ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2450/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 -2015) CỦA THỊ XÃ LA GI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04 tháng 5năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụngđất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điềuchỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tạiTờ trình số 63/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013, của Sở Tài nguyên và Môi trườngtại Tờ trình số 363/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã La Gi,với các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Stt

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích cấp tỉnh phân bổ (ha)

Thị xã xác định

Chênh lệch (ha)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích tự nhiên

18.272,64

100

18.272,64

18.272,64

100

1

Đất nông nghiệp

15.106,25

82,67

13.877,00

13.877,00

75,94

0,00

Trong đó:

0,00

1.1

Đất trồng lúa

1.741,35

9,53

350

350

1,92

0,00

Trong đó:

Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

1.344,13

7,36

260

260

1,42

0,00

1.2

Đất trồng cây lâu năm

7.507,94

41,09

10.636,00

10.636,00

58,21

0,00

1.3

Đất rừng phòng hộ

0,00

1.4

Đất rừng sản xuất

3.791,00

20,75

1.500,00

1.500,00

8,21

0,00

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

156,6

0,86

120

120

0,66

0,00

1.6

Đất làm muối

1,07

0,01

0,00

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

1.908,29

10,44

1.271,00

6,96

2

Đất phi nông nghiệp

2.745,41

15,02

4.324,00

4.324,00

23,66

0,00

Trong đó:

0,00

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

13,08

0,07

10,48

13,56

0,07

3,08

2.2

Đất quốc phòng

60,07

0,33

60,07

60,07

0,33

0,00

2.3

Đất an ninh

3,53

0,02

3,86

4,83

0,03

0,97

2.4

Đất khu công nghiệp

164,9

0,9

200

200

1,09

0,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

503,03

2,75

927,87

988

5,41

60,13

2.6

Đất sản xuất VLXD gốm sứ

7,36

0,04

32,36

62,36

0,34

30,00

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

63,48

0,35

334,48

274

1,5

-60,48

2.8

Đất di tích danh thắng

4,32

0,02

17,32

17,32

0,09

0,00

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

45

0,25

47,22

42,02

0,23

-5,20

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

26,62

0,15

27,76

29,24

0,16

1,48

2.11

Đất nghĩa trang nghĩa địa

139,24

0,76

176,62

153,45

0,84

-23,17

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

190,5

1,04

190,5

1,04

2.13

Đất phát triển hạ tầng

579,16

3,17

960,29

989,52

5,42

29,23

Trong đó:

-

Đất giao thông

450,58

2,47

625,92

652,61

3,57

26,69

-

Đất thủy lợi

63,7

0,35

138,89

138,89

0,76

0,00

-

Đất truyền dẫn năng lượng

2,02

0,01

21,12

18,12

0,1

-3,00

-

Đất bưu chính viễn thông

0,59

0

0,59

0,59

0

0,00

-

Đất cơ sở văn hóa

8,95

0,05

39

39

0,21

0,00

-

Đất cơ sở y tế

3,98

0,02

7,28

8,16

0,04

0,88

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

36,97

0,2

100,75

107

0,59

6,25

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

9,45

0,05

16,75

16,78

0,09

0,03

-

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

3,9

3,71

0,02

-0,19

-

Đất chợ

2,92

0,02

6,09

4,66

0,03

-1,43

2.14

Đất ở tại nông thôn

250,46

1,37

336,89

1,84

2.15

Đất ở tại đô thị

291,49

1,6

559,14

559,14

3,06

0,00

2.16

Đất phi nông nghiệp còn lại

403,17

2,21

403,1

2,21

3

Đất chưa sử dụng

420,98

2,3

71,72

71,64

0,39

-0,08

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

71,72

71,64

0,39

-10,08

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

349,26

349,34

1,91

0,08

4

Chỉ tiêu quan sát

0,00

4,1

Đất đô thị

1.617,80

8,85

1.627,80

1.617,80

8,85

-10,00

4.2

Đất khu du lịch

478,24

2,62

1.075,00

1.075,00

5,88

0,00

4.3

Đất khu dân cư nông thôn

9.394,00

51,41

9.451,00

9.451,00

51,72

0,00

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Stt

Loại đất

Cả thời kỳ (2011-2020)

Giai đoạn
(2011-2015)

Giai đoạn
(2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.590,19

943,19

647,00

1.1

Đất trồng lúa

259,06

148,51

110,56

1.2

Đất trồng cây lâu năm

905,54

521,03

384,51

1.3

Đất rừng sản xuất

188,88

138,88

50,00

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

17,16

9,42

7,74

1.5

Đất nông nghiệp còn lại

219,55

125,36

94,19

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

3.154,72

2.934,08

220,64

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

1.007,57

836,96

170,61

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

2.147,15

2.097,12

50,03

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng chocác mục đích:

Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ
(2011-2020)

Giai đoạn
(2011-2015)

Giai đoạn
(2016-2020)

1

Đất nông nghiệp

290,78

103,38

187,40

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

245,78

58,38

187,40

1.2

Đất rừng sản xuất

45,00

45,00

2

Đất phi nông nghiệp

58,56

32,77

25,79

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,11

0,10

0,01

2.2

Đất an ninh

0,02

0,02

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

1,80

1,65

0,15

2.4

Đất sản xuất vật liệu gốm sứ

15,00

15,00

2.5

Đất bãi thải, xử lý chất thải

3,50

3,50

2.6

Đất phát triển hạ tầng

12,28

12,15

0,13

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnmục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷlệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã La Gi.

