ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/QĐ-UBND

Ti Bình, ny 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆNQUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝTHƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Quyếtđịnhs1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 m 2014 caTh tưng Cnh ph phê duyt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính:Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 128/TTr-STP ngày 16 tháng10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoch thc hiện Quyết đnh s1299/-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 ca Th tưng Chính ph phê duyệt Đềán thchin liên thông các th tc hành chính: Đăng ký khai sinh,đăng ký thưngtrú, cp th bo hiểm y tếchotrẻ em dưới 6 tui trên đabàntnh Thái Bình.

Điều 2.Quyết đnh này hiu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng yban nhân dân tnh, Th trưng c S, ban, ngành: Tư pháp, Y tế, Ni vụ, Tài chính, Công an tnh, Bo hiểm xã hội tnh, Báo TháiBình, Đài Phátthanhvà Truynhình Thái Bình;Chtch y bannhândânc huyn, thành ph và c đơn v liên quan chu tch nhim thi hành Quyết định này.

KT. CHỦ TỊCH
PCHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6TUỔI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

Triển khai thc hin đầy đ nội dung, tiến độ, đảm bảo hiu qu trong vic thc hiện Đ án thchiệnliênthông cácthtục hành chính: Đăng ký khaisinh,đăng ký thưng trú, cấp th bo hiểm y tếchotrẻ em dưới 6 tuổi;

Cụ th hóa nội dung công việc, thi hạn và tiến đ thc hin các nhiệm vụcacác Sở, ngành, y ban nhân dân các cấp và các đơn v có liên quan thchin thống nhất Đán trên đa bàn tnh đảm bảo đạt hiệu quả;

Đm bảo s phi hp cht ch gia các quan, đơn v, đa phương trong vic thc hin nhim v được giao; kịp thời gii quyết nhng khó khăn, vưng mắcphát sinh trong quátrình thc hin.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chccác hot đng tuyên truyền

T chc gii thiu,ph biến ni dung, ý nghĩa ca vic thc hin Quyết địnhs1299/-TTg, c văn bn hưng dn thc hin liênthông c th tc hànhcnh: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bo him y tế cho tr em dưi 6 tui cho c cấp, c ngành và nhân dân trong tỉnh bng c nh thc phù hp.

Thời gian thc hin: Quý III năm 2014 trong năm 2015.

2. T chc thc hin Đ án sau khi có n bn hưng dn ca B, nnh, tnh

a) T chc tp hun,hưng dn nghip v cho đi ngũ cán bộ, công chc,viên chc liên quan đến việcthc hin liên thông cácth tchành chính thuc cấphuyn, cp xã.

Thời gian thc hin: Quý I năm 2015.

b) Kiểm tra, đôn đc, hưng dn, tháo g khó khăn, vưng mắc trong quá trình trin khai thc hiện Đ án và các văn bn ng dn.

Thời gian thc hin: Thưng xuyên.

c) Báo cáo v tình nh t chc, trin khai và những khó khăn, vưng mắctrong quátrình phát sinh thchin Đánvà các văn bn caB,ngành,tnh theo định kỳ 6 tháng vàhng năm.

- Trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hng năm, y ban nhân dân cấp xã gi báo cáo cho ybannhân dân cp huyn; Công an cấp huyn, Bảo hiểmxã h cp huyện gửi báo cáo cho Công an tỉnh, Bảo hiểm hi tỉnh.

- Trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hng năm, y ban nhân dân cấp huyn, Sở Y tế, Công an tnh, Bo hiểm xã hội tỉnh, gi báo cáo v Sở Tưpháp tổng hp báo cáo y ban nhân dân tnh.

- Trước ngày 13 tháng 6 và ngày 13 tháng 12 hng năm; Sở Tư pháp tổnghp báo cáo ca các quan, đơn vị, địa phương, gi y ban nhân dân tnh báocáo B Tư pháp.

III. PHÂN CÔNGTRÁCHNHIỆM

1. Sở Tư pháp

a) Là đơn v đu mi, phi hp vi Sở Ni vụ, Sở Tài chính,SY tế, Côngan tỉnh, Bo hiểm xã h tỉnh và các đơn v liên quan t chc tp hun, hưng dn nghiệp v cho đi ngũ cán bộ, công chc, viên chc thc hin liên tng các thtục hành chính ca y ban nhân dân cp huyện và cấp xã thchin liên tng cácth tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bo hiểm ytế cho trẻ em dưới 6 tui; kiểm tra, đôn đốc ng dn và kp thờitháo gỡ nhng khókhăn, vưng mắc phát sinh trong quátrình thc hiện;

b) Tham mưu ybannhân dân tnh ban hành các văn bn ch đo, đôn đc,kiểmtra; t chc sơ kết việc thc hin Quyết đnh s 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng8 năm 2014;

c) Tổng hp kết quả, tình hình khó khăn, vưng mắc ca các cơ quan, đơn vị, đa phương trên địa bàn tnh trong việc trin khai thc hiện Quyết định s1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014, báo cáo y ban nhân dân tnh xem xét, gii quyết;

d) Ch đạo Png Tưpháp các huyn, thành ph phi hợp vi các quan chuyên môn đượcgiao, hưng dn côngchc Tư pháp H tch cấpxã t chc triển khai liên thông các th tchành chính ti đa phương.

2. Sở Nội vụ

a) Ch trì, phối hp vi quan, đơn v liên quan tham mưu y ban nhândân tnh thc hin chế đ, chính sách cho cán b, công chc làmviệc ti b phậnmt ca, mt ca liên thông.

b) Phi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn trongvic ch đo,kiểmtra, tháo g nhng khó khăn, vưng mắc trong quá trình thchin Đề án.

3. Công antnh

a) Ch trì, phi hp vi các đơn v liên quan t chc tậphun, hưng dn nghiệp v thc hin liên thông cácth tc hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bảo hiểm y tế cho tr em dưới 6 tuổi cho đi ngũ cán bộ, côngchc, viên chc thc hin liên tng các th tục hành chính thuc ngành qun lýtrên đa bàn; kiểm tra, đôn đc, hưng dẫn và kp thời tháo g những khó khăn, vưng mắcphát sinh trong quátrình thchin;

b) Ch đo, hưng dẫn triển khai thc hiện liên thông các th tục hànhchính trong phm vi quản ; đồng thi, ch trì, phi hợp vi cơ quan có liênquan trong vic tháo g nhng khó khăn, vưng mc phát sinh trong quá trìnhtriển khai, thc hin;

c) Phi hợp kiểmtraliên ngành với S Tư pháp và các quan, đơn v liên quan làm cơ s cho việc đ xut các bin pháp chấn chnh hoặc tháo g nhng khókhăn, vưng mắc phát sinh;

d) Tng hợp nh hình, kết quả, khó khăn, vưng mắc ca Công an cấphuyn, cp xã trong quá trình triển khai thc hiện liêntng các thủ tchành chính trên, gi STư pháp tổng hp theo quy định.

4. Bo hiểm hi tnh

a) Ch trì, phi hp vi các đơn v liên quan t chc tậphun, hưng dn nghiệp v thc hin liên thông cácth tc hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bảo hiểm y tế cho tr em dưới 6 tuổi cho đi ngũ cán bộ, côngchc, viên chc thc hin liên tng các th tc hành chính thuc Bảo hiểm xã hi cấp huyn; kiểm tra, đôn đc, hưng dn và kp thi tháo g những khó khăn, vưng mắcphát sinh trong quátrình thchin;

b) Ch đạo Bảo hiểm xã hi cấp huyện phi hp vi cơ quan,đơnv liên quan trong việc t chứctrin khai liên tng cácth tc hành chính;

c) Phi hợp kiểm tra liên ngành vic triển khai liên tng các th tục hành chính trên sthc tế, làmcơ s chovic đ xuất các biện pháp chấn chỉnh hoctháo gnhững khó khăn, vưng mắcphát sinh.

d) Tng hp tình hình, kết quả, khó khăn, vưng mắc ca Bo hiểmxãhi cấp huyện trong quá trình trin khai thchin liên tng các th tc hành chínhtrên, gi STưpháp tổng hp theo quy định.

