ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM SỐLƯỢNG MUA BẢO HIỂM Y TẾ QUÝ III NĂM 2013 ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnLuật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 1023/TTr-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc đềnghị giảm mua thẻ Bảo hiểm y tế quý III năm 2013 đối với trẻ em dưới 6 tuổi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm số lượng mua Bảo hiểm y tếquý III năm 2013 đối với 8.084 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnhSơn La. Cụ thể như sau:

STT

Tên huyện

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

731

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể của từng trẻ được Sở LĐTBXH duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Mai Sơn

1.200

3

Huyện Bắc Yên

458

4

Huyện Thuận Châu

1.008

5

Huyện Quỳnh Nhai

477

6

Huyện Mường La

589

7

Huyện Phù Yên

802

8

Huyện Mộc Châu

850

9

Huyện Yên Châu

327

10

Huyện Sông Mã

1.257

11

Huyện Sốp Cộp

285

Tổng cộng

8.084

Điều 2. Số lượng giảm mua thẻ Bảo hiểm ytế tại Điều 1 là căn cứ để mua thẻ, thanh toán, quyết toán kinh phí mua bảohiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốcBảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 vàcác sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX.SN.23b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa