ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn - ổn định dân cư

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào Quyết định số 124/QĐ .TU ngày 13/6/2001 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư tỉnh Lào Cai;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế hoạt dộng của Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng