BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2458/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH, THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Diễu hành và Tổ giúp việc Tiểu ban Diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, gồm:

I. Tiểu ban Diễu hành:

1. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban Diễu hành;

2. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên;

4. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông, thành viên;

5. Ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;

6. Ông Phạm Huy Thơ, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, thành viên;

7. Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành viên;

8. Ông Dương Văn An, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên;

9. Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên;

10. Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao, thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Xa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

12. Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành viên;

13. Ông Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên;

14. Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên;

15. Ông Nguyễn Đình Lân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, thành viên;

16. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

17. Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

18. Ông Nguyễn Cao Cử, Phó Chánh Văn phòng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, thành viên;

19. Ông Đào Hồng Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên;

II. Tổ giúp việc Tiểu ban Diễu hành:

1. Ông Nguyễn Quốc Quỳ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng;

2. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

3. Ông Tạ Đình Hinh, Phó Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

4. Bà Phạm Thị Hải Yến, Phó trưởng phòng Tài vụ - Kế toán Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

5. Bà Trịnh Thị Khánh Vân, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

6. Ông Vũ Việt Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp - Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Nghinh, chuyên viên phòng Tổng hợp - Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

8. Bà Trương Thị Thanh Thủy, chuyên viên phòng Tài vụ - Kế toán Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

9. Bà Trịnh Hồng Lệ, chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên.

Điều 2. Tiểu ban Diễu hành có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Tổ giúp việc Tiểu ban Diễu hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Tiểu ban Diễu hành giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ trưởng;
- Như điều 1, điều 4;
- Lưu: VP (THTT), TKV.50.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh