ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2475/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC ĐƯỢCSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 495/TTr-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2013 và củaGiám đốc Sở tư pháp tại Tờ trình số 1956/TTr-STP ngày 16 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộclĩnh vực thi đua-khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dâncấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục I đínhkèm theo Quyết định).

Điều 2. Côngbố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vựcthi đua-khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trênđịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục II đính kèm theoQuyết định).

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

PHỤ LỤC I

THỦ TỤCHÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰCTHI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃTỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đã được công bố tại Quyết định số

1

Tên thủ tục “Thủ tục khen thưởng thành tích đột xuất” được sửa đổi thành “Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất”.

2195/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PHẦNII. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

1. Giấy khen của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩnbị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòngỦy ban nhân dân cấp xã.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểmtra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấybiên nhận giao cho người nộp hồ sơ (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp hồ sơtrực tiếp). Nếu hồ sơ không nộp trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi côngvăn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Quá trình xửlý hồ sơ:

Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếuhồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmthông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo quyđịnh.

Bước 4. Công chức phụtrách công tác thi đua khen thưởng tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã raquyết định.

Bước 5. Nhận kết quả tạiVăn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có tráchnhiệm kiểm tra giấy hẹn (nếu nộp hồ sơ trực tiếp) và trả kết quả cho người đếnnhận sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồsơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sángtừ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thựchiện:

+ Trực tiếp tại trụsở cơ quan hành chính nhà nước.

+ Thông qua hệ thốngbưu chính.

- Thành phần, sốlượng hồ sơ: 01 bộ

+ Văn bản đề nghịcủa cơ quan, đơn vị;

+ Báo cáo thànhtích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ).

- Thời hạn giải quyết: Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ vàtrình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ theo quy định.

- Cơ quan thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyềnquyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan hoặc ngườicó thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếpthực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp:Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Quyết địnhhành chính.

+ Giấy khen.

- Lệ phí (nếucó): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫutờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởngGiấy khen cấp huyện thành tích đột xuất (đối với tập thể và cá nhân) theo mẫusố 06 của Nghị địnhsố 39/2012/NĐ-CP .

- Yêu cầu hoặc điềukiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tập thể, cá nhânlập được thành tích đột xuất như: Hành động dũng cảm trong phòng chống tội phạm,cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, nhân dân; trong đấu tranh bảo vệ Tổquốc, giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, hỏahoạn,... hay trong những hoàn cảnh hiểm nghèo khác.

+ Tập thể, cá nhânngoài ngành, địa phương, đơn vị nhưng có nhiều đóng góp cho ngành, địa phương,đơn vị.

- Căn cứ pháp lýcủa thủ tục hành chính:

+ Luật Thi đua, khenthưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtThi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua, khen thưởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - VũngTàu về việc ban hành quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàntỉnh;

+ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - VũngTàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý công tác thi đua,khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Ghi chú: Phần chữ innghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung.

MẪUSỐ 06

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

BÁOCÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) ………1

(Vềthành tích xuất sắc đột xuất trong .........)

Tênđơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghirõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thànhlập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệmvụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên(bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ,đơn vị công tác …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thànhtích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng,chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản củanhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân …).

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN2
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ3
(Ký tên, đóng dấu)

1 Ghi hình thức đề nghị khenthưởng.

2 Đối với cá nhân: Ký, ghirõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

3 Đối với cá nhân: Ký, ghirõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

PHỤ LỤC II

THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦNI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀRỊA - VŨNG TÀU

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

1

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

2

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

PHẦNII. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC THIĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Giấy khen của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩnbị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòngỦy ban nhân dân cấp xã.

- Công chức tiếp nhận hồ sơkiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thìviết giấy biên nhận giao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặckhông hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp).Nếu hồ sơ không nộp trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trảlời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Quá trình xử lý hồsơ:

Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồsơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmthông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo quyđịnh.

Bước 4. Công chức phụ trách côngtác thi đua, khen thưởng trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cấp xã (nếu có)trước khi lập tờ trình và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định.

Bước 5. Nhận kết quả tại Vănphòng Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmkiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp) và trả kết quả cho người đến nhận saukhi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ vàtrả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sángtừ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thựchiện:

+ Trực tiếp tại trụsở cơ quan hành chính nhà nước

+ Thông qua hệ thốngbưu chính.

- Thành phần, sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

+ Văn bản đềnghị của cơ quan, đơn vị;

+ Biên bản bìnhxét thi đua;

+ Báo cáo thành tíchcủa các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu quy định của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27tháng 4 năm 2012 của Chính phủ).

+ Các văn bản chỉ đạocủa cấp trên, văn bản phát động thi đua và các văn bản có liên quan.

- Thời hạn giải quyết: Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơvà trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủhồ sơ theo quy định.

- Cơ quan thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyềnquyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan hoặc ngườicó thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếpthực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp:Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Quyết định hànhchính.

+ Giấy khen.

- Lệ phí (nếucó): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫutờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng giấykhen cấp xã thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (đối với tập thể và cánhân) theo mẫu số 07 của Nghịđịnh số 39/2012/NĐ-CP .

- Yêu cầu hoặc điềukiện thực hiện thủ tục hành chính: Tập thể, cá nhânhoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc sau một đợt thi đua, chương trình,một chuyên đề công tác, kết thúc nhiệm vụ trọng tâm do ngành, địa phương, đơnvị phát động hoặc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập chẵn 10 năm, 20 năm…hay nhânkết thúc nhiệm kỳ Đại hội.

- Căn cứ pháp lýcủa thủ tục hành chính:

+ Luật Thi đua, khenthưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtThi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, khen thưởng;

+ Nghị định số39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNVngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc banhành quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

+ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửađổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trênđịa bàn tỉnh.

MẪUSỐ 07

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

BÁOCÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ………1

Tênđơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính,điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ,công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên(bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ,đơn vị công tác …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mụctiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả … đã được đăngký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải phápđạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phongtrào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua …. 2.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3(Ký, đóng dấu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4(Ký, đóng dấu)

1 Ghi hình thức đề nghị khenthưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành,địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặngCờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặcbiệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

2 Nếu là tập thể hoặc thủtrưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngânsách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinhthực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

3 Đối với cá nhân: Ký, ghirõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

4 Đối với cá nhân: Ký, ghirõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

2. Giấy khen của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩnbị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòngỦy ban nhân dân cấp xã.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm trahồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thìviết giấy biên nhận giao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặckhông hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp).Nếu hồ sơ không nộp trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trảlời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Quá trình xử lý hồsơ:

Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồsơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmthông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo quyđịnh.

Bước 4. Công chức phụ tráchcông tác thi đua, khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã (nếucó) trước khi lập tờ trình và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyếtđịnh.

Bước 5. Nhận kết quả tại Vănphòng Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmkiểm tra giấy hẹn (nếu nộp hồ sơ trực tiếp) và trả kết quả cho người đến nhậnsau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồsơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sángtừ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thựchiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhànước hoặc thông qua đường bưu điện.

- Thành phần, sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

+ Văn bản đềnghị của cơ quan, đơn vị;

+ Biên bản bìnhxét thi đua;

+ Báo cáo thành tíchcủa các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu quy định của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27tháng 4 năm 2012 của Chính phủ).

- Thời hạn giảiquyết: Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởngthẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Cơ quan thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyềnquyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan hoặc ngườicó thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếpthực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp:Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Quyết định hànhchính.

+ Giấy khen.

- Lệ phí (nếu có):Không.

- Tên mẫu đơn, mẫutờ khai:

+ Báo cáo thành tíchđề nghị tặng thưởng Giấy khen cấp xã (đối với tập thể) theo mẫu số 01 tại Nghị định số 39/2012/NĐ-CP .

+ Báo cáo thành tíchđề nghị tặng thưởng Giấy khen cấp xã (đối với cá nhân) theo mẫu số 02 tại Nghị định số 39/2012/NĐ-CP .

- Yêu cầu hoặc điềukiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy khen để tặng chocá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành tốt nhiệmvụ, nghĩa vụ công dân;

+ Có phẩm chất đạođức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước;

+ Thường xuyên họctập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Giấy khen để tặng chotập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành tốt nhiệmvụ;

+ Nội bộ đoàn kết;thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

+ Chăm lo đời sốngvật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

+ Thực hiện đầy đủcác chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

- Căn cứ pháp lý củathủ tục hành chính:

+ Luật Thiđua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, khen thưởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNVngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc banhành quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

+ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởngtrên địa bàn tỉnh.

MẪUSỐ 011

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

BÁOCÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2

(Mẫubáo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Têntập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại,fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địaphương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổchức đảng, đoàn thể3

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng,nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khenthưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thànhtích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất,chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởngtrước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp côngtác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vàothực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địaphương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhânđạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sảnxuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoànthể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

1 Báo cáo thành tích 10 nămtrước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổquốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen củaThủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấpBộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khencấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hìnhtài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngânhàng …).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêuchí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với nămtrước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanhlập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợinhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bìnhquân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúclợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thựchiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh laođộng, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quannhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thốngkê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số họcsinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh(thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đềtài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thốngkê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điềutrị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điềutrị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, ápdụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

5 Việc thực hiện chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cánbộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

6 Công tác xây dựng đảng,đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.

7 Nêu các danh hiệu thi đua,các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trungương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ sốquyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

MẪUSỐ 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm

BÁOCÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2

(Mẫubáo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường,không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng,năm: Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặcđảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN,
ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN(Ký, đóng dấu)

1 Báo cáo thành tích 05 nămtrước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huânchương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc,Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khencủa Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc,03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằngkhen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụđược giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệmvụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý,những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ,ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tậpnâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhânviên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; côngtác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lýnêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảngthống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận,nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiếnkỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chínhsách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sáchnhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thựcphẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thốngkê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số họcsinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh(thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đềtài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thốngkê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điềutrị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điềutrị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, ápdụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kếtquả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác củaTrung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước,lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiệnnhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị,ngành, địa phương …

5 Nêu các hình thức khenthưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng,năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danhhiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao độnghạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu"Chiến sỹ thi đua toàn quốc":

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng,năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thiđua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danhhiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinhnghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (thamgia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hộiđồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm)hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặngdanh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trungương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thiđua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyềncông nhận.