UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

________

Số: 246 /QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nam, ngày 03 tháng 5 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Quy định về công tác bảo vệ môi trường

------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào Luật bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Khoa học, công nghệ và môi trường Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về công tác bảo vệ môi trường ở Hà Nam

Điều 2. Bản quy định về công tác bảo vệ môi trường ở Hà Nam nhằm thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ môi trường của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý cho tất cả các hoạt động của mọi đối tượng có liên quan đến lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường Hà Nam, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Như điều 3;

KT. CHỦ TỊCH

- Các đ/c TTTU, TT HĐND;

PHÓ CHỦ TỊCH

- CPVP, các VP;

(Đã ký)

Đinh Văn Cương