ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
*******

Số: 2460/QĐ-UBND

Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬUQUẢ CÁC ĐỢT LŨ LỤT THÁNG 10,THÁNG 11 NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về chínhsách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xãhội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định một sốchính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do đợt lũ lụt tháng10, tháng 11 năm 2007:

I/ Mức hỗ trợ:

1- Hộ có người chết, mất tích do bão lụt: 3.000.000đồng/ngườichết;

2- Hộ có người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện hoặc cácTrung tâm y tế huyện, thành phố Huế: 1.000.000đồng/người bị thương;

3- Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi; hộ phải di dời nhà khẩn cấp đếnnơi ở mới: 5.000.000đồng/hộ;

4- Hộ có nhà bị hư hỏng (không kể nhà phụ và các công trìnhphụ):

Tùy theo mức độ hư hỏng được hỗ trợ như sau:

4.1- Hư hỏngtrên 70% (hư hỏng gần như toàn bộ phần mái, đòn tay, cửa): hỗ trợ 2.500.000đồng/hộ;

4.2- Hư hỏngtừ trên 50-70% (bị tốc mái nặng, hư hỏng một phần đòn tay): hỗ trợ từ 800.000 -1.000.000đồng/hộ;

4.3- Hư hỏngtừ trên 20%-50% (bị tốc từ 20% diện tích mái trở lên): hỗ trợ từ500.000-700.000đồng/hộ;

4.4- Hư hỏngtừ 20% trở xuống, hư hỏng nhà phụ và các công trình phụ: Giao UBND các huyện vàthành phố Huế xem xét tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng hộ để vận động các hộtự sửa chữa hoặc quyết định mức hỗ trợ phù hợp, mức hổ trợ tối đa không quá500.000đồng/hộ

Tuỳ theo điềukiện cụ thể, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế có thể quyết địnhphương thức hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng tấm lợp và các loại vật tư sửa chữa cógiá trị tương đương.

II/ Nguồnkinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện,thành phố Huế để thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1- Giao tráchnhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế:

a)Chỉ đạo và hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Công khaicác chính sách và danh sách các đối tượng được hỗ trợ của nhà nước cho toàn bộnhân dân được biết (Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn).

- Tổ chức họpdân theo từng thôn, đội hoặc tổ dân phố bình bầu xác định mức độ thiệt hại củatừng hộ gia đình để có mức hỗ trợ phù hợp theo quy định tại Điều 1 của Quyếtđịnh này.

- Tổng hợpcác đối tượng bị thiệt hại được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 1 củaQuyết định này theo từng thôn, bản, đội, tổ dân phố và nhu cầu kinh phí cần hỗtrợ gửi về Ủy ban nhân dân các huyện để tổng hợp toàn bộ tình hình thiệt hạitrên địa bàn huyện, thành phố .

b)Kiểm tra và tổng hợp các đối tượng bị thiệt hại, kinh phí thực tế hỗ trợtrên địa bàn huyện, thành phố gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dânTỉnh quyết định để bổ sung kinh phí . Trước mắt, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ tạmứng cho ngân sách huyện và thành phố để triển khai thực hiện; Ủy ban nhân dâncác huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm quyết toán cụ thể với Sở Tài chính.

2- Trên cơ sởcác báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế, Sở Tài chính tiếnhành tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợkhắc phục đợt lũ lụt tháng 10, tháng 11 năm 2007 cho các huyện và thànhphố Huế.

3- Ủy bannhân dân các huyện, thành phố Huế phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dântỉnh về sự chính xác của số liệu báo cáo, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao độngTB&XH, Trưởng ban Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường vụ tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động TB&XH;
- Sở Tài chính; Sở Thương mại;
- Văn phòng: L/đ và CV : YT, TC, TH, ĐN;
- Lưu VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện