HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 246-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG LÝ LUẬN NGHIỆP VỤ VĂN HÓA THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nhu cầu đào tạo cán bộ nghiệp vụ có trình độ đại học của ngành văn hóa;
Căn cứ vào nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế về việc mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp.
Theo đề nghị của Bộ Văn hóa và thông tin, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Kể từ năm học 1977-1978, chuyển trường lý luận nghiệp vụ văn hóa trực thuộc Bộ Văn hóa thành trường cao đẳng nghiệp vụ văn hóa, do Bộ Văn hóa và thông tin quản lý.

Nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ nghiệp vụ có trình độ đại học về các ngành:

-Văn hóa quần chúng,

-Thư viện và phát hành sách,

-Bảo tồn, bảo tàng.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu và khả năng, trường được phép tổ chức những lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý của ngành, và những lớp bồi dưỡng cán bộ viết văn trẻ.

Điều 2. – Các chính sách, chế độ, thể lệ, v.v… áp dụng cho các trường đại học đều được thi hành đối với trường cao đẳng nghiệp vụ văn hóa.

Điều 3. – Nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học chuyên nghiệp của trường lý luận nghiệp vụ văn hóa trước đây được chuyển giao về các trường trung học nghiệp vụ mở tại các địa phương.

Điều 4. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thông tin, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Hùng