5. Sở Y tế

a) Ch đo, hưng dn trin khai thc hin liên thông các th tục hành chínhtrong phạm vi do ngành quản lý;

b) Phi hp kiểmtraliên ngành việc trin khai liên thông các th tc hành chính trên sthc tế, làmcơ s chovic đ xuất các biện pháp chấn chỉnh hoctháo gnhững khó khăn, vưng mắcphát sinh;

c) Tng hp nh hình, kết quả, khó khăn, vưng mắc trong quá trình trinkhai thchin liên thông các th tchành chính; đồng thi, ch t tháo g những khó khăn vưng mắc phát sinh trong quá trình trin khai thc hin;

d) Tng hp, báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định.

6. Sở Tài chính: Tnghptrìnhyban nhândântnh b trí kinh phí tchcthc hin Đ án liên thông các th tục hành chính nêu trên t ngun ngân sách đa phương chi cho victhc hin cảichhành chính vàc ngun khác theoquy địnhca Lut Ngân sách nhà nưc và c văn bn pháp lut hin hành. Tăng cưng đutưtrang thiết b, cơ s vt cht cho y ban nhân dân cấp xã nhằm tng bưc hinđi hóa vic tiếp nhn, gii quyết th tc hành chính cho ngưi dân.

7. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Tăng thờilưng phát ng chuyên đề, chuyên mc v cải ch hành chính; đưa tin, bài tuyên truyn, phbiến ch trương ca Đng, chính sách pháp lut ca Nhànước trong vic gii quyết các th tchành chính theo Quyết đnh s 1299/QĐ-TTg.

8.y bannhândân cphuyện

a) Ch đo y ban nhân dân cp xã phi hp vi Công an cp huyn, Bảohiểm xã hi cấp huyện trong việc triển khai thc hin liên thông các th tc hànhchính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui;

b) Ch đạo y ban nhân dân cp xã giao Bộ phận tiếp nhn và trả kết quả ca y ban nhân dân cấp xã là đu mi tiếp nhận h sơ và tr kết qu giải quyết các th tchành chính được thchiện liên thông; b trí người có đ trình độ, năng lc thc hiện các th tục hành chính; công khai quy trình liên thông các th tchành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cp th bảo hiểm cho tr em dưới 6 tui ti nơi gii quyết; thc hiệnvic hỗ trợ cho các bộ, công chc thc hin liên thông cácth tc hànhchính nêu trên theo quy đnh ca pháp lut;

c) Kiểm tra, xem xét, gii quyết kịp thời tháo g những khó khăn, vưngmắcphát sinh trong quá trình trin khai, thc hin liên thông các th tc hànhchính nêu trên ti đa bàn;

d) Bo đảmkinh phí, s vật cht cho y ban nhân dân cp xã thc hin liên thông cácth tc hànhchính;

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả, khókhăn, vưng mắc ca y ban nhân dâncấp xã trongquátrình triển khai thc hin liên thông các th tc hành chính trên,gi Sở Tư pháp tng hp theo quy đnh.

IV. TỔCHỨCTHỰC HIỆN

Căn cứ vào các nhim v được phân công ti Kế hoch này, các quan,đơn vị,đa phương có liên quan lập Kế hoch triển khai thc hin; xác đnh cnhiệm v liên quan đến t chc thc hin Quyết đnh s 1299/QĐ-TTg là nhiệmvquan trng, cn tp trung ngun lc và t chc chđạothc hin phùhp, có hiu quả, bo đảm cht ng đúng tiến đ.

Giao S Tư pháp theo dõi, hưng dn, kim tra vic thc hin Kế hoch này vàtng hp, báo cáo y ban nhân dân tnh theo quy định./.