ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU TỐI ĐA (GIÁTRẦN) GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốchội khóa 11;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liênquan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hộikhóa 12;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xâydựng về việc Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhàở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xâydựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chungcư;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xâydựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1757/TTr-SXD ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu tối đa (giá trần) giá dịch vụ nhà chung cư trên địabàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

STT

Loại

Giá tối đa (đồng/m2/tháng)

1

Nhà chung cư không có thang máy

1.700

2

Nhà chung cư có thang máy

2.400

Đối với nhà ở thu nhập thấp áp dụng tối đa không vượt quá85% mức chi phí nêu trên.

Mức thu tối đa (giá trần) được xây dựng trên nguyên tắc quyđịnh tại Điều 2 Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng vềviệc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh xây dựng điềuchỉnh mức thu tối đa (giá trần) giá dịch vụ nhà chung cư, trình Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, quyết định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Phê duyệt giá dịch vụ nhà chung cư khi có tranh chấp về giádịch vụ nhà chung cư theo địa bàn.

- Báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnhvực quản lý dịch vụ nhà chung cư tại địa phương gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền cho các bên có liên quan về việcquản lý, sử dụng nhà chung cư theo các quy định hiện hành.

3. Ban Quản trị nhà chung cư quyết định giá dịch vụ nhàchung cư, trường hợp chưa thành lập được Ban Quản trị phải được sự chấp thuậncủa trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư bằng văn bản.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, quảnlý giá dịch vụ nhà chung cư căn cứ quy định tại Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày01/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lýgiá dịch vụ nhà chung cư để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tàichính, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thànhphố trong tỉnh; Chủ đầu tư các dự án có nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; Các tổchức, doanh nghiệp quản lý vận hành các khu chung cư trên tỉnh và các tổ chức,cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hòa Bình