ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2477/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 9 năm 2014

QUYẾTĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA TỈNH SƠN LAĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-T Tg ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoạigiao Văn hóa đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNgoại vụ tại Tờ trình số 114/TTr-SNV ngày 05 tháng 5 năm 2014,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Điều 2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệmphối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBNDtỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);
- Thường trực HĐND (B/c);
- Thường trực UBND;
- Uỷ ban MTQVN tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, Hùng (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

KẾHOẠCH

HÀNH ĐỘNGTRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020
(Ban hànhkèm theo Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh SơnLa)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong những năm trở lại đây, với xuthế hội nhập toàn cầu sâu rộng, Ngoại giao văn hóa đã phát huy tốt vai trò, gópphần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và xây dựng nền văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam; thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, chính trị,tăng cường sự hiểu biết và tin cậy của bạn bè quốc tế. Đến nay, Ngoại giao vănhóa đã thực sự trở thành nền tảng của nền ngoại giao Việt Nam trong thời kỳcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhằm định hướngđường lối phát triển rõ ràng cho Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong tình hìnhmới Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020tại Quyết định số 208/QĐ-T Tg ngày 14 tháng 02 năm 2011.

Để triển khai nội dung Quyết định số208/QĐ-T Tg ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời căn cứvào tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch hành độngtriển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệmvụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt độngvăn hoá nhằm quảng bá,giới thiệu hình ảnh của tỉnh Sơn La đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trìnhhội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng, ổn định và bền vững.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng caonhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội doanhnghiệp và cá nhân trênđịa bàn tỉnh về vai trò và tầm quan trọng của Ngoại giao văn hóa trong giaiđoạn hiện nayvà những giai đoạn tiếp theo, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động,tích cực và trách nhiệmtrong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh, nhằm đưa công tác này trở thành mộtnhiệm vụ thường xuyên của mọi cơ quan, địa phương và của toàn xã hội.

- Quảng bá hình ảnh, con người, lịchsử văn hóa và các giá trị văn hóa của tỉnh; tiềm năng thế mạnh, những chínhsách khuyếnkhích kêu gọi, thu hútđầu tư nước ngoài và đóng góp của Kiều bàota ở nước ngoài vào địa bàn tỉnh Sơn La.

- Xây dựng đội ngũ Cán bộ, Công chức có kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi côngvụ triển khai chiến lược ngoại giao Văn hóa.

2. Yêu cầu

- Ngoại giao Văn hóa phải phù hợp với chủ trương, đường lối đốingoại của Đảng, tuân thủ các quy định Pháp luật của Nhà nước; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, làmphong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộctrong tỉnh.

- Bám sát Chiến lược Ngoại giao vănhóa đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kế hoạch hành động củaBộ Ngoại giao triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa, đồng thời gắn công tácngoại giao văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các hoạt động ngoại giao Văn hoáđược triển khai phải đảm bảo tính chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả,tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong triển khai hoạt động ngoại giao vănhóa nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành và các địa phương có liên quan trong việcchủ trì, phối hợp tổ chức các chương trình,hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động thực hiện thườngxuyên

a) Gắn kết hoạt động Ngoại giao vănhóa với Ngoại giao chính trị, Ngoại giao kinh tế

- Triển khai các hoạt động giao lưunghệ thuật; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư và văn hóađịa phương nhân dịp các nước, các tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnhSơn La và các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi thăm, làm việc với các tỉnh,vùng lãnh thổ và các tổ chức nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chứcchương trình mời các đoàn ngoại giao thăm, làm việc và tham gia các hoạt độngtại địa phương nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng của tỉnh, tạo điều kiệnmở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

- Tích cực tham gia các sự kiện vănhóa do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm quảng bá hình ảnhViệt Nam đến bạn bè quốc tế.

- Duy trì và phát huy mối quan hệtruyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện nhất là hợp tác về văn hóa,giáo dục giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Chú trọng trùng tu, tôn tạo và pháthuy giá trị văn hóa của Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại LaoKhô, Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La.

- Thực hiện ký kết và thúc đẩy cácthỏa thuận quốc tế song phương về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.

b) Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo,bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác Ngoại giao văn hóa

- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡngnâng cao kiến thức về đối ngoại nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng, kiếnthức về tổ chức sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài cho cán bộ làm công tácđối ngoại, công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Cử cán bộ tham gia các khóa bồidưỡng về nghiệp vụ đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức; tham gia các khóa đàotạo liên quan đến Ngoại giao văn hóa tại nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chứccác hoạt động tuyên truyền về Ngoại giao văn hóa cho công chức, viên chức trongcác sở, ban, ngành có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động Ngoại giaovăn hóa.

c) Gắn kếtngoại giao văn hóa với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

- Triển khai quytrình thành lập Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Sơn La để đoàn kết, tập hợp vàkêu gọi Kiều bào tích cực góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xâydựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhànước về người Việt Nam ở nước người qua tạp chí Quê hương quảng bá hình ảnh vềSơn La; Tổ chức các hoạt động của kiều bào tại tỉnh Sơn La nhân các dịp lễ, tếttruyền thống.

- Hàng năm thông qua Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức những buổi gặp mặtthân mật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, biểu dương cộng đồng Kiều bào ở nướcngoài nhân dịp Kiều bào về thăm thân, vui xuân đón Tết cổ truyền Việt Nam.

d) Đẩy mạnh quảng bá hìnhảnh địa phương

- Tổ chức các chương trìnhvăn hóa có yếu tố nước ngoài tại địa phương hoặc nước ngoài nhằm giới thiệu,quảng bá những nét văn hóa độc đáo của tỉnh.

- Đẩy mạnh việc bảo tồn, giữgìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểmkê di sản văn hóa phi vật thể, lập hồ sơ khoa học những di sản văn hóa phi vậtthể tiêu biểu để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục disản văn hóa phi vật thể quốc gia.

+ Xây dựng các chương trìnhgiới thiệu về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, trang phục truyền thống của các dântộc trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt độngquảng bá rộng rãi, thường xuyên hình ảnh Sơn La phát triển năng động, bền vững,con người phát triển toàn diện.

+ Tổ chức các hội nghị, hộithảo chuyên đề về du lịch, cơ hội đầu tư tại tỉnh với sự tham gia của nhiềunhóm đối tượng: Thanh niên, sinh viên, doanh nghiệp, người nước ngoài trên địabàn tỉnh...

+ Tăng cường trao đổi cácđoàn phóng viên báo chí (bao gồm các loại hình báo chí) trực tiếp đi và đếnViệt Nam nhằm tiếp xúc, khai thác và giới thiệu trên các phương tiện thông tinđại chúng của nước ta và các nước những thông tin về hình ảnh của các nước đểgiúp nhân dân các nước hiểu rõ hơn đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nóichung, tỉnh Sơn La nói riêng và ngược lại.

+ Tổ chức in ấn, phát hànhcác ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi, băng đĩa về Sơn La phát cho nhiều đối tượngcông chúng cũng như sử dụng trong các hoạt động ngoại giao, kết hợp phát các ấnphẩm trên cùng các sản phẩm hàng hóa du lịch để tăng tính quảng bá rộng rãi.

+ Xây dựng sản xuất các phimtài liệu, phóng sự về địa phương, con người Sơn La - Tây Bắc.

- Thông tin đầy đủ, kịpthời, chính xác, nội dung phong phú

+ Các cơ quan báo chí trongtỉnh tích cực quảng bá về văn hóa, du lịch, tiềm năng phát triển của tỉnh; đăngtải các chương trình hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh như: Đón tiếp và làmviệc với Đại diện cơ quan Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, hợp tác giữa tỉnhvới các tỉnh của nước CHDCND Lào, Vùng Midi - Pyrenese, Cộng hòa Pháp, các Đạisứ quán, các tổ chức quốc tế và các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địabàn tỉnh...

+ Phát huy lợi thế Cổngthông tin điện tử tỉnh Sơn La, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành,huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về văn hóa,ngoại giao văn hóa.

+ Cung cấp thông tin cậpnhật liên quan đến cơ hội đầu tư, kinh doanh, du lịch tại địa bàn tỉnh…, bằngcả tiếng Việt và tiếng Anh qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

+ Nâng cấp, cải tiến thườngxuyên các trang thông tin điện tử Website.

đ) Tăng cường hợp tác quốctế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

- Mở rộng, giao lưu hợp tácvới các thành phố, địa phương trên thế giới; ký kết các thỏa thuận quốc tế vềcác lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, thamgia các chương trình lễ hội văn hóa nước ngoài từ đó vận dụng hợp lý trong tổchức các hoạt động lễ hội văn hóa tại địa phương.

- Hàng năm, căn cứ vào điều kiện cụthể, tham gia các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế do Tổng cục Du lịchhoặc Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

- Tham gia các Hội chợ sáchbáo quốc tế, tổ chức các tour du lịch để quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Namnói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

- Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóagiữa học sinh, sinh viên, thanh niên Sơn La với các nước trong khu vực và quốc tế, nhất là những nướccó các địaphương kết nghĩa vớitỉnh.

- Phối hợp với các ngànhliên quan đề xuất, kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung có thể tiếp thutừ những kinh nghiệm, giá trị tiêu biểu của nhân loại trong các lĩnh vực vănhóa, khoa học, giáo dục, thông tin.

- Thực hiện các biện phápđấu tranh chống lại các tư tưởng văn hóa ngoại lai không phù hợp với giá trịtruyền thống của Việt Nam; phản bác kịp thời, làm vô hiệu những luận điệu saitrái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước ta nóichung, chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La nói riêng, chiarẽ khối đại đoàn kết các dân tộc anh em tỉnh Sơn La, ảnh hưởng đến uy tín, hìnhảnh tỉnh Sơn La.

e) Bảo đảm các điều kiện vềtài chính, vật chất để công tác ngoại giao văn hóa hoạt động hiệu quả.

- Nguồn kinh phí được bố trítừ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa,thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tàitrợ cho các hoạt động Ngoại giao văn hóa phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Nội dung nhiệm vụ trọngtâm (cóPhụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ chủ trì phốihợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai kếhoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnhSơn La; chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch ngoại giao vănhóa hàng năm phù hợp với Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giaovăn hóa đến năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hướng dẫn,kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịchUBND tỉnh.

Chủ trì và phối hợp với Sởvăn hóa, thể thao và du lịch tìm hiểu, nghiên cứu và kiến nghị tổ chức các hoạt động văn hóa của tỉnh tại nước ngoài một cách có hiệu quả, thiết thực, có trọng điểm và phùhợp với đối tượng trên địa bàn, tiếp thu tinh hoa của nước sở tại vào địa phương.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cáchoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm kêu gọi,thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động đầu tư tại tỉnhthông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa.

3. Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai cáchoạt động văn hóa cóyếu tố nước ngoài, các chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nướcngoài vào tỉnh và giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, truyền thốngvăn hóa Sơn La với bạn bè quốc tế; Phối hợp với Sở Ngoại vụ tìm hiểu, nghiên cứu và kiến nghị tổchức các hoạt động văn hóa của tỉnh tại nước ngoài phù hợp, hiệu quả.

4. Sở Khoa học và Công nghệchủ trì tham mưu cho tỉnh triển khai các hoạt động nghiên cứu, thực hiện các đềtài khoa học, dự án về bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La để giới thiệu,quảng bá ra nước ngoài.

5. Sở Thông tin và Truyềnthông chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơquan báo chí, tuyên truyền của tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ươngđóng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền công tác Ngoại giao văn hóa; đăng tảicác ấn phẩm báo chí về công tác Ngoại giao văn hóa của tỉnh và cập nhật thườngxuyên, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương về côngtác Ngoại giao văn hóa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

6. Sở Giáo dục và Đào tạochủ trì phối hợp với các ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực;hướng dẫn để đưa nội dung Ngoại giao văn hóa vào giảng dạy tại các cơ sở đàotạo có chuyên ngành liên quan đến ngoại giao, văn hóa.

7. Sở Tài chính tham mưu choUBND tỉnh bố trí ngân sách phù hợp cho việc triển khai chương trình hành độngcủa tỉnh Sơn La thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 đạt đượchiệu quả thiết thực, đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

8. Sở Nội vụ chủ trì thammưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí biên chế, các chế độ, chính sách đối vớicán bộ làm công tác Ngoại giao văn hóa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàntỉnh.

9. Hội hữu nghị Việt - Làotỉnh Sơn La và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gắn hoạt động Ngoại giaovăn hóa trong quá trình triển khai các hoạt động Ngoại giao nhân dân.

10. Các sở, ban, ngành, đơnvị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và đảm bảokinh phí tổ chức các hoạt động thuộc phạm vi ngành theo từng năm, đồng thời gửiSở Ngoại vụ đề xuất kế hoạch chung và phối hợp triển khai.

Trên đây là Kế hoạch hànhđộng triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Sơn La./.


PHỤLỤC

DANH MỤCCÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNGTÂM NGOẠI GIAO VĂN HÓAĐẾN NĂM 2020(Kèm theo Kế hoạch Hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóađến năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ /THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1

Thăm và làm việc, Chúc mừng Quốc khánh các cơ quan Đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam có quan hệ với tỉnh Sơn La

UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, TT và DL; Sở Công thương

2

Mời các Đoàn Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam (có quan hệ với tỉnh) đến thăm, làm việc, giới thiệu tiềm năng của tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Cục Ngoại vụ Địa phương; Cục Lễ tân - Bộ Ngoại giao; Sở Văn hóa, TT và DL; Sở Thông tin và Truyền Thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương...

3

Phát triển văn hóa, văn nghệ (100% bản có đội văn nghệ hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La - Tây Bắc)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các huyện, thành phố; các đơn vị chức năng của Sở Văn hóa, TT và DL và một số sở, ngành, đơn vị liên quan

4

Gắn kết các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật vào chương trình làm việc định kỳ của Hội đồng Vùng Midi- Pyrenese, Cộng hòa Pháp và tỉnh Sơn La

UBND tỉnh

Sở Văn hóa, TT và DL; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền Thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương và đơn vị liên quan

5

Gắn kết các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật vào chương trình làm việc định kỳ của tỉnh Sơn La và 8 tỉnh Bắc Lào được tổ chức luân phiên tại tỉnh Sơn La và nước CHDCND Lào

UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa TT và DL; Sở Thông tin và Truyền Thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương và đơn vị liên quan

6

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Có sự tham gia của Văn phòng Bộ Ngoại giao; Cục Ngoại vụ; Cục Lễ tân; Vụ tổng hợp kinh tế; vụ hợp tác kinh tế đa phương; PACCOM....

7

Tạo điều kiện và hướng dẫn các Đoàn báo chí trong khu vực ASEAN đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn

Sở Truyền Thông và Thông tin

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

8

Xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền về bản sắc văn hóa của tỉnh tại 02 của khẩu: Pa Háng (Mộc Châu) và Chiềng Khương (Sông Mã).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

9

Tổ chức chương trình, hoạt động vận động viện trợ PCPNN tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Cục Ngoại vụ; PACCOM;

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

10

Tham gia Đoàn vận động viện trợ PCPNN của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN

UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

11

Vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động Website của các sở ngành, địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, địa phương

12

Thiết lập quan hệ với 1 địa phương của Thái Lan trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch; của Đài Loan trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao

UBND tỉnh

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao; Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan phối hợp.

13

Tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Sơn La tại tỉnh Luông Pha Bang, Nước CHDCND Lào và Ngày Văn hóa Lào tại Sơn La, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa Việt Nam và Lào

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ; Sở Truyền thông và Thông tin và đơn vị liên quan

14

Đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ; Sở Truyền thông và Thông tin và đơn vị liên quan

15

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và đơn vị liên quan

16

Xây dựng Kế hoạch đào tạo nhân lực cho Ngoại giao văn hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan

17

Đưa nội dung Ngoại giao văn hóa vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo liên quan đến văn hóa, đối ngoại.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Ngoại vụ, các Trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn; các đơn vị liên quan