ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 246/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CẤP CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÁC RẠPCHIẾU BÓNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962;
- Căn cứ quyết định số 52/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân thành phố ngày 19-3-1981 vềviệc phân công, phân cấp quản lý cho Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện thuộc thànhphố;
- Để triễn khai thực hiện phân công, phân cấp quản lý cho Uỷ ban Nhân dân các Quận,Huyện thuộc thành phố;
- Để triễn khai thực hiện phân công, phân cấp quản lý ngành chiếu bóng thuộc SởVăn hoá và thông tin cho quận, huyện;
- Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin, Chủ tịch Uỷ ban Nhândân các Quận, Huyện và Trưởng ban Tổ chức chính quyền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay quy định vềnguyên tắc việc phân cấp quản lý ngành chiếu bóng cho Uỷ ban Nhân dân các Quận,Huyện như sau:

1) Việc phân cấp rạp chiếu bóngđược thực hiện trên nguyên tắc là Sở Văn hoá và thông tin (quốc doanh phát hànhphim và chiếu bóng) chỉ giữ lại một số rạp lớn, trung tâm của ngành ở các quận1, 3 và 5 và có sự thoả thuận giữa 2 bên (Sở và Uỷ ban Nhân dân Quận).

2) Số rạp chiếu bóng còn lại ởđịa bàn quận, huyện nào thì Sở Văn hoá và thông tin giao cho quận, huyện đótrực tiếp quản lý.

Điều 2. – Sau khi thoảthuận và hoàn thành việc bàn giao các rạp chiếu bóng giữa Sở Văn hoá và thôngtin (Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng) và Uỷ ban Nhân dân các Quận,Huyện , Uỷ ban Nhân dân thành phố cho phép Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyệnthành lập quốc doanh chiếu bóng quận, huyện theo quy định dưới đây.

1) Quận, huyện nào được phân cấpquản lý từ hai (2) rạp chiếu bóng trở lên, hoặc có một rạp đồng thời có cả bãichiếu và đội chiếu bóng lưu động thì được thành lập quốc doanh chiếu bóng.

Quốc doanh chiếu bóng quận,huyện đặt trực thuộc Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện (do Ban Văn hoá và thông tingiúp Uỷ ban Nhân dân chỉ đạo và quản lý) đồng thơi chịu sự lãnh đạo và hướngdẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Quốc doanh Phát hành phim và chiếu bóng thànhphố.

Quốc doanh chiếu bóng quận,huyện là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân được sử dụngcon dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, trên cơ sở quyết định này, ra quyết định thành lập quốc doanh chiếu bóngquận, huyện. Uỷ ban Nhân dân thành phố uỷ nhiệm cho Sở Văn hoá và thông tincùng với Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện , trên cơ sở hướng dẫn Bộ Văn hoá vàthông tin thảo văn bản và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của quốcdoanh chiếu bóng quận, huyện.

2) Đối với các quận, huyện chỉquản lý có một bãi chiếu và một đội chiếu bóng lưu động thì không thành lậpquốc doanh chiếu bóng. Bãi chiếu và đội chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu,đặt trực thuộc Ban Văn hoá và thông tin quận, huyện. Trong hoạt động thu chitài chính sử dụng tài khoản của Ban Văn hoá và thông tin như trước đây.

Điều 3. – Phân công tráchnhiệm, quyền hạn quản lý và mối quan hệ giữa Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện với SởVăn hoá và thông tin (quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng) trong việc phânngành chiếu bóng:

1) Quốc doanh phát hành phim vàchiếu bóng thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên mônnghiệp vụ chiếu bóng đối với các quốc doanh chiếu bóng quận, huyện nhằm thựchiện các quy định, chế độ quản lý chuyên môn của ngành và Uỷ ban Nhân dân thànhphố đã ban hành, cụ thể như sau:

- Quy chế tuyên truyền thuyếtminh phim, công tác tổ chức khán giả.

- Quy trình quy phạm kỹ thuậtchiếu bóng.

- Chế độ hạch toán và thống kêchiếu bóng

- Tiêu chuẩn và kế hoạch hoáviệc xây dựng rạp chiếu bóng tại thị trấn, bãi chiếu bóng.

- Tô chức đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ, kỹ thuật cho các quốc doanh chiếu bóng quận, huyện.

- Cung ứng vật tư chuyên ngành,cung cấp các loại ấn phẩm như : các loại vé xem phim, tài liệu tuyên truyền.

2) Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyệnthông qua Ban Văn hoá và thông tin và Quốc doanh chiếu bóng quận, huyện, quảnlý toàn bộ ngành chiếu bóng thuộc quận, huyện. Chịu trách nhiệm về xét duyệt vàgiao chỉ tiêu kế hoạch như: chỉ tiêu buổi chiếu, lượt xem phim, doanh thu chiếubóng, chỉ tiêu lao động quỹ tiền lương, xét duyệt cấp kinh phí và vay ngân hàngđể phát triễn chiếu bóng. Xét thưởng hoàn thành kế hoạch của quốc doanh chiếubóng quận, huyện.

3) Ban Văn hoá và thông tin chỉđạo quốc doanh chiếu bóng quận, huyện trong việc quản lý các đơn vị chiếu bóngvề các mặt: chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch do Uỷ ban Nhân dânQuận, Huyện giao, các chế độ, các chánh sách về quản lý kinh tế của Nhà nước vàcủa Uỷ ban Nhân dân thành phố , chấp hành quy chế về chiếu bóng do Sở văn hoávà thông tin ban hành.

4) Uỷ ban Nhân dân và Ban Vănhoá và thông tin quận, huyện cần tôn trọng và thực hiện các chủ trương cụ thểvà hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá và thông tin và Quốc doanhphát hành phim và chiếu bóng thành phố. Trong trường hợp có vấn đề quan trọngkhông nhất trí giữa Sở và quận, huyện thì 2 bên phải báo cáo Uỷ ban Nhân dânthành phố xin ý kiến giải quyết.

Điều 4.- Trên cơ sởquyết định này, Sở Văn hoá và thông tin cùng với Uỷ ban Nhân dân các Quận,Huyện bàn bạc nhất trí và tiến hành triễn khai việc bàn giao các đơn vị chiếubóng thuộc Quốc doanh Phát triển phim và chiếu bóng thành phố cho từng quận,huyện. Việc bàn giao giữa cơ sở và quận, huyện được tiến hành theo đúng thể lệquy định của Nhà nước và theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức chính quyền thànhphố (văn bản số 123/TCCQ ngày 6-5-1981).

Điều 5. - Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố , Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, ChủNhiệm Uỷ ban kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Văn hoá vàthông tin, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện và chủ nhiệm Quốc doanhPhát hành phim và chiếu bóng thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh