BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ TỔ CHỨC,HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, HỘI ĐỒNG QUỐC GIATHẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 07/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTgngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mớichương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáodục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tiêu chuẩn chương trình giáo dụcphổ thông và tổ chức, hoạt động của Ban xây dựng chương trình giáo dục phổthông, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, với các nộidung như sau:

1. Những quy định chung

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng

- Văn bản này quy định tiêu chuẩnchương trình giáo dục phổ thông; tiêu chuẩn người tham gia xây dựng, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông; cơ cấutổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động của Ban xây dựng chươngtrình giáo dục phổ thông và Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dụcphổ thông.

- Quy định này áp dụng đối với cácBan xây dựng chương trình giáo dục phổ thông và Hội đồng quốc gia thẩm địnhchương trình giáo dục phổ thông.

b) Chương trình giáo dục phổ thông

- Chương trìnhgiáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định yêu cầu cần đạtđối với học sinh; phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông; phương phápvà hình thức tổ chức hoạt động giáo dục; cách thức đánh giá kết quả giáo dục đốivới các môn học, chuyên đhọc tập và hoạt động trải nghiệmsáng tạo (sau đây gọi chung là môn học) ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dụcphổ thông.

- Chương trìnhgiáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là chương trình) bao gồm chương trình tổngthể và các chương trình môn học.

+ Chương trình tổng thể quy định nhữngvấn đề chung của giáo dục phổ thông, bao gồm: Quan điểm xây dựng chương trình;mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình giáo dục củatừng cấp học; yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của họcsinh cuối mỗi cấp học; các lĩnh vực giáo dục; hệ thống môn học; thời lượng củatừng môn học; định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục vàphân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tt cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; định hướng về phương pháp, hìnhthức tổ chức giáo dục và cách thức đánh giá kết quả giáo dục của từng môn học;điều kiện tối thiểu của nhà trường để thực hiện được chương trình.

+ Chương trình môn học xác định vịtrí, vai trò môn học trong thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông;mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn học ở mỗi lớp hoặc cấp học; nội dung giáo dụccốt lõi (bắt buộc) ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc;kế hoạch dạy học môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học; định hướng phương pháp vàhình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinhtrong môn học.

c) Các bưc xâydựng, thẩm định và ban hành chương trình

- Xây dngchương trình tổng thể:

+ Dự thảo chương trình tổng thể;

+ Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảochương trình tổng thể;

+ Tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa,hoàn thiện dự thảo chương trình tổng thể;

+ Thẩm định chương trình tổng thể;

+ Chỉnh sửa, hoàn thiện lần 1 chươngtrình tổng thể.

- Căn cứ chương trình tổng thể, xây dựngcác chương trình môn học:

+ Dự thảo các chương trình môn học;

+ Trưng cầu ý kiếnvề dự thảo các chương trình môn học;

+ Tiếp thu ý kiếnđóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo các chương trình môn học;

+ Thm định cácchương trình môn học;

+ Chỉnh sửa, hoàn thiện lần 1 cácchương trình môn học.

- Thực nghiệm chương trình tổng thểvà các chương trình môn học: Thực hiện đối với các nội dung, phương pháp, hìnhthức tổ chức dạy học mới và khó so với chương trình hiện hành và được tiến hànhngay trong quá trình xây dựng chương trình tng thvà các chương trình môn học.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện lần 2 chươngtrình tổng thể và các chương trình môn học.

- Phê duyệt ban hành chương trình tổngthể và các chương trình môn học làm cơ sở biên soạn sách giáo khoa.

d) Điều kiện tiên quyết của chươngtrình

- Nội dung chương trình không trái với quy định pháp luật của Việt Nam.

- Nội dung chương trình không có nhữngđịnh kiến xã hội về giới tính, sc tộc, tôn giáo, nghềnghiệp, tuổi, địa vị, ngôn ngữ...

- Chương trình có phần giải thích đểhiểu rõ, thống nhất các thuật ngữ dùng trong chương trình.

- Thể thức, kĩ thuật trình bày chươngtrình bảo đảm quy định hiện hành.

đ) Tiêu chuẩn người xây dựng và ngườithẩm đnh chương trình

- Tiêu chuẩn chung:

+ Có tư cách đạo đức tốt, trình độ đưc đào tạo từ đại học trở lên; chuyên môn giỏi, am hiểu về khoa học giáodục và chương trình giáo dục phổ thông;

+ Có đủ sức khỏe và thời gian thamgia xây dựng hoặc thẩm định chương trình;

+ Có năng lực hptác; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến một cách tích cực và phản hồi mang tínhxây dựng;

+ Đã tham gia xây dựng chương trìnhgiáo dục phổ thông hoặc có ít nhất 5 năm trực tiếp giảng dạy ở cơ sở giáo dụcphổ thông hoặc có đóng góp khác liên quan đến xây dựng, thực hiện chương trình.

- Người đáp ứng tiêu chuẩn chung theoquy định trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét để lựa chọn làm Tổng chủ biênchương trình, Chủ tịch Hội đồng quốc gia thẩm định chươngtrình; được xem xét để lựa chọn làm thành viên Ban xây dựng chương trình nếu đượcTổng chủ biên chương trình giới thiệu; được xem xét để lựa chọn làm thành viênHội đồng quốc gia thẩm định chương trình (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm địnhchương trình) nếu được Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giới thiệu.

- Người đã tham gia Ban xây dựngchương trình thì không tham gia Hội đồng thẩm định chương trình.

e) Nguyên tắc làm việc của Ban xây dựngchương trình, Hội đồng thẩm định chương trình

- Ban xây dựng chương trình và Hội đồngthẩm định chương trình làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

- Các cuộc họp của Ban xây dựngchương trình, Hội đồng thẩm định chương trình chỉ được thực hiện khi có ít nhất50% số thành viên có mặt; các thành viên vắng mặt phải gửi ý kiến của mình bằngvăn bản đựng trong phong bì được niêm phong hoặc qua mạng cho người chủ trì cuộchọp. Việc biu quyết chỉ tiến hànhkhi tổng số người dự họp và người vắng mặt nhưng có gửi ý kiến cho người chủ trìcuộc họp đạt ít nhất 75% số thành viên Ban xây dựng chương trình hoặc Hội đồngthẩm định chương trình.

- Tổng Chủ biên trực tiếp hoặc ủy quyềncho Chủ biên, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình trực tiếp hoặc ủy quyn cho Phó Chủ tịch Hội đng thm định chương trình thông tin cho báo chítheo quy định.

2. Tiêu chunchương trình tng th

Chương trình tổng thể phải đáp ng các yêu cầu sau:

a) Quan điểm xây dựng chương trình, mụctiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình giáo dục của từngcấp học được quy định tuân thủ Hiến pháp, Luật giáo dục và quán triệt các nghịquyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ v đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

b) Yêu cầu cần đạt về nhng phm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinhcuối mỗi cấp học được quy định phù hợp với đặc điểm phát trin tâm sinh lí của học sinh và điều kiện thực tiễntrường phổ thông; bảo đảm tính khoa học và cụ th hóa đưc mục tiêu chương trình giáo dục của từng cấp học.

c) Hệ thng mônhọc được xây dựng đáp ứng mục tiêu chương trình; bảo đảm tính chỉnh thể, thốngnhất từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông, tích hpmạnh ở các cấp học dưới và phân hóa dần ở cấp học trên.

d) Chương trình giáo dục cấp tiu học đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần, 35 tun/năm học và có thể vận dụng cho các trường tiểu học chthực hiện dạy học 1 bui/ngày; chương trình giáo dụccấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông đáp ứng dạyhọc 1 buổi/ngày, 6 ngày/tuần, 35 tuần/năm học và có thvậndụng cho các trường trung học sở, trung học phổ thôngcó đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

đ) Các chương trình môn học được địnhhướng xây dng đáp ứng yêu cầu: Giai đoạn giáo dục cơ bản(tiểu học và trung học cơ sở) bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thôngnn tng; giai đoạn giáo dục định hướngnghề nghiệp (trung học phổ thông) bảo đảm học sinh tiếp cậnnghnghiệp, chuẩn bị cho học sinh có khả năng tham gia thịtrường lao động hoặc khả năng học sau phổ thông có chất lượng.

e) Điu kiện tốithiu của trường phổ thông về tổ chức và quản lý nhà trường;cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; cơ svật chất,thiết bị giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục được quy định bảo đảm thực hiệnđược chương trình.

g) Việc xây dựng kế hoạch giáo dụcriêng của trường phthông và đánh giá, chỉnh sửa chươngtrình trong quá trình, triển khai thực hiện chương trình được quy định bảo đảmtính phù hp và phát trin của chươngtrình.

3. Tiêu chuẩn chương trình môn học

Chương trình môn học phải đáp ứng cácyêu cầu sau:

a) Mục tiêu của chương trình môn học cụ thhóa được mục tiêu của chươngtrình giáo dục phổ thông, phù hp với đặc thù môn học; xácđịnh được yêu cầu cần đạt về các phm chất chủ yếu và nănglực chung mà môn học góp phần hình thành và phát triển cho học sinh sau mỗi cấphọc.

b) Yêu cu cn đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ của chương trình môn học phản ánhđược yêu cầu cn đạt về phm chất chủyếu và năng lực chung của học sinh mỗi cấp học; tạo cơ hộiphát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù môn học, hỗ trợ việc đánh giá kếtquả giáo dục của học sinh đối với môn học.

c) Nội dung giáo dục bắt buộc, kế hoạchdạy học được quy định cho từng cấp học, định hướng cho từng lớp đáp ứng mụctiêu chương trình môn học; bảo đảm tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp vớilứa tui, trình độ và định hướng nghề nghiệp.

d) Phương pháp, hình thức tổ chức dạyhọc, cách thức đánh giá kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực học sinh,phương tiện dạy học được định hướng, giải thích, hướng dẫn, minh họa nhằm hỗ trợhoạt động dạy, hoạt động học theo định hướng hình thành, phát triển các phẩm chấtvà năng lực của học sinh.

4. Cơ cấu tổ chứcvà nhiệm vụ của Ban xây dựng chương trình môn học

a) Cơ cấu tổ chức:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành quyết định thành lập mỗi môn học hoặc nhóm môn học có liên quan vi nhau một Ban xây dựng chương trình của môn học hoặc nhóm môn học đó(gọi chung là Ban xây dựng chương trình môn học);

- Mỗi Ban xây dựng chương trình môn họcgồm có: Tổng chủ biên; các chủ biên; các tác giả (Tng chủbiên, chủ biên có thể đồng thời là tác giả); thư ký.

b) Thành phần:

Các Ban xây dựng chương trình môn họccó đủ các thành phần nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên, giáo viênđược lựa chọn trên phạm vi cả nước, trong đó ít nhất 30% tng số các thành viên là giáo viên.

c) Nhiệm vụ:

- Ban xây dựng chương trình môn học:Xây dựng chương trình của một môn học của các lớp, các cấp học; điều chnh chương trình của một môn học giữa các lớp, các cấp hc đảm bảo tiêu chun quy định tại văn bản này; phốihợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực nghiệm các chương trình môn học; tiếpnhận, nghiên cứu, tham khảo và tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của các tổ chức,cá nhân và ý kiến của Hội đng thm địnhchương trình đhoàn thiện bản thảo chương trình.

- Tổng chủ biên chương trình môn học:Chịu trách nhiệm trước Tổng chủ biên chương trình tng thvề chất lượng chương trình môn học; giới thiệu những người đáp ứngtiêu chuẩn quy định tại văn bản này đxem xét, lựa chọn làm thành viên Ban xây dựng chương trình môn học; tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban xây dựng chương trìnhmôn học; báo cáo Ban xây dựng chương trình tng thkết quả tiếp thu, giải trình ý kiến của cáctổ chức, cá nhân và ý kiến của Hội đồng thẩm định chương trình về bản thảochương trình môn học; chủ trì các cuộc họp của Ban xây dựng chương trình môn học;phân công nhiệm vụ cho chủ biên, tác giả và thư ký.

5. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Banxây dựng chương trình tng th

a) Cơ cấu tổ chức: Ban xây dựngchương trình tổng thể do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập, bao gm:

- Trưởng ban - Tổng chủ biên chươngtrình tổng thể.

- Các Phó Trưởng ban bao gồm: Các Tổngchủ biên chương trình môn học; các trưởng điều phối chương trình cấp học (mỗi cấp học có một trưởng điều phối chương trình được chọntrong số các tng chủ biên chương trình môn học).

- Thư ký.

b) Thành phần:

Ban xây dựng chương trình tổng thể cóđủ các thành phần nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên các trường sưphạm, trường đại học, cao đng.

c) Nhiệm vụ:

- Ban xây dựng chương trình tổng thể:Xây dựng chương trình tng th; xây dựngvà tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các chương trình môn học; tổ chức điềuchỉnh chương trình, giữa các môn học, các lớp, các cấp học đảm bảo các tiêu chíquy định tại văn bản này.

- Trưởng Ban - Tng chbiên chương trình tổng th: Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chất lượngchương trình tổng thể và các chương trình môn học; tổ chức thực hiện nhiệm vụ củaBan xây dựng chương trình tng thể; chỉnh sửa lần cuối chương trình tổng thể và các chương trình môn học trên cơ sở tiếp thu ý kiếncủa các tổ chức, cá nhân và ý kiến của Hội đồng thm địnhchương trình các môn học, tổng hợp gửi quan tổ chức thẩmđịnh trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành làm cơ sở biên soạn sách giáo khoa;phân công nhiệm vụ cho tổng chủ biên chương trình môn học và trưởng điều phốichương trình cấp học.

6. Tổ chức và hoạt động của Hội đồngthẩm định chương trình

a) Tổ chức của Hội đồng thẩm địnhchương trình

- Cơ cấu tổ chức:

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành quyết định thành lập một Hội đồng thẩm định chương trình tổng thể vàcác Hội đồng thẩm định chương trình môn học (sau đây gọi chung là Hội đồng thẩmđịnh chương trình).

+ Hội đng thm định chương trình gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các y viên.

- Thành phần: Hội đồng thm định chương trình có đủ các thành phần là nhàkhoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên, giáo viên, trong đó đối với Hội đồngthẩm định chương trình môn học có ít nhất 30% tổng số thành viên là giáo viên.

- Nhiệm vụ:

+ Hội đồng thẩm định chương trình tổngthể thẩm định chương trình tổng thể, Hội đồng thẩm địnhchương trình môn học thẩm định chương trình của một môn học của các lớp ở các cấphọc; Hội đng thm định chương trìnhkiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc phê duyệt hoặc không phê duyệt bn thảo chươngtrình.

+ Chủ tịch Hội đồng thẩm định chươngtrình: Tổ chức tiếp nhận bản thảo chương trình, tổ chức thm định và xử lý kết quả thẩm định chương trình theo quy định tại văn bảnnày; chịu trách nhiệm về kết quả thm định chương trìnhtrước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Các bước tiến hành thm định chương trình

- Chậm nhất 15 ngày trước phiên họp đầutiên của Hội đồng thẩm định chương trình, bản thảo của chương trình tổng thể hoặcchương trình môn học (sau đây gọi chung là bản thảo) đượcgửi đến các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình.

- Từng thành viên Hội đồng thẩm địnhchương trình đọc bản thảo, dự kiến đánh giá theo từng tiêuchí và xếp vào 01 trong 03 loại: Đạt, Cần sửa chữa, Chưa đạt, viết nhận xét vàđề xuất với Ban xây dựng chương trình những nội dung cóliên quan đến bản thảo.

- Họp Hội đngthẩm định chương trình

+ Nếu có ít nhất75% số yêu cầu đều được các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xếp loạiĐạt và có ít nhất 67% số thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đánh giá Đồngý thông qua bản tho: Ban xây dựng chương trình hoàn thiện bản thảo, gửi cơ quan tổ chức thẩmđịnh đtrình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

+ Nếu có ít nhất 75% số yêu cầu đềuđược các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xếp loại Đạt và có ít nht 67% số thành viên Hội đồng thẩm định chương trìnhđánh giá Đng ý thông qua bản thảo nhưng phải sửa chữa và Đồng ý thông qua bản thảo: Ban xây dựng chương trình tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm địnhchương trình, tổ chức chỉnh sửa; báo cáo bằng văn bản với Hội đồng thẩm định nhữngnội dung đã sửa hoặc bảo lưu; bản thảo với những nội dungđã sửa hoặc bảo lưu được chuyển đến cơ quan tổ chức thẩm định để tổ chức thẩm địnhlần thứ hai.

+ Các trường hpcòn lại: Ban xây dựng chương trình tổ chức xây dựng lại; bản thảo đã xây dựng lạiđược tổ chức thm định, như thm địnhlần đầu.

7. Nhiệm vụ của quan tổ chức thẩm định chương trình

Phối hp với cácđơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ các phiênhp của Hội đồng thm định; bảo đảm mốiliên hệ về công việc giữa Hội đồng thm định chương trình và các Ban xây dựng chương trình; trình Bộ trưngBộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc ban hành chương trình.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký banhành. Các quy định tại Quyết định này thay thế các quy định tại Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và sách giáo khoagiáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2001/QĐ-BGDĐT ngày10/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáodục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Trưởng Bộ phận thường trực đổi mớichương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo,cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


i nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
-
BT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
-
Các Thứ trưng Bộ GDĐT (để phối hp);
-
Ban Tuyên giáo TW;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Văn phòng Hội đồng QGGD và PTNL;
-
Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
-
Công báo;
-
Website Chính phủ;
-
Website Bộ GDĐT;
-
u: VT, Vụ GDTH, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn
Vinh Hiển