Điều 2. Xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã La Gi, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Stt

Loại đất

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

15.106,25

15.115,73

15.079,17

14.820,48

14.562,46

14.336,59

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

1.741,35

1.729,00

1.562,77

1.143,69

932,50

639,50

Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

1.344,13

1.340,05

1.120,55

730,38

530,95

260,00

1.2

Đất trồng cây lâu năm

7.507,94

7.541,14

7.672,59

9.108,57

10.003,49

10.195,00

1.3

Đất rừng sản xuất

3.791,00

3.789,18

3.789,18

2.657,14

1.656,94

1.600,00

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

156,60

155,89

156,27

150,88

144,56

143,27

1.5

Đất làm muối

1,07

1,07

1.6

Đất nông nghiệp còn lại

1.908,29

1.899,45

1.898,35

1.760,21

1.824,98

1.758,82

2

Đất phi nông nghiệp

2.745,41

2.736,62

2.785,10

3.127,40

3.396,21

3.651,21

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

13,08

12,29

10,81

10,83

12,02

12,25

2.2

Đất quốc phòng

60,07

60,07

60,07

60,07

60,07

60,07

2.3

Đất an ninh

3,53

4,32

4,36

4,36

4,68

4,83

2.4

Đất khu công nghiệp

164,90

164,90

162,00

146,99

132,00

150,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

503,03

505,18

517,48

751,58

820,47

856,71

2.6

Đất sản xuất VLXD gốm sứ

7,36

7,36

17,36

47,36

47,36

47,36

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

63,48

63,48

38,32

82,32

162,32

162,32

2.8

Đất di tích danh thắng

4,32

4,32

4,68

4,68

4,68

13,18

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

45,00

5,20

5,20

0,02

30,02

30,02

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

26,62

26,62

27,71

28,79

29,24

29,24

2.11

Đất nghĩa trang nghĩa địa

139,24

139,16

136,91

137,59

143,81

137,31

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

190,50

190,50

190,50

190,50

190,50

190,50

2.13

Đất phát triển hạ tầng

579,16

601,82

643,03

679,44

726,06

821,20

-

Đất giao thông

450,58

461,97

480,57

504,57

535,02

595,85

-

Đất thủy lợi

63,70

74,77

85,78

87,13

87,16

98,60

-

Đất truyền dẫn năng lượng

2,02

2,02

2,02

2,02

3,37

4,37

-

Đất bưu chính viễn thông

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

-

Đất cơ sở văn hóa

8,95

8,95

11,81

20,67

22,67

26,64

-

Đất cơ sở y tế

3,98

3,98

5,48

5,36

7,56

7,76

-

Đất cơ sở giáo dục -đào tạo

36,97

36,97

42,30

43,28

52,14

67,49

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

9,45

9,45

9,45

9,45

10,98

12,78

-

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

0,20

1,08

1,95

2,15

2,71

-

Đất chợ

2,92

2,92

3,95

4,41

4,41

4,41

2.14

Đất ở tại nông thôn

250,46

253,30

254,98

261,37

287,89

316,54

2.15

Đất ở tại đô thị

291,49

295,00

308,58

318,40

341,99

416,57

2.16

Đất phi nông nghiệp còn lại

403,17

403,10

403,10

403,10

403,10

403,10

3

Đất chưa sử dụng

420,98

420,29

408,38

324,76

313,97

284,83

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

420,98

420,29

408,38

324,76

313,97

284,83

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

0,69

11,91

83,62

10,79

29,14

4

Các chỉ tiêu quan sát

4.1

Đất đô thị

1.617,80

1.617,80

1.617,80

1.617,80

1.617,80

1.617,80

4.2

Đất khu du lịch

478,24

478,24

478,24

694,62

696,62

750,44

4.3

Đất khu dân cư nông thôn

9.394,00

9.398,00

9.404,00

9.409,00

9.413,00

9.426,00

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển MĐSĐ trong kỳ

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

943,19

30,32

70,86

338,88

262,28

240,85

1.1

Đất trồng lúa

148,51

3,46

5,92

63,18

12,25

63,69

1.2

Đất trồng cây lâu năm

521,03

17,79

55,25

185,24

172,44

90,30

1.3

Đất rừng sản xuất

138,88

1,82

39,06

48,00

50,00

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

9,42

0,71

0,69

5,40

0,59

2,04

1.5

Đất cây hàng năm còn lại

125,36

6,54

9,01

46,00

29,00

34,81

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.934,08

8,89

142,00

1.477,98

1.106,49

198,72

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

836,96

8,89

142,00

340,00

154,29

191,78

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

2.097,12

1.137,98

952,20

6,94

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụngvào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng đất

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

103,38

9,14

75,00

4,26

14,98

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

58,38

9,14

30,00

4,26

14,98

1.2

Đất rừng sản xuất

45,00

45,00

2

Đất phi nông nghiệp

32,77

0,69

2,77

8,62

6,53

14,16

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,10

0,02

0,05

0,03

2.2

Đất an ninh

0,02

0,02

2.3

Đất phát triển hạ tầng

12,15

0,66

0,40

0,08

0,16

10,85

Điều 3. Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Quyết địnhnày, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi có trách nhiệm.

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đãđược duyệt.

3.Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạchcủa các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã;có giải pháp cụ thể đối với việc huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiệnphương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đấttheo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bêncạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển,tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiêncho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thuhồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụngđất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đấtđai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích,tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt,Ủy ban nhân dân thị xã tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộgia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạchnhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tếvà chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch pháttriển cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kếhoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quảnlý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giaođất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã có báocáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (thông qua Sở Tài nguyênvà Môi trường tổng hợp) để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ.

9. Tổ chức kiểmtra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan có liên quan vàChủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương