ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QĐ-UBND

Thanh a, ngày 04 tng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHTHANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quyphạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 04/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI,kỳ họp thứ 10 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 củaHội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 04/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI,kỳ họp thứ 10 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐNDK14 ngày 20/7/2000 của Hộiđồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về chính sách ưu đãi đối với giáoviên công tác tại vùng cao;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ThanhHóa ban hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thểcấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết đnh s: 2470/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 ca UBND tnh Thanh Hóa)

Số TT

Số, hiu, ngày ban hành

Trích yếu văn bn

do n bn bị bãi bỏ

Thi đim hết hiu lc

Ghi chú

1

Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Về chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

Đã hoàn thành mục tiêu đề ra và không còn phù hợp với thực tế

Kể từ ngày Quyết định hủy bỏ có hiệu lực

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

2

Quyết định số 1951/2000/QĐ-UB ngày 11/8/2000 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao.

Do không còn phù hợp với thực tế

Kể từ ngày Quyết định hủy bỏ có hiệu lực

Bãi bỏ toàn bộ văn bản