

44

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 18/6/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2019

IX

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

 

45

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND 26/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc bãi bỏ

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

Sở VHTTD L

Năm 2019

46

Quyết định

610/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh về Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

47

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND 4/12/2006

Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức lễ hội đã hết hiệu lực - Để phù hợp với quy định của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 15/2015/TT- BVHTTDL ngày 22/12/2015 Quy định về tổ chức lễ hội; Thông tư 04/2011/TT- BVHTTDL ngày 21/01/2011 Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Sở VHTTD L

Năm 2019

48

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND 28/12/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020

Bãi bỏ

- Theo Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 2018: Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018 - Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bãi bỏ quy định điều kiện kinh doanh karaoke phải phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Một số các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có số lượng cơ sở hoạt động kinh doanh đã gần đủ theo quy hoạch đã được phê duyệt; Tại trung tâm đô thị và vùng sâu, vùng xa đã hình thành các tuyến đường lớn được đặt tên rất cần bổ sung đưa vào vị trí vùng quy hoạch cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke theo định hướng từ 2020 - 2030

Sở VHTTD L

Năm 2019

49

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND 26/01/2011

Phê duyệt quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

50

Nghị quyết

10f/2003/NQ- HĐND 30/7/2003

Ban hành quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước

Bãi bỏ

Để phù hợp với Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Sở VHTTD L

Năm 2019

51

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 24/6/2013

Ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bãi bỏ

Để phù hợp với quy định của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Sở VHTTD L

Năm 2019

X

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

 

52

Quyết định

2084/2004/QĐ-UB; 05/7/2004

Ban hành Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lưc thi hành

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2019

53

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND 15/4/2009

Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lưc thi hành

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2019

54

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 29/11/2010

Về hoạt động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội của liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lưc thi hành

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2019

55

Quyết định

209/1999/QĐ-UB; 12/2/1999

Về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

- Quy định về trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị - Các quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Và hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 Ban hành Quy chế Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2019

XI

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

56

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND 28/11/2014

Ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND Về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã bị thay thế bởi Nghị quyết 30/2017/NQ- HĐND Về xây dựng NTM đến năm 2020

Sở NN&PT NT

Năm 2019

57

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND 20/3/2014

Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế

- Các căn cứ pháp lý: Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn, Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 61/2010/NĐ-CP Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã hết hiệu lực thi hành - Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Sở NN&PT NT

Năm 2019

58

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND 15/8/2016

Ban hành Quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 nên thực hiện theo Thông tư này

Sở NN&PT NT

Năm 2019

59

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND 23/11/2017

Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực do bị thay thế bởi Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. Theo đó, Nghị định 143/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi cũng hết hiệu lực thi hành. Đồng thời ngày 30/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Sở NN&PT NT

Năm 2019

XII

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

60

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND 24/6/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

- Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ bị thay thế bởi Thông tư 37/2018/TT-BGTVT Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì CT đường bộ - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 125/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/ 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sở Giao thông vận tải

Năm 2019

XIII

LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

 

 

 

 

61

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND 02/2/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Các căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế bị thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hết hiệu lực (do Luật Đầu tư năm 2005 bị thay thế bởi Luật Đầu tư năm 2013)

Ban Quản lý khu kinh tế

Năm 2019

62

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND 30/9/2009

Về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ siêu thị Thiên niên kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành Quyết định là Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế Khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam đã hết hiệu lực thi hành và Siêu thị Thiên Niên Kỷ đã không còn hoạt động

Ban Quản lý khu kinh tế

Năm 2019

XIV

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

63

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND 01/6/2011

Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành

Sở KHĐT

Năm 2019

64

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND 18/10/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ hoặc thay thế

Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý CCN bị thay thế bởi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Sở KHĐT

Năm 2019

65

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND 07/1/2014

Về việc phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành

Sở KHĐT

Năm 2019

XV

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

66

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND 30/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC- BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương đã bị thay thế bởi Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC bị thay thế bởi Thông tư số 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC

Sở Công thương

Năm 2019

67

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

Sở Công thương

Năm 2019

68

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND 01/09/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp bị thay thế bởi Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do đó, Thông tư số 24/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ- CP ngày 14/5/ 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực

Sở Công thương

Năm 2019

69

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành: Một số nội dung của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Sở Công thương

Năm 2019

70

Quyết định

34/2016/QĐ- UBND; ngày 29/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, theo đó Chi cục Quản lý thị trường không còn thuộc Sở Công thương. Đồng thời, Sở đã thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nên cơ cấu tổ chức của Sở có nhiều thay đổi so với trước đây

Sở Công thương

Năm 2019

XVI

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

71

Nghị quyết

28/2010/NQ- HĐND 10/12/2010

Về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

Bãi bỏ

Đã hoàn thành

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

72

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 28/2010/NQ- HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

Bãi bỏ

Đã hoàn thành

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

73

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

Ngày 16/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 bổ sung đối tượng được miễn học phí tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

XVII

LĨNH VỰC THANH TRA

 

 

 

 

74

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND 20/02/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành , đề nghị bãi bỏ hoặc thay thế

Thanh tra tỉnh

Năm 2019