BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2468/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀQUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thưđiện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tronghoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy chếvề quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://mail.mocst.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơnvị trực thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, VP(CTTĐT).
NH 100

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

QUY CHẾ

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNGHỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 2468/QĐ-BVHTTDL ngày 05tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm viđiều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý, vận hànhvà sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong hoạtđộng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối tượngáp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan đơn vịtrực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CCVC) sử dụng hệ thống thưđiện tử của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch.

Điều 2. Hệ thống thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch

1. Hệ thống thưđiện tử Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch (sau đây viết tắt là HTTĐT) là thành phần quan trọng trong hệ thống thôngtin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làcông cụ để các cơ quan, tổ chức; các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng đểgửi, nhận thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động điều hành, tác nghiệp của cơquan nhà nước trên môi trường mạng một cách nhanh chóng và thuận lợi.

2. HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tên miền là @mocst.gov.vn và địa chỉ truy cập trên internet: http://mail.mocst.gov.vn.

Điều 3.Quản lý Nhà nước về Hệ thống thư điện tử

1. Văn phòngBộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) thống nhất quản lý HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Văn phòngBộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) chịu trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ quản lý,duy trì vận hành HTTĐT theo quy định của Quy chế này và các quy định khác củapháp luật, bảo đảm cho HTTĐT luôn hoạt động thông suốt, an toàn và đúng mụcđích.

Chương II

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 4. Định dạng địa chỉ hộp thư điện tử

Định dạng địa chỉ hộp thư Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch gồm:

1. Hộp thư cho các cơ quan đơn vịtrực thuộc Bộ (gọi chung là hộp thư công vụ): Là hộp thư dùng chung được đặttên như sau: [email protected]; trong đó: tendonvi là tênviết tắt, ký hiệu của các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ (Thống nhất tên viếttắt và ký hiệu các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày15/9/2008 về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch).

Ví dụ: Vụ Thư viện có địa chỉ hộpthư như sau: [email protected]

2. Hộp thư cá nhân là hộp thư dùngriêng cho từng CCVC có định dạng như sau:

[email protected] trong đó:tenhodem được đặt theo nguyên tắc tên người sử dụng viết bằngtiếng Việt không dấu + chữ cái đầu của họ + chữ cái đầu của tên đệm, tendonvilà tên của đơn vị được viết tắt bằng tiếng Việt không dấu, ngăn cáchgiữa tên họ đệm và tên cơ quan bởi dấu chấm.

Ví dụ: Nguyễn Văn Tuấn, Vụ Thưviện có hộp thư như sau: [email protected]

3. Xử lý trường hợp nhiều người cóhọ, tên đệm và tên trùng nhau:

a) Ưu tiên theo cấp bậc, chức vụlãnh đạo và thời điểm đăng ký: Người ưu tiên cao nhất được giữ nguyên địnhdạng;

b) Các cá nhân khác phải thêm kýhiệu phòng, ban trong đơn vị nếu có sau phần tên họ đệm;

c) Hoặc áp dụng thêm số thứ tự 1,2, 3 sau phần tên họ đệm.

Điều 5. Quy trình cấp mới, thayđổi, xóa hộp thư điện tử công vụ

1. Cấp mới hộp thư điện tử côngvụ: Căn cứ vào khoản 2, Điều 1 của Quy chế này. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trựcthuộc Bộ yêu cầu cấp mới hộp thư cá nhân, giao CCVC phụ trách hộp thư công vụ.Yêu cầu theo Mẫu 1 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòng Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiện cấp mới;

Sau 01 ngày làm việc kể từ khinhận được yêu cầu, Văn phòng Bộ (Phòng Cổng thông tin điện tử) sẽ khởi tạo vàthông báo bằng văn bản tên đơn vị, tên hộp thư, mật khẩu truy nhập ban đầu tớicục, vụ, đơn vị có yêu cầu. Ngay sau khi nhận được thông tin về hộp thư điện tửđược khởi tạo, Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, phân công cán bộ tiếp nhận và đổi mậtkhẩu trước khi đưa vào sử dụng.

2. Thay đổi thông tin của hộp thưđiện tử công vụ:

a) Khi cơ quan, đơn vị đổi tên, cánhân đã có hộp thư điện tử công vụ thay đổi chức vụ, bộ phận công tác thì đơnvị đó lập yêu cầu theo Mẫu 2 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiệnthay đổi thông tin của hộp thư điện tử công vụ trên Danh bạ Thư điện tử công vụBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Cá nhân đã có hộp thư điện tửcông vụ, khi chuyển công tác trong các cơ quan, đơn vị nêu tại Khoản 2 Điều 1của Quy chế này thì cơ quan, đơn vị mới tiếp nhận cá nhân đó lập yêu cầu theoMẫu 2 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiện thay đổi thông tin của hộpthư điện tử công vụ cá nhân trên Danh bạ Thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

3. Hộp thư điện tử của các đơn vịsẽ bị xóa bỏ khỏi HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các trường hợpsau:

a) Xóa hộp thư điện tử công vụ: Cánhân nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác đến cơ quan ngoài Bộ, chuyển công tácđến cơ quan khác trong Bộ nhưng không thuộc Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này thìcơ quan đó lập yêu cầu theo Mẫu 3 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Vănphòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thựchiện xóa hộp thư điện tử công vụ cá nhân. Những cơ quan, đơn vị không còn hoạtđộng, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) thực hiện xóa hộp thư điện tử công vụcơ quan đó;

b) Không đưa vào sử dụng sau 6tháng kể từ ngày được cấp;

c) Vi phạm các khoản tại Điều 8của Quy chế này.

Điều 6. Lưu trữ và quản lý danhbạ thư điện tử

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) có trách nhiệm tạo lập, quản lý, công bốvà cập nhật danh bạ thư điện tử của các đơn vị, cá nhân trên Cổng thông tinđiện tử của Bộ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chứccó trách nhiệm cập nhật danh bạ điện tử của đơn vị trên trang thông tin điện tửcủa mình.

Chương III

SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 7. Thông tin trao đổi qua HTTĐT,tiêu chuẩn áp dụng và tính pháp lý của nội dung thông tin

1. Thông tin trao đổi qua HTTĐT:Bao gồm các dạng như văn bản (có cấu trúc, phi cấu trúc), âm thanh, hình ảnh:

a) Khi phát hành văn bản giấy theophương thức truyền thống, các cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải gửiđồng thời bản điện tử (tương ứng nội dung văn bản giấy đã được ban hành chínhthức) vào địa chỉ thư điện tử của cơ quan có tên trong phần “nơi nhận” hoặccung cấp địa chỉ để có thể liên lạc, nhận văn bản điện tử;

b) Văn bản gửi nhận qua HTTĐT gồmcác loại: Lịch công tác của cơ quan, tổ chức; các tài liệu trao đổi phục vụcông việc, tài liệu phục vụ các cuộc họp, những văn bản gửi đến những cơ quanđể biết, để báo cáo (trừ những văn bản mật và những nơi đã triển khai các hệthống thông tin điện tử khác hỗ trợ). Khuyến khích tận dụng hệ thống thư điệntử để gửi, nhận các loại văn bản: Thư mời, công văn, báo cáo, những thông tinchỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và các văn bản khác. Những văn bản được chuyểnqua HTTĐT phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trịpháp lý tương đương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nướcvà cơ quan gửi không phải gửi thêm văn bản giấy;

c) Sử dụng HTTĐT để trao đổi cácloại văn bản, tài liệu với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụcông;

2. Thống nhất sử dụng bộ mã ký tựchữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909: 2001 và dùng bộ gõ chữ tiếng Việt Unicodeđể thể hiện các nội dung, văn bản trao đổi trong HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

3. Dữ liệu âm thanh, hình ảnh, tệptải trao đổi qua HTTĐT phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thôngtin trong cơ quan nhà nước, được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục tiêuchuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 8. Những hành vi bị cấmkhi sử dụng HTTĐT

1. Dùng HTTĐT để gửi nhận cácthông tin có nội dung gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xãhội, tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dịđoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Sử dụng HTTĐT để tiết lộ bí mậtnhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đượcpháp luật quy định.

3. Sử dụng HTTĐT để cung cấp thôngtin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm củacông dân.

4. Dùng HTTĐT để quảng bá, tuyêntruyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của phápluật.

5. Sử dụng HTTĐT trong các giaodịch gửi nhận khác vi phạm Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng như cácĐiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

6. Gửi nội dung thư chứa linkvirus, nội dung thư không phục vụ trực tiếp công việc của Bộ VHTTDL.

Điều 9. Kiểm tra thư và phảnhồi thư

Các đơn vị, tổ chức và cán bộ côngchức, viên chức đã đăng ký sử dụng HTTĐT, phải thường xuyên truy cập vào hộpthư điện tử để nhận và hồi đáp kịp thời thư điện tử của cơ quan tổ chức, ngườidân và doanh nghiệp gửi đến.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THƯĐIỆN TỬ

Điều 10. Trách nhiệm của Vănphòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử)

1. Tổ chức thực hiện quản lý kỹthuật Hệ thống Thư điện tử và các dịch vụ cơ bản HTTĐT của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, hướng dẫn khai thác, sử dụng đúng mục đích giúp Lãnh đạo Bộ thựchiện nhiệm vụ quản lý Hệ thống Thư điện tử bảo đảm cho Hệ thống Thư điện tửđược chạy ổn định, tốc độ trao đổi cao, an toàn, bảo mật, định kỳ sao lưu dữliệu dự phòng.

2. Tổ chức tiếp nhận đề nghị củacác cơ quan đơn vị để thực hiện việc cấp mới, thay đổi thông tin, xóa hộp thưđiện tử trên hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức tiếpnhận và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng.

3. Cập nhật thông tin về thư điệntử của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch theo Quyết định đã được phê duyệt;

4. Bảo đảm an toàn, bảo mật thôngtin đối với HTTĐT của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo chế độ mật; quản lýquyền truy cập của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thường xuyên bảo trì, sửa chữakhi có sự cố xảy ra với HTTĐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Thực hiện chế độ nâng cấp, pháttriển, mở rộng hạ tầng HTTĐT.

7. Xây dựng và thực hiện kế hoạchbồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ khai thác, sử dụngHTTĐT;

8. Căn cứ kế hoạch hàng năm, lậpdự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng và phát triển HTTĐT của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủtrưởng các đơn vị sử dụng HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tuân thủ nghiêm các quy địnhtrong Quy chế này.

2. Quản lý, chỉ đạo việc sử dụnghộp thư điện tử đúng mục đích, có hiệu quả và chịu mọi trách nhiệm về nội dungthông tin, bí mật tài khoản hộp thư điện tử công vụ.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụngHTTĐT tại các đơn vị mình quản lý trong gửi nhận văn bản, tài liệu, trao đổicông việc với các cơ quan, tổ chức, CCVC và với người dân, doanh nghiệp, nhấtlà trong công tác cung cấp các dịch vụ hành chính công.

Điều 12. Trách nhiệm của côngchức, viên chức khi sử dụng HTTĐT

1. Thực hiện nghiêm túc các quyđịnh trong Quy chế này.

2. Hộp thư điện tử của công chức,viên chức được cấp để sử dụng trao đổi thông tin phục vụ tác nghiệp hàng ngày,hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và công tác chuyên môn được giao; khi được cấp hộpthư điện tử và mật khẩu (password), Công chức, viên chức phải truy cập vào hộpthư điện tử và thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn, bảo mật của hộp thư điệntử được cấp.

3. Sử dụng HTTĐT đúng quy trình,đúng mục đích; thực hiện nghiêm chế độ bí mật thông tin và chịu trách nhiệm vềthông tin của mình khi gửi, nhận qua HTTĐT.

4. Quản lý và lưu trữ các thư điệntử cá nhân bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng.

5. Không truy cập vào hộp thư điệntử của người khác và không để người khác sử dụng hộp thư điện tử của mình.

6. Nghiêm cấm việc cung cấp hoặcđể lộ mật khẩu truy cập vào hộp thư điện tử cá nhân, hộp thư điện tử công vụ.Có trách nhiệm bảo quản mật khẩu để đảm bảo an toàn cho hộp thư được cấp vàHTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp bị lộ hoặc quên mật khẩu phảibáo cáo Thủ trưởng đơn vị mình và thông báo cho Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch (phòng Cổng thông tin điện tử) để kiểm tra, và cấp lại mật khẩu mới.

7. Không được sử dụng bất kỳ giảipháp, công cụ kỹ thuật nào để phát tán virus máy tính thông qua hộp thư điện tửcủa mình.

8. Khi phát hiện các văn bản, tàiliệu trong hộp thư có chứa các nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước thì phảikhẩn trương báo cáo Thủ trưởng đơn vị của mình. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơiphát hiện các tài liệu mật phải thông báo cho cơ quan quản lý hệ thống thư điệntử và Lãnh đạo cơ quan nơi gửi đi các văn bản, tài liệu đó để kịp thời gỡ bỏ,đồng thời phải thông báo cho các cơ quan chức năng xem xét mức độ lộ, lọt thôngtin, tài liệu mật để tìm biện pháp khắc phục, xử lý.

9. Khi phát hiện những thư điện tửkhông đúng mục đích, thư điện tử có virus, thư rác phải xóa bỏ; thư điện tử cóchứa mã độc gây nguy cơ phát tán lớn; có lỗi hoặc gặp sự cố trong quá trình sửdụng HTTĐT thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan và Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch (phòng Cổng thông tin điện tử) để phối hợp xử lý, kịp thời.

Điều 13. Trách nhiệm của ngườiquản lý hộp thư điện tử đơn vị

1. Hộp thư điện tử công vụ là hộpthư cấp cho các đơn vị để trao đổi công tác, do Lãnh đạo đơn vị quản lý. Lãnhđạo đơn vị có thể ủy quyền cho một hoặc một số người trong đơn vị sử dụng.

2. Hàng ngày, Lãnh đạo đơn vị cótrách nhiệm xem xét, xử lý thông tin nhận được qua hộp thư điện tử đơn vị.

3. Khi thay đổi vị trí công tác,Lãnh đạo đơn vị cũ có trách nhiệm bàn giao hộp thư, mật khẩu và toàn bộ nộidung dữ liệu của hộp thư điện tử đơn vị cho Lãnh đạo đơn vị mới.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Công tác kiểm tra

Các đơn vị phải thường xuyên kiểmtra, đánh giá việc sử dụng hộp thư điện tử của công chức, viên chức trong côngviệc và coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức trong việcnâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm. Xem xét đưa hoạt động này vàocác phong trào thi đua, bình xét khen thưởng.

Điều 15. Công tác báo cáo

Các cơ quan, tổ chức hàng năm báocáo kết quả thực hiện Quy chế này theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửivề Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) đểtổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quychế

Trong quá trình thực hiện Quy chếnày, nếu phát hiện quy định không hợp lý hoặc có vướng mắc, Thủ trưởng các đơnvị phản ánh về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tinđiện tử) tổng hợp báo Bộ trưởng để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
<Tên cơ quan, đơn vị>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2014

PHIẾU YÊU CẦU

CẤP MỚI HỘP THƯĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

Kính gửi: Phòng Cổngthông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………...

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….

Nội dung yêu cầu:

1. Đề nghị cấp mới hộp thư điện tử công vụ cơ quan vớitên viết tắt là:

…………………………………………………………………………………….

2. Đề nghị cấp mới hộp thư điện tử công vụ cá nhântrong danh sách:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Bộ phận công tác

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
<Tên cơ quan, đơn vị>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2014

PHIẾU YÊU CẦU

THAY ĐỔI HỘP THƯĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

Kính gửi: Phòng Cổngthông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………...

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………..

Nội dung yêu cầu:

1. Đề nghị thay đổi thông tin của hộp thư điện tử côngvụ cơ quan, đơn vị như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị thay đổi thông tin hộp thư điện tử côngvụ cá nhân:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
<Tên cơ quan, đơn vị>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2014

PHIẾU YÊU CẦU

XÓA HỘP THƯ ĐIỆNTỬ CÔNG VỤ CÁ NHÂN

Kính gửi: Phòng Cổngthông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………...

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….

Nội dung yêu cầu: Đề nghị xóa hộp thư điện tử côngvụ cá nhân trong danh sách:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Bộ phận công tác

Địa chỉ hộp thư được cấp

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)