ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2474/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trợgiúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-BTP ngày 16/5/2013của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiếnlược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 826/TTr-STP ngày 01 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch năm 2013triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnhThanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trênđịa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tưpháp, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

KẾ HOẠCH NĂM 2013

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2474/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trợgiúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số1147/QĐ-BTP ngày 16/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm2020, định hướng đến năm 2030; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạchtriển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2013,với những nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúppháp lý

Hoạt động 1: Tiếp tục xây dựng và lắpđặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp dân của 50% UBND cáccấp, cơ quan thanh tra cấp huyện và tỉnh; 70% trụ sở tiếp dân của các cơ quantố tụng cấp tỉnh và cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; cơ quan thanh traquân đội các cấp và Đồn Biên phòng; thay thế các Bảng thông tin được lắp đặt đãcũ, hỏng không sử dụng được.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, cơquan thanh tra các cấp; cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện; Trạitạm giam, Nhà tạm giữ; cơ quan thanh tra quân đội các cấp và Đồn Biên phòng.

d) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.

Hoạt động 2: Tăng cường xây dựng cácchuyên trang, chuyên mục thông tin về trợ giúp pháp lý trên 50% Đài Phát thanhcác huyện, thị xã, thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo ThanhHóa; trong đó chú trọng đến các đối tượng được trợ giúp pháp lý đặc thù như:Người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ bị bạo lực, bị mua bán vàngười bị nhiễm HIV/AIDS...

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông,các cơ quan truyền thông, báo chí.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm.

Hoạt động 3: Tổ chức in ấn, phát hànhcác tờ gấp, cẩm nang pháp luật… truyền thông về trợ giúp pháp lý và quyền đượctrợ giúp pháp lý của người dân.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

d) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.

Hoạt động 4: Tổ chức tập huấn cho cánbộ tiếp dân của các cơ quan nhà nước về các quy định pháp luật trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan nhà nước có bộ phậntiếp dân.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hoạt động 1: Đào tạo và bổ sung thêmtừ 7-10 người Trợ giúp viên pháp lý và thu hút khoảng 150 người làm cộng tácviên trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.

Hoạt động 2: Tăng cường năng lực chođội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý: Tổ chức 02 đợttập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháplý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và người tham gia trợ giúp pháp lývà thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2013.

3. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia trợgiúp pháp lý

Rà soát, đánh giá thực trạng tham gia trợ giúp pháplý của các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, đề ra giải pháp để huyđộng các nguồn lực xã hội tham gia trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp tham gia trợ giúp pháp lý.

d) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

4. Tăng cường quản lý chất lượng vụ việc trợgiúp pháp lý và trợ giúp pháp lý ở cơ sở

Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch và tổchức triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúppháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Thời gian thực hiện: Cả năm

Hoạt động 2: Tăng cường trợ giúp pháplý lưu động ở 50% các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn; 100% các xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn theo Nghị quyết số 30a và các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khănđược trợ giúp pháp lý lưu động ít nhất 01 đợt/năm.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnhThanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp cấp huyện, UBNDcấp xã.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm

Hoạt động 3:Tổ chức sinh hoạt theođịnh kỳ các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a. Rà soát, củng cố, kiện toàn và thành lậpmới; duy trì tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo,thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg .

5. Phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tốtụng

Tăng cường thực hiện các hoạt động phối hợp trợgiúp pháp lý trong tố tụng theo Kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành về trợgiúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013 do Hội đồng phối hợp liên ngànhvề trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thanh Hóa ban hành.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan Thườngtrực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụngcấp tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các ngành thành viên của Hộiđồng liên ngành cấp tỉnh (Công an tỉnh, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dântỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh).

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khaithực hiện Chiến lược

Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiếnlược trên địa bàn tỉnh, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo kết quả 02 năm thựchiện Chiến lược, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung.

a) Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

c) Thời gian thực hiện: Tháng 9/2013.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do Sở Tư pháp,Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh chủ động sắp xếp trong dự toán ngânsách năm 2013 đã giao cho cơ quan để thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện cóhiệu quả nội dung Kế hoạch này; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nướctỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạchđã được UBND tỉnh phê duyệt và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả 02 năm triển khai thựchiện Chiến lược để Sở Tư pháp trình UBND tỉnh để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung.

2. Sở Nội vụ:Phối hợp với Sở Tư pháp thammưu cho UBND tỉnh bảo đảm về biên chế, củng cố, kiện toàn Trung tâm trợ giúppháp lý nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm theo lộ trình quy định tạiQuyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc kiện toàn Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và quy hoạch mạng lưới Chinhánh thuộc Trung tâm đến năm 2015.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháphướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí trong việc thực hiện Kế hoạch này.

4. Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khaithực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu cóvướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.