UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các Luật thuế mới

theo Chỉ thị số 41/1998/CT-TT ngày 17/12/1998

của Thủ tướng Chính phủ

 _________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đổng nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Thi hành Chỉ thị số 44 /CT-TW ngày 04/11/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng và các Luật thuế mới, Chỉ thị số 41/1998/CT-TT g ngày 17/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các Luật Thuế mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các Luật Thuế mới theo Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg ngày 17/12/1998 gồm các ông có tên sau:

* Trưởng ban: Ông Đỗ Gia Phách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

* Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Duy Tược, Giám đốc Sở Tài chính - Yật giá.

- Ồng Đoàn Dư Điềm, Cục trưởng Cục Thuế - Thường trực Ban chỉ đạo.

* Các ủy viên:

- Ông Vũ Chí Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Đào Viết Tác, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

- Ông Nguyên Ngọc Hải, Giám đốc Sở Công nghiệp.

- Ông Nguyễn Huy Tưởng, Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Mời ông Nguyễn Xuân Thược, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng; ông Lương Duyên Nhất, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình và kế hoạch triển khai các Luật thuế mới và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ liên quan, đảm bảo đúng tiến độ, chặt chẽ và có hiệu quả vói nội dung chủ yếu sau:

- Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục mọi tầng lớp nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, nội dung các Luật thuế mới, làm cho đối tượng nộp thuế hiểu và chấp hành nộp thuế nghiêm chỉnh.

- Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền.

- Xây dựng và thực hiện các biện pháp ổn định giá cả, không làm ảnh hưởng sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc tính toán lại giá thành, đảm bảo nộp đủ thuế mà không được tăng giá.

Điều 3. Các Ông,(bà) Chánh văn phòng Ủy Ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã các ông có tên tại điều 1 thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng