ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2454/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 1198/QĐ-UBND NGÀY 22/5/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ,MUA THẺ, CẤP THẺ BHYT CHO NGƯỜI NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 139/QĐ-TTG NGÀY15/10/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hểm ytế;

Xét đề nghị của Sở lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 1032/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 1198/QĐ-UBNDngày 22 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh về quy trình quản lý, mua thẻ, cấp thẻBHYT cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảohiểm Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT,VX (02). SN25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa