ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2472/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH LÂM ĐỒNG LẦNTHỨ X NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 6163/VPCP-KG ngày 11/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý tổ chức Cuộc thi sángtạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liênhiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 39/TTr-LHH ngày27/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổchức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ X năm2014, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Ngụy Xứng Hùng, Chủ tịchLiên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Thái Văn Long, Phó Chủ tịchLiên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Huỳnh Văn Bảy, Phó Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

5. Mời ông Trương Văn Tùng, Phó Bíthư Tỉnh đoàn, Thành viên;

6. Ông Vũ Đình Tuấn, Phó Giám đốcSở Tài chính, Thành viên;

7. Bà Võ Thị Khiết, Phó Giám đốc SởNội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thành viên;

8. Nguyễn Đình Đỉnh, Phó Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hương, Phó Giám đốcĐài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Cuộc thicó nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Cuộcthi đảm bảo chu đáo, thiết thực, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và theo hướng dẫncủa Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc;

- Xây dựng, ban hành Thể lệ, cácvăn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi theo đúng các quy định hiện hành;

- Thành lập Ban Giám khảo, Ban Thưký Cuộc thi;

- Phát động, tuyên truyền và phổbiến rộng rãi các nội dung có liên quan đến Cuộc thi trên các phương tiện thôngtin đại chúng và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan;

- Lựa chọn các giải pháp xuất sắcđể trao giải thưởng và tham dự Cuộc thi toàn quốc;

- Ban Tổ chức Cuộc thi được phép sửdụng con dấu và tài khoản của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đểtriển khai các hoạt động;

- Vận động các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân tài trợ cho Cuộc thi;

- Ban Tổ chức tự giải thể sau khihoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chứcCuộc thi được sử dụng từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2014 vàcác nguồn kinh phí tài trợ đóng góp hợp pháp khác.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX1­.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt