ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU HÒA KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010
CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2010;

>> Xem thêm:  Tư vấn cách giải quyết tranh chấp đất đai khi mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay ?

Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND Thành phố về việc phân bổ vốn cho các dự án đầu tư XDCB, các dự án thuộc các chương trình mục tiêu, các nhiệm vụ, dự án quy hoạch của Thành phố năm 2010 (nguồn vốn từ đầu năm, chưa phân bổ chi tiết);
Căn cứ Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2010 từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB và bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2010 (đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 6542/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND Thành phố về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010 (đợt 3);
Theo đề nghị của: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Kho bạc nhà nước Hà Nội tại Tờ trình số 282/TTrLN : KH&ĐT-TC-KBHN ngày 29/4/2011 về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010 của Thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án điều hòa kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010 của thành phố Hà Nội, như sau:
1. Tổng nguồn điều chỉnh, điều hòa là 1.107.116 triệu đồng, từ việc điều chuyển phần kinh phí giao năm 2010 (đến 31/01/2011, chưa giải ngân hết); bao gồm:
- Giảm kế hoạch vốn phần kinh phí bố trí các dự án GPMB tạo quỹ đất sạch là 381.133 triệu đồng.
- Giảm kế hoạch vốn đã giao các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư phần ngân sách Thành phố ủy thác Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố cấp phát là 257.094 triệu đồng.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất khi bị thu hồi, cưỡng chế đất ? Tranh chấp tiền đặt cọc mua đất ?

- Giảm kế hoạch vốn các dự án XDCB đã giao kế hoạch năm 2010 (đến 31/01/2011, chưa giải ngân hết) là 468.889 triệu đồng (chi tiết tại biểu phụ lục số 01).
2. Về phương án điều hòa: Bổ sung kế hoạch vốn để chuyển nguồn vốn tạm ứng GPMB năm 2010 sang cấp phát các dự án thuộc kế hoạch năm 2010, tương ứng với nguồn vốn điều hòa, điều chuyển nêu tại mục 1 Điều này là 1.107.116 triệu đồng (chi tiết tại biểu phụ lục số 02).
Điều 2. Điều hòa cơ cấu kế hoạch vốn một số dự án (chi tiết tại biểu phụ lục số 03).
Điều 3. Chuyển phần kinh phí tạm ứng còn lại năm 2010 sang tạm ứng năm 2011 là 423.457 triệu đồng, tiếp tục bố trí kế hoạch vốn hoàn tạm ứng theo quy định; bao gồm:
- Chuyển phần kinh phí tạm ứng còn lại các dự án năm 2010 sang năm 2011 là 83.457 triệu đồng (chi tiết tại biểu phụ lục số 04).
- Chuyển nguồn vốn tạm ứng GPMB dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Cầu Chui - Cầu Đuống (phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên) năm 2010 sang năm 2011 là 340.000 triệu đồng.
Các dự án không điều chỉnh vốn tại quyết định này thực hiện đúng kế hoạch giao vốn của UBND Thành phố tại các quyết định số: 116/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009; 3533/QĐ-UBND ngày 16/7/2010; 4150/QĐ-UBND ngày 25/8/2010; 5928/QĐ-UBND ngày 30/11/2010; 6542/QĐ-UBND ngày 31/12/2010;
Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ngành:
- Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm chuyển trả phần kinh phí (đến 31/01/2011, chưa giải ngân hết) được UBND Thành phố ủy thác cấp phát (kế hoạch giao năm 2010) cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư cho Kho bạc nhà nước Hà Nội.
- Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh toán, hạch toán theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

>> Xem thêm:  Đất đang tranh chấp có bán được không ? Mua bán đất bằng giấy viết tay có hợp pháp ?

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn để hoàn ứng phần kinh phí tạm ứng năm 2010 chuyển sang tạm ứng năm 2011.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ đầu tư các dự án được điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn năm 2010 nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Như điều 5;
- PVPGiao KT các phòng CV, TH.
- Lưu: VT
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

>> Xem thêm:  Phải làm thế nào trong khi tranh chấp phát hiện bản đồ đất được cấp trước kia là sai ?