ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2462/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀU CÁ CÓ CÔNG SUẤT DƯỚI 20CV TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinhdoanh một số ngành nghề thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn chongười và tàu cá hoạt động trên biển;

Căn cứ Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về Quản lý hoạt độngkhai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 14 tháng 01 năm 2006 của Bộ Thủy sản về phê duyệt Quy hoạchtổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Thủy sản –Nông lâm thành phố tại Tờ trình số 1211/STSNL-KHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2006 vàCông văn số 03/STSNL-KHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2007 về việc phê duyệt Phương ánphân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20CV trên địa bàn thànhphố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương ánphân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20CV trên địa bàn thànhphố Đà Nẵng, với nội dung chính sau:

1.1. Mục tiêu:

- Hoàn thành việc phân cấp 100% tàucá công suất dưới 20CV và các thúng chai gắn máy khai thác hải sảnvề địa phương quản lý,

- Kiểm soát chặt chẽ không để phátsinh thêm, từng bước giảm số lượng (năm 2010 giảm 30% và đến năm 2020 giảm toànbộ số lượng còn lại) và giảm 100% các thúng chai gắn máy khai thác hải sản venbờ.

- Thực hiện quản lý nghề cá ven bờtheo phương thức quản lý cộng đồng về vùng khai thác, phương tiện khai tháctheo Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ.

1.2. Nguyên tắc và các bước tiếnhành bàn giao:

a. Về nguyên tắc: Bàn giao hồ sơlưu của tàu cá hiện có theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 14 tháng 01 năm2006 của Bộ Thủy sản.

Hồ sơ gồm có: Cấp đăng ký cho tàuđóng mới; Cấp đăng ký cho tàu chuyển quyền sở hữu; Cấp đăng ký cho tàu cảihoán; Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; Cấp Giấy phép khai thác thủy sản,

b. Các bước tiến hành: Sở Thủy sảnbàn giao toàn bộ danh sách tàu cá dưới 20CV trở xuống cho UBND cácquận, huyện và chỉ đạo Chi cục Thủy sản bàn giao cụ thể từng hồ sơ cho từng xã,phường có phương tiện tàu cá tiếp nhận và quản lý.

1.3. Thời gian bàn giao:

Sở Thủy sản-Nông Lâm hoàn thànhviệc bàn giao cho UBND các quận, huyện trong tháng 4/2007 và Chi cục Thủy sảnhoàn thành việc bàn giao hồ sơ cho các xã, phường trong tháng 5 và 6 năm 2007.

1.4. Kinh phí: Sử dụng nguồn vốnngân sách đã cấp năm 2007 theo quy định tại Quyết định số 8845/QĐ-UBND ngày29/12/2006 của UBND thành phố.

Điều 2.

2.1. Giao Sở Thủy sản-Nông Lâm chịutrách nhiệm:

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổng hợpđầy đủ các hồ sơ để tiến hành bàn giao cho các địa phương theo quy định của Nhànước, đồng thời tiến hành cài đặt phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống biểu mẫubáo cáo và hướng dẫn cách sử dụng cho các địa phương,

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướngdẫn nghiệp vụ quản lý tàu cá và các kiến thức có liên quan cho cán bộ quản lýthủy sản,

2.2. Sở Tài chính chịu trách nhiệmcấp phát kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước đốivới việc sử dụng nguồn ngân sách năm 2007 đã được UBND thành phố duyệt cấp,

2.3. UBND các quận, huyện có liênquan chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo các tổ chức lực lượng cánbộ tiếp nhận và quản lý đầy đủ các hồ sơ pháp lý từ Sở Thủy sản-Nông Lâm, Chicục Thủy sản bàn giao.

- Trên cơ sở số lượng tàu cá tiếpnhận, phải có kế hoạch quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh mới; Điềutra cụ thể số lượng thúng chai gắn máy khai thác hải sản trên địa bàn để đưavào quản lý; Thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân biết và không được pháttriển các loại phương tiện này,

- Phối hợp với Sở Thủy sản-Nông Lâmtriển khai thí điểm một số mô hình quản lý nghề cá ven bờ có sự tham gia củacộng đồng,

- Hàng năm tổng kết, đánh giá vềtình hình diễn biến tàu cá dưới 20CV và thúng chai gắn máy khai tháchải sản trên địa bàn để bàn giao về UBND thành phố (thông qua Sở Thủy sản-NôngLâm),

2.4. Bộ Chỉ huy Biên phòng và Thanhtra Sở Thủy sản-Nông Lâm tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra đối với các loạitàu cá có công suất dưới 20CV trở xuống và các thúng chai gắn máy,kiên quyết xử lý không cho những phương tiện này không có giấy tờ theo quy địnhđược hoạt động khai thác hải sản.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDthành phố, Giám đốc các Sở: Thủy sản-Nông Lâm, Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, BCHBiên phòng thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Thủy sản (thay b/c);
- TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CPVP;
- Lưu VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Chính