Bộ Y tế
------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng chuyên môn Xây dựng Hướng dẫn chẩn đoán điều trị, tư vấn định hướng nghiên cứu tìm nguyên nhân gây bệnh tổn thương da và nhiễm độc gan chưa rõ nguyên nhân tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 18/01/2012;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Điều 2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Xuyên

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?