BỘ Y TẾ
--------
Số: 2466/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA THANH TRA BỘ Y TẾ
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Thanh tra Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Thanh tra Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là tổ chức thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
2. Thanh tra Bộ Y tế chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Y tế và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
3. Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Quản lý nhà nước về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế:
a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, quy chế thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trình các cấp có thẩm quyền ban hành;
b) Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với các Cục, Tổng cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và Thanh tra Sở Y tế;
c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm gửi về Thanh tra Bộ Y tế để tổng hợp xây dựng kế hoạch thanh tra y tế hằng năm của Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế;
d) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;
đ) Yêu cầu các Cục, Tổng cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về công tác thanh tra chuyên ngành y tế; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
e) Tổ chức kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế khi cần thiết;
g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng Bộ Y tế và của Thanh tra Bộ Y tế;
h) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
i) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ Y tế; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật;
b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Bộ; chủ trì ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, thanh tra lại và các hình thức thanh tra khác theo quy định của pháp luật;
d) Thanh tra lại vụ việc đã được Tổng cục trưởng và Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng Bộ Y tế giao;
e) Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật;
g) Thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
h) Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao theo quy định của pháp luật.
3. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Bộ trưởng Bộ Y tế giao theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
4. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; làm thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Y tế.
5. Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao và các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động
1. Lãnh đạo Thanh tra Bộ: Có Chánh Thanh tra Bộ và các Phó Chánh Thanh tra Bộ.
2. Chánh Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ về các hoạt động của Thanh tra Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Các Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ; các Phó Chánh Thanh tra Bộ giúp việc cho Chánh Thanh tra Bộ và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.
4. Tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ:
a) Phòng Thanh tra Y tế dự phòng;
b) Phòng Thanh tra Khám, chữa bệnh và Bảo hiểm y tế;
c) Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế;
d) Phòng Thanh tra Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
đ) Phòng Thanh tra Hành chính và phòng, chống tham nhũng;
e) Phòng Tiếp dân và xử lý, giải quyết đơn thư;
g) Phòng Hành chính, Kế toán, Tổng hợp.
5. Cơ chế hoạt động
a) Thanh tra Bộ Y tế hoạt động theo chế độ thủ trưởng.
b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng, tổ chức thuộc Thanh tra Bộ Y tế do Chánh Thanh tra Bộ quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Y tế được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
c) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các phòng thuộc Thanh tra Bộ Y tế được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật.
d) Thanh tra viên, công chức của Thanh tra Bộ Y tế được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ và trước pháp luật về việc thực thi nhiệm vụ được giao; có thẩm quyền, chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.
đ) Các chức danh Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.
6. Biên chế
Biên chế của Thanh tra Bộ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Chánh Thanh tra Bộ.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
- Cổng TTĐT của Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TTrB, TCCB, PC.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến