ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2470/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2008/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆCTHU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNGKÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh vàphí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ Điểm c, Khoản2, Điều 2 và điều chỉnh lại tên Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007của HĐND tỉnh Đồng Nai về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phítrông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phépxây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin vềđăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1711/SKHĐT-ĐKKD ngày 19/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh về việc thu lệ phí cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàntỉnh Đồng Nai.

Điều 2.Lệ phí đăng ký doanhnghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địabàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTCngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấpthông tin doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cụcthuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí