BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 246 /QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CỤC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượngNông lâm sản và Thuỷ sản;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức thuộc Cục Quảnlý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện chức năng tham mưu giúp Cụctrưởng quản lý công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị và xây dựng cơbản trong toàn hệ thống và tại cơ quan Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng hoặc tham giaxây dựng và hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cácchương trình, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; các dự án, đề án, quiđịnh nội bộ thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách theo phân công của Cục trưởng.

2. Công tác tổ chức cán bộ, thi đuakhen thưởng, kỷ luật:

a) Tham mưu, trình cấp có thẩm quyềnthành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc; thẩm định trình banhành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục;đầu mối đề xuất phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước được Bộ giao đốivới địa phương, đơn vị và nội bộ hệ thống Cục;

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch biênchế của Cục; quản lý và sử dụng biên chế được giao. Chủ trì, phối hợp với cácđơn vị xây dựng, rà soát và trình Cục trưởng định biên nhân lực;

c) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểmtra trong toàn hệ thống và tổ chức thực hiện tại cơ quan Cục các qui định củapháp luật, phân cấp của Bộ về: tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viênchức và người lao động; chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với côngchức, viên chức và người lao động;

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thựchiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao lý luận chính trị, quản lýhành chính nhà nước, tin học, ngoại ngữ đối với công chức, viên chức và ngườilao động;

đ) Thực hiện công tác bảo vệ chínhtrị nội bộ; quản lý hồ sơ cán bộ; cung cấp thông tin phục vụ quản lý điều hành;

e) Phối hợp với tổ chức Công đoàn,Đoàn Thanh niên tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất để thựchiện nhiệm vụ chính trị của Cục.

3. Công tác hành chính, quản trị vàxây dựng cơ bản

a) Công tác hành chính:

- Chủ trì xây dựng trình Cục trưởngban hành các văn bản hướng dẫn toàn hệ thống và tổ chức thực hiện tại cơ quanCục nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, quản lý và sử dụng con dấutheo quy định; giám sát và kiểm tra việc thực hiện.

- Chứng nhận sao y bản chính, saolục nguyên văn, trích sao tại cơ quan Cục; xác nhận cho các tổ chức, cá nhânđến làm việc tại cơ quan; cấp giấy giới thiệu cho các sự vụ hành chính.

- Đề xuất áp dụng các biện pháp tăngcường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong hoạt động của cơ quan Cục.

b) Công tác quản trị:

- Đề xuất xây dựng trình kế hoạch,chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điềuhành của Lãnh đạo Cục; các quy định, quy chế sử dụng, khai thác cơ sở hạ tầngthông tin, trang tin điện tử và các phần mềm ứng dụng; triển khai và giám sátthực hiện;

- Tổ chức xây dựng, vận hành, duytrì và quản lý trang tin điện tử, cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu, phầnmềm hệ thống/ứng dụng của Cục.

- Tổ chức mua sắm, quản lý, sử dụng,sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm phương tiện và điều kiệnphục vụ làm việc của cơ quan Cục.

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân,khánh tiết, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan trong cơ quan Cục; công tác quốc phòng,tự vệ, bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động; phối hợpvới cơ quan Bộ, địa phương trong công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổkhu vực.

c) Công tác xây dựng cơ bản:

- Phối hợp các Ban quản lý dự án vàphòng Tài chính tổ chức: lập dự án đầu tư; thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế,dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; thương thảo hợp đồng; đề xuất xử lýcác tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư vànghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng;

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát vàtổng hợp báo cáo thực hiện công tác xây dựng cơ bản của hệ thống Cục theo quyđịnh hiện hành.

4. Phối hợp với phòng Thanh tra,Pháp chế trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tốcáo.

5. Thực hiện báo cáo chuyên môn địnhkỳ, đột xuất theo quy định hiện hành của Bộ và của Cục.

6. Quản lý công chức, viên chức vàngười lao động, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theophân công của Cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng:

Văn phòng có Chánh Văn phòng và PhóChánh Văn phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng chỉ đạo, điều hànhhoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luậtvề các nhiệm vụ được giao.

Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Vănphòng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc một lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệmtrước Chánh Văn phòng về các nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chuyên môn:

a) Tổ Tổ chức cán bộ;

b) Tổ Hành chính - Quản trị (bao gồmXây dựng cơ bản).

Theo nhu cầu thực tế, Chánh Vănphòng đề xuất giao nhiệm vụ Tổ trưởng; quy định cụ thể nhiệm vụ của Tổ chuyênmôn; bố trí cán bộ phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả vị trí việc làmvà nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thihành

Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký, thay thế Quyết định số 430/QĐ-QLCL ngày 14/10/2010 và số 263/QĐ-QLCL ngày17/8/2012 của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòngthuộc Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Vụ TCCB (để b/c);
- Website của Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp