UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤPPHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ, IN ẤN, CẤP PHÁT ĐIỆN BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghịđịnh số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ; Nghị quyếtsố 370/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về ổn định sản xuấtvà đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăngiai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một sốđối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa đượchưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hànhchính thuộc vùng khó khăn; Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo ápdụng cho giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngay 27 tháng 12năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đốivới 61 huyện nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-LĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của liên bộ: Quốc phòng,Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chính sáchđối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước nhưng chưa đượchưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Y tế, Tái chínhhướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-LĐ-TBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của liên bộ: Laođộng - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh ViệtNam về hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 1042/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt, quản lý, inấn, cấp phát thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La cụ thể như sau:

1. Đối tượng được phân cấp

a) Cựu chiến binh.

b) Đối tượng bảo trợ xã hội.

c) trẻ em dưới 6 tuổi.

d) Người thuộc hộ gia đình nghèo.

đ) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

e) Người dân tộc thuộc các bản ĐBKK.

f) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tạivùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

g) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâmnghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

h) Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹcứu nước.

i) Người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,làm nhiệm vụ Quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975đã phục viên xuất ngũ thôi việc.

j) Các đối tượng khác được hưởng theo quy định.

2. Cơ quan được phân cấp: UBND các huyện, thànhphố.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm2014.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểmXã hội tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng vàban hành hướng dẫn liên ngành để triển khai thực hiện việc phân cấp bảo đảmhiệu quả, kịp thời, đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Ban Dân tộctỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thànhphố và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (02). SN25b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa