ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÍNH,MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứLuật Tổ chức và Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứNghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứNghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứNghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quyđịnh về Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 399/TTr-TNMT ngày 15 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Công thức tính và cácthông số để tính tiền cấpquyền khai thác khoáng sản:

a) Công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sảntheo Nghị định 03/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 là:

T =Q x G x K1 x K2 x R

b) Các thông số để tính tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản:

- T: Tiền cấp quyền khai tháckhoáng sản; đơn vị tính (đồng Việt Nam);

- Q: Trữ lượng tính tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản là trữ lượng địa chất nằm trong ranh giới khu vực khaithác và thời gian khai thác được ghi trong giấy phép; đơn vị tính (m3hoặc tấn).

- K1: Hệ số thu hồikhoáng sản tại mỏ theo hệ số thu hồi khoáng sản được quy định tại Nghị định203/2013/NĐ-CP: Khai thác lộ thiên K1=0,9; khai thác hầm lò K1=0,6;các trường hợp còn lại K1=1,0

- G: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoángsản được xác định theo giá tính thuế tài nguyên hiện hành do UBND tỉnh quy định;

+ Trường hợp trong một khu vực khai thác khoángsản, sản phẩm sau khai thác có nhiều loại và mỗi loại có mức giá khác nhau, thìáp dụng giá trị trung bình các mức giá.

+ Riêng đá nguyên khai làm vật liệu xây dựngthông thường được tính theo giá đá hộc.

- K2: Hệ số liên quan đến điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khănáp dụng theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ và UBND tỉnh quy định (Phụlục 01 đính kèm)

- R: Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoángsản; đơn vị tính (%) theo quy định tại Phụlục I của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ.

2. Hệ số quy đổi khoáng sản từ trạng thái tựnhiên sang nở rời

- Đối với các loại khoáng sản có đơn vị tính làm3 được xác định giá trị trung bình trong Bảng C.1 - Phụ lục C, Tiêuchuẩn Quốc gia TCVN 4447-2012 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

- Đối với các trường hợp có kết quả thăm dò đãđược phê duyệt trữ lượng có chỉ tiêu hệ số nở rời hoặc kết quả do tổ chức, cánhân thực hiện sẽ được tính theo nguyên tắc ưu tiên tại Văn bản số 1014/ĐCKS-KTĐCKS ngày 09/7/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

3. Thời gian khai thác (X): Thời gian khai thácđược làm tròn theo đơn vị năm.

4. Số lần nộptiền cấpquyền khai thác khoáng sản: được làm tròn đến hàng đơn vị.

5. Giá tínhtiền cấp quyền khai thác khoáng sản Quyết định này áp dụng theo giá tính thuếtài nguyên hiện hành của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định (Phụ lục 02 đínhkèm).

Điều 2. Căn cứ Giấy phép được cấp và các đốitượng phải nộp tiền cấp khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lýKhu kinh tế Chân Mây Lăng Cô rà soát, hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh phê duyệttiền cấp quyền khai thác theo quy định.

Điều 3.Các nội dung khác không quy địnhtại Quyết định này thực hiện theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11năm 2013 của Chính phủ Quy định về Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sảnvà các văn bản pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi văn bảnđề nghị về Sở Tài nguyên Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thừa ThiênHuế xem xét, giải quyết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 667/QĐ-UBND ngày 07/4/2014.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Kếhoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tếChân Mây - Lăng Cô; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Phan Ngọc Thọ

PHỤ LỤC 01

HỆSỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2006/NĐ-CPNGÀY 22/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2013/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2013 CỦAUBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, CỤ THỂ NHƯ SAU:
(Kèm theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh)

+ K2 = 0,90 đối vớikhu vực tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

+ K2 = 0,95 đối vớikhu vực tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã HươngTrà.

+ K2 = 1,00 đối vớikhu vực khai thác khoáng sản thuộc khu vực khai thác khoáng sản thuộc thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.

Trong quá trình thực hiện, nếucác văn bản được hướng dẫn chiếu để áp dụng trong Phụ lục này được sửa đổi, bổsung hoặc được thay thế bằng các văn bản mới của cấp có thẩm quyền thì áp dụngtheo văn bản mới./.

PHỤ LỤC 02

GIÁTÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO GIÁ TÍNH THUẾ TÀINGUYÊN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1925/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2013 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1512/QĐ-UBND NGÀY 24/7/2014 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh)

STT

Loại Tài nguyên

ĐVT

Giá tính tiền cấp quyền khai thác (chưa tính hệ số nở rời)

Ghi chú

Huyện Nam Đông, A Lưới, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng cô

1

Đá làm vật liệu xây dựng

đ/m3

4.212

2

Đất san lấp mặt bằng công trình

đ/m3

810

3

Sỏi, sạn, cuội

đ/m3

3.888

4

Cát xây dựng (cát xây, tô)

đ/m3

1.458

5

Đất dùng sản xuất gạch, ngói

đ/m3

2.187

6

Đất sét dùng làm phụ gia xi măng

đ/m3

1.134

7

Phụ gia hoạt tính Puzơlan

đ/tấn

1.944

8

Khoáng sản Laterit

đ/tấn

1.134

9

Cát san lấp

đ/m3

1.215

10

Cát nhiễm mặn dùng san lấp

đ/m3

810

11

Đá granite làm ốp lát, mỹ nghệ

đ/m3

24.300

Huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà

1

Đá làm vật liệu xây dựng

đ/m3

4.446

2

Đất san lấp mặt bằng công trình

đ/m3

855

3

Sỏi, sạn, cuội

đ/m3

4.104

4

Cát xây dựng (cát xây, tô)

đ/m3

1.539

5

Than bùn

đ/m3

7.866

6

Đất dùng sản xuất gạch, ngói

đ/m3

2.309

7

Đất sét dùng làm phụ gia xi măng

đ/m3

1.197

8

Phụ gia hoạt tính Puzơlan

đ/tấn

2.052

9

Khoáng sản Laterit

đ/tấn

1.197

10

Cát san lấp

đ/m3

1.283

11

Cát nhiễm mặn dùng san lấp

đ/m3

855

12

Đá granite làm ốp lát, mỹ nghệ

đ/m3

25.650

Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế

1

Đá làm vật liệu xây dựng

đ/m3

4.680

2

Đất san lấp mặt bằng công trình

đ/m3

900

3

Sỏi, sạn, cuội

đ/m3

4.320

4

Cát xây dựng (cát xây, tô)

đ/m3

1.620

5

Đất dùng sản xuất gạch, ngói

đ/m3

2.430

6

Đất sét dùng làm phụ gia xi măng

đ/m3

1.260

7

Phụ gia hoạt tính Puzơlan

đ/tấn

2.160

8

Khoáng sản Laterit

đ/tấn

1.260

9

Cát san lấp

đ/m3

1.350

10

Đá granite làm ốp lát, mỹ nghệ

đ/m3

27.000

Trong quá trình thực hiện,nếu các văn bản được hướng dẫn chiếu để áp dụng trong Phụ lục này được sửa đổi,bổ sung hoặc được thay thế bằng các văn bản mới của cấp có thẩm quyền thì ápdụng theo văn bản mới./.