ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN VI PHẠMPHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải phápcấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phítrông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị giam giữ do vi phạm pháp luật về trật tự antoàn giao thông;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công văn số 478/HĐND-KT ngày 30/11/2007 của HĐND tỉnh về việc phúc đáp đềnghị tạm thời điều chỉnh mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạmpháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 21/4/2003 của UBND tỉnh về việc mức thuphí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giaothông;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1878/TC-NS ngày 15/11/2007, theo Côngvăn số 54/TT-BATGT ngày 01/11/2007 của Ban An toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tạm thời điềuchỉnh mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trậttự an toàn giao thông đường bộ tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 40/2003/QĐ-UBngày 21/4/2003 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Xe đạp: 2.000 đồng/ngày,đêm/xe;

- Xe máy: 4.000 đồng/ngày,đêm/xe;

- Ô tô 04 chỗ ngồi: 15.000đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô từ trên 04 chỗ ngồi đến24 chỗ ngồi : 20.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô trên 24 chỗ ngồi và xetải dưới 10 tấn : 25.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Xe tải 10 tấn trở lên: 30.000đồng/ngày, đêm/xe.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhxem xét, tổng hợp, bổ sung mức thu phí tại Điều 1 nói trên và các mức phí trônggiữ, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về giao thông khác, thammưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2008 để có cơ sởthực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà):Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Côngan tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Mức thu phí này được áp dụng từngày 01/12/2007./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng