ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 360/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2012CỦA UBND TỈNH CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBNDSANG CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ QUYẾTĐỊNH SỐ 601/QĐĐC-UBND NGÀY 01/3/2012 CỦA UBND TỈNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ360/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ởngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đất đaingày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Côngchứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Đất đai;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 06/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Bãi bỏ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng,giao dịch từ UBND sang cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnhĐồng Nai và Quyết định số 601/QĐĐC-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh đính chínhQuyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2012.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái