UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP DÂNCƯ, PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứNghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của của Chính phủ về Quy định trìnhtự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sựnghiệp nhà nước;

Căn cứCông văn số 6759/VPCP-KTTH ngày 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập dựán sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam;

Căn cứQuyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hànhQuy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức,viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty Nhànước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứQuyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về bồithường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnhQuảng Nam;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chuẩn bị triển khai Đề án sắp xếpdân cư, phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là BanChuẩn bị), trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ban Chuẩnbị triển khai Đề án sắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnhQuảng Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản hoạt độngtheo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức bộ máy của Ban Chuẩn bị gồm có:

* TrưởngBan: Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm.

* PhóTrưởng ban: Không quá 03 Phó Trưởng ban chuyên trách phụ trách các lĩnh vực:

+ Kếhoạch-Đầu tư

+ Quản lýcác Dự án Đầu tư

+ Quy hoạch- Xây dựng, tái định cư, giải phóng mặt bằng

Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết địnhtheo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

* Các uỷviên Ban: Ban Chuẩn bị có các uỷ viên chuyên trách và uỷ viên kiêm nhiệm

* Các bộphận chuyên môn giúp việc:

+ Văn phòngBan

+ Tổ Kếhoạch - Đầu tư

+ Tổ Quảnlý các dự án đầu tư.

+ Tổ Quảnlý quy hoạch - Xây dựng.

* Biên chếcủa Ban Chuẩn bị là: 12 người.

* Kinh phíhoạt động của Ban do Ngân sách cấp.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chuẩn bị:

Tham mưu,giúp UBND tỉnh:

- Hoànchỉnh Đề án sắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nambáo cáo UBND tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương cóliên quan.

- Lập quyhoạch về sử dụng đất để triển khai thực hiện Đề án trình cấp có thẩm quyền phêduyệt.

- Xây dựngphương án tái định cư cho toàn bộ các khu vực quy hoạch.

- Chủ trì,phối hợp với UBND các huyện có khu vực quy hoạch thực hiện việc bồi thườngthiệt hại, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo thoảthuận của cấp có thẩm quyền.

- Chủ trì,phối hợp với UBND các huyện có khu vực quy hoạch thực hiện phương án tái địnhcư và phương án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội cho các khu tái định cư.

- Làm đầumối xúc tiến đầu tư và các thủ tục liên thông cho các Dự án trong khu quy hoạch.

- Báo cáothường xuyên tiến độ triển khai và các vấn đề cần xử lý vượt quá phạm vi, quyềnhạn được giao để Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh nắm tình hình và chỉ đạo xử lý kịp thời.

- Các camkết của Ban Chuẩn bị đối với các tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư, các thủ tục cóliên quan và kết quả thực hiện trong quá trình chuẩn bị triển khai Đề án đượcchuyển giao cho Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư, phòng chống thiên tai vùngven biển tỉnh Quảng Nam khi Ban Quản lý chính thức được thành lập.

- Chuẩnbị Đề án, hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh xem xétra quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư, phòng chống thiên taivùng ven biển tỉnh Quảng Nam vào quí IV năm 2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Ban Chuẩnbị được thành lập tại Quyết định này sẽ chấm dứt hoạt động khi có Quyết địnhcủa Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Quản lý dự án sắp xếp dân cư, phòngtránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trưởng Ban Chuẩn bị triển khai Đề ánsắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban TVTU;
- TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu VT, NC, KTN
.